ส่งคลิปวงสวิงของท่านมาให้ผม แล้วดูว่าท่านจะได้เห็นตัวเองออกรายการผมหรือไม่

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best -

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบทเรียนกอล์ฟทางดิจิทัลของกอล์ฟ ไดเจสต์ ผมเองจะทcาการไลฟ์สดสัปดาห์ละ ครงั้ ในรายการทชี่ อื่ วา่ “The Leading Edge” ในบทเรยี นมที งั้ การสวงิ และลกู สนั้ รวมถงึ การพตั ตด์ ว้ ย และในทกุ สปั ดาห์ เวน้ สปั ดาห์ ผมจะใหเ้ วลาทงั้ หมดกบั การวเิ คราะหว์ งสวงิ ของทา่ นผชู้ ม หากทา่ นสง่ คลปิ วงสวงิ หรอื การเลน่ ลกู สนั้ (พทิ ช์ ชิพ บังเกอร์ และพัตต์) ท่านอาจได้เห็นตัวเองขึ้นหน้าจอที่ผมใช้สอนในระหว่างรายการก็ได้ ส่งคลิปของท่านมาที่ michael.breed@golfdigest.com นอกจากนเี้ รายงั มสี งิ่ ดๆี มากมาย ทา่ นสามารถซบั สไครบเ์ พอื่ ตดิ ตาม Golf Digest Schools ใหม่ของเรา โดยเข้าไปที่ golfdigest.com/allaccess

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.