สามตdาแหน่งสdาคัญ ของแบ็คสวิง

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best -

ในการตไี ดรเวอร์์ มกัั จะมีี สญัั ชาตญาณฟาดไม้้เข้้า ใส่ลููก จนบางครั้ั้งลืืม คิิดถึึงตํําแหน่่งร่่างกายและไม้้ท่ี่ีดีี การขึน้ึ้นแบค็็คสวิงิงที่สี่สั้นั้ และเร่ง่ รีบี จะ นําําไปสู่กู่การดาวน์ส์สวิงิงท่ไีี่ไม่ด่ดีี

อยากให้้พิิจารณาสามจุุดสํําคญัั ในภาพนี้ี้ หนงึ่ึ่ สงัั เกตวา่่ ชว่่ งบนของ ผมหมนุุ ไปมากขนาดไหน “ใหไ้้ หล่่ ซ้า้ ยหมนุุนมาอยู่ห่หู ลงัั ลกููก” แต่ป่ปญััญหา มอีี ยวูู่่ า่่ การหมนุุ ของไหลม่่ นัั มอีี สิิ ระ จากการหมุุนตััว ดัังนั้้ันให้้ท่่าน เปลย่ีี่ นมาเนน้้ ทก่่ีี ารหมนุุ ตวัั จนแผน่่ หลงัั ท่่านชี้ไปหาเป้้าหมายจะดีีกว่่า การทํําเช่่นน้ีี้จะทํําให้้ไหล่่และ สะโพกหมุนุนสร้า้ งแรงบิดิดได้ส้สูงูงสุดุด

สอง ดกูู ารพบัั ขอ้้ มอืื ของผม การ พบัั ข้้อมืือจะสร้้างแรงงดัั ดีีดได้้มาก ซงึ่ึ่ จะไปเพม่ิิ่ ความเรว็็ หวัั ไมผ้้ า่่ นจดุุ ปะทะ ในภาพจะเห็็นว่่าระหว่่าง ทอ่ นแขนซา้ ยกบั แนวกา้ นทาํ มมุ 45 องศา ทําให้ผมมีพลงั งานมหาศาล ที่พร้อมจะปลดปล่อย

สาม ระหว่างขึ้นแบ็คสวิงผมจะ รู้สึกว่าเท้าหน้า (ซ้ายของคนถนดั ขวา) จะเบามาก ขอให้นึกถึงการ ขว้างลูกเบสบอลอนั ทรงพลัง เท้า หนา้ มกั จะลอยขนึ้ เหนอื พนื้ นาํ้ หนกั จะเทไปที่ส้นเท้าหลัง จากตรงนี้ ท่านสามารถเคลื่อนช่วงล่างไปข้าง หนา้ แลว้ ถา่ ยพลงั งานทงั้ หมดทที่ า่ น สะสมไว้ในตอนดาวน์สวิง

ไมเคิล บรีด หัวหน้าฝ่ายการฝึกสอน สื่อดิจิทัล ประจcากอล์ฟ ไดเจสต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.