ลดการตลี กู สไลซด์ ว้ ยการ เชค็ การทาd งาน ของขอ้ มอื

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best -

มีตําแหน่งของวงสวิงที่ใช้ แยกนกั กอลฟ์ แตม้ ตอ่ สงู กับนักกอล์ฟมือดีได้ อย่างชัดเจนก็คือ ตําแหน่งช่วง เปลี่ยนกระบวนจากจุดสูงสุดของ แบ็คสวิงไปสู่ตําแหน่งเริ่มต้น ดาวนส์ วงิ หรอื ทเี่ รยี กวา่ “Transition” ความผดิ “คลาสสคิ ” ของนกั กอลฟ์ ทั่วไปในตําแหน่งน้กี ็คือ ก้านไม้จะ ตงั้ ตรงตดั อยรู่ ะหวา่ งเหนอื ไหลข่ วา กบั ใบหู หรือที่ครูกอล์ฟจะเรียกว่า แนวก้าน “ชนั ” เกินไป โดยส่วน มากจะนําไปสู่แนวสวิงนอกเข้าใน และมักจะสร้างลูกสไลซ์ที่ไร้พลัง ตรงกันข้ามนักกอล์ฟมือดีจะมี แนวก้านในช่วง “Transition” ใน ลกั ษณะนอนตัวลง หรือที่ครูกอล์ฟ เรียกว่าแนวก้านตื้น เปิดโอกาสให้ นักกอล์ฟหมุนตัวเปิดเข้าหาลูกได้ อย่างเต็มแรงและจะสามารถสร้าง ลูกครอสได้อย่างทรงพลงั

ถ้าท่านเป็นนกั กอล์ฟคนหนึ่งที่ มีแนวสวิงชนั ในช่วงเริ่มลงไม้ ผม ขอให้ตรวจเช็คลกั ษณะการทํางาน ของขอ้ มอื ซงึ่ สามารถสง่ บทบาทอนั สําคัญต่อลักษณะของแนวก้านไม้ โดยนักกอล์ฟที่มีแนวก้าน “ชนั ” ข้อมือนํา (ข้อมือซ้ายของนกั กอล์ฟ มอื ขวา) มกั จะหกั กลบั ในลกั ษณะที่ เป็น “ถ้วย” โดยยี่ห้อของถุงมือจะ หนั เขา้ ชตี้ วั ทา่ น นาํ ไปสหู่ นา้ ไมเ้ ปดิ พว่ งมาดว้ ย ตรงกนั ขา้ มถา้ ทา่ นปรบั ให้ข้อมือทํางานในลักษณะหมุน “โก่ง” จะส่งผลให้แนวก้าน “นอน ตัวลง” ท่านจะรู้สึกถึงความแตก ต่างได้ในทนั ที โดยให้สงั เกตยี่ห้อ ของถุงมือจะชี้ออกนอกตัว ผลของ การ “โก่ง” ข้อมือยงั จะช่วยให้การ สแควร์หน้าไม้เข้าหาลูกง่ายขึ้นอีก ด้วย ซึ่งทั้งแนวก้านที่นอนตัวลง ผนวกกบั การที่มีหน้าไม้สแควร์นั่น คือยาแก้ลูกสไลซ์ชั้นดีที่นักกอล์ฟ จํานวนมากต้องการ

นกั กอลฟ์ ทา่ นใดตอ้ งการขอ้ มลู เพิ่มเติมหรือท่านที่มีปัญหาด้าน สวงิ หรอื แมแ้ ตต่ อ้ งการพฒั นาการ เล่นให้ดีขึ้นสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนสอนกอล์ฟหลักชัย เพียงแจ้งข้อมูลว่าได้อ่านจาก กอล์ฟ ไดเจสต์ ทั้งนี้เพื่อทําการ ทดลองเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย โทร 087-697-2211

หลกั ชยั ทองศรพี งศ์ อดตี ครสู อน กอลฟ์ สถาบนั เดวดิ เลดเบทเทอร์ กอลฟ์ อคาเดมี และผา่ นการอบรมขนั้ สงู จาก สถาบนั ไทเทลิ ลสิ ท์ เพอรฟ์ อรแ์ มนซ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.