ไขความลับสู่ การพัตต์ที่เฉียบคม

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best - โดย สแตน อัทลีย์

ห ากท่านถามนกั กอล์ฟส่วนใหญ่ว่าพวกเขาจะสอนวิธีสโตรกพตั ต์อย่างไร คําตอบ หนงึ่ ทมี่ กั จะไดย้ นิ คอื ใหจ้ บั พตั เตอรโ์ ดยทาํ ใหแ้ ขนและไหลเ่ ปน็ สามเหลยี่ มทปี่ ลาย ชี้ไปยงั ลูก เวลาพตั ต์ก็ให้รกั ษาสามเหลี่ยมนี้ให้นิ่งตลอดการสโตรก แต่ผมคิดกลบั หวั กลบั หางกนั นกั พตั ตเ์ กง่ ๆจะออกสโตรกโดยใหห้ วั พตั เตอรจ์ ะสวงิ เปน็ ฐานของสามเหลยี่ ม และด้ามกริปเป็นปลายสามเหลี่ยมที่ชี้ขึ้น ไม่ทราบว่าท่านนึกภาพตามทนั หรือไม่? หลกั การ นี้จึงเป็นคําตอบว่าทําไม่จึงต้องออกกฎห้ามพตั ต์โดยการตรึงด้ามพตั เตอร์ที่หน้าอก เพราะ ว่ามนั ทําให้การพตั ต์นั้นง่ายขึ้นอย่างมากนั่นเอง แต่โชคดี ท่านสามารถใช้ภาพสามเหลี่ยม ของผมได้โดยไม่ต้องตรึงปลายกริปกบั หน้าอก มนั ดูเหมือนเป็นการโกง แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ -เขียนร่วมกบั แมทธิว รูดี

นึกถึงมือ ไม่ใช่แขน

ลักษณะอย่างหนึ่งของการพัตต์ที่ ขาดความสมc่าเสมอคือ การใช้ ไหล่ แขน มากเกินไป เมื่อท่านลากแขน เพื่อขึ้นสโตรกและดันกลับไปหาลูก ท่านกcาลังสวิงปลายไม้ผิดด้าน และ เป็นการใช้ต้นกcาเนิดพลังงานที่ผิด เพื่อการควบคุมระยะที่ไว้ใจได้นั้น ผมชอบการออกสโตรกพัตต์ที่ขยับ ส่วนต่างๆของร่างกายน้อยที่สุด แต่จะใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงให้ มากที่สุด ดังนั้นท่านต้องนึกถึง สามเหลี่ยมกลับด้าน ให้ท่านฝึก รักษามือให้อยู่ที่ค่อนข้างกึ่งกลาง ของหน้าลcาตัว แล้วใช้ข้อมือและ ข้อศอกสวิงพัตเตอร์ขึ้น (ซ้ายบน) ทีนี้แทนที่จะใช้การดันแขนไปทาง ด้านเป้าหมาย (ล่าง) แต่ให้ใช้แรง โน้มถ่วงดึงหัวพัตเตอร์ ไปปะทะที่ หลังลูก นี่คือแรงทั้งหมดที่ท่าน ต้องการในการพัตต์ (ซ้าย) สcาหรับ การพัตต์ระยะไกล ก็ให้ขึ้นไม้ไกลขึ้น เพราะยิ่งมีระยะที่ไกลขึ้นและกินเวลา นานขึ้น แรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งทcาให้ หัวพัตเตอร์มีความเร็วสูงขึ้น

ฝึกปะทะลูกให้หนักแน่น

หากท่านปะทะลูกหนักแน่นโดยใช้ แรงโน้มถ่วงเป็นตัวออกแรงให้กับ สโตรก ลูกจะกลิ้งอย่างเป็น ธรรมชาติที่สุด ท่านสามารถใช้ แบบฝึกนี้เพื่อการปะทะที่ดีขึ้น ปักเหล็กรูปเกือกม้าบนกรีน (ขวา) หรือจะใช้ทียาวสองอันปักห่างกัน ราวสองนิ้วก็ได้ วางลูกใต้เกือกม้านี้ โดยให้ครึ่งหนึ่งของลูกโผล่พ้นออก มา ให้ท่านสโตรกแบบนิ่งที่สุดโดยใช้ แรงโน้มถ่วงทcางาน พัตต์ลูกให้โดนที่ กลางหน้าพัตเตอร์ ซึ่งหน้าพัตเตอร์ ควรปะทะเกือกม้าหรือทีอย่าง สแควร์ แต่หากเป็นการพัตต์ที่ใช้มือ หรือกระแทกพัตเตอร์เข้าใส่ลูก หน้าพัตเตอร์จะชนเกือกม้าหรือ ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หน้าพัตเตอร์จะแกว่ง จนท่านรู้สึกได้ทันที

รู้สึกถึงการตกอย่างธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการสวิง โดยใช้แรงโน้มถ่วง ไม่ได้ใช้แขน ท่าน ต้องปล่อยให้พัตเตอร์ตกใส่ลูก ให้ ท่านเข้าจรดลูกที่ขอบฟลิน โดยให้ ลูกห่างขอบฟลินเข้าไปราวหนึ่งฟุต จับพัตเตอร์ด้วยมือขวาข้างเดียว ให้ท่านสวิงขึ้นพัตเตอร์โดยใช้ข้อมือ เท่านั้น (ซ้าย) จากนั้นปล่อยให้มัน หล่นไปชนลูกเพื่อให้ลูกลอยและกลิ้ง แล้วท่านจะพบว่าท่านไม่ต้อง ออกแรงเพิ่มให้กับมือเลยเพื่อให้ลูก มีความเร็วเพียงพอสcาหรับกลิ้งไป ถึงเป้าหมาย หลังการทcาซc้าๆหลาย ครั้งก็ให้เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายบ้าง โดยทcาแบบเดียวกัน จากนั้นก็มา ทcาการฝึกพัตต์ด้วยสองมือ ให้ท่าน จcาความรู้สึกของหัวพัตเตอร์ จcาไว้ ว่าหากท่านรู้สึกว่าทั้งข้อมือและศอก ทcางานเป็นส่วนใหญ่ นี่เป็นสัญญาณ ที่ดีว่าท่านกcาลังมาถูกทาง

สแตน อัทลีย์ สอนประจcาอยู่ที่ เกรย์ฮอว์ก กอล์ฟคลับ ในสกอตส์เดล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.