คdาแนะนdาที่ได้จากการวิจัยถึงวิธีการอบอุ่นร่างกายที่ดีกว่า

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life -

▶ งานวจิ ยั ทมี่ กี ารตพี มิ พ์ในวารสาร Physical Therapy in Sport ไดส้ รปุ เอาไวว้ า่ ถา้ หากวา่ คณุ ตอ้ งการจะมแี บค็ สวงิ ทดี่ ขนึ้ และสามารถตขี นึ้ กรนี ตามกาd หนดไดม้ ากขนึ้ การวอรม์ อพั ด้วยการเคลื่อนไหวจะดีกว่าการเหยียดตัวแล้วค้างไว้นานๆ โดยการทดสอบนกั กอลฟ์ ชายทมี่ ฝี มี อื ดจี าd นวน 100 คน พบ วา่ นกั กอลฟ์ ที่ไดอ้ อกกาd ลงั กายแบบทาd ซาd้ ๆจาd นวนหลายสบิ ครงั้ ดว้ ยลกู บอล จะมกี ารเคลอื่ นไหวในการขนึ้ แบค็ สวงิ ทดี่ กี วา่ คนทมี่ กี ารเหยยี ดตวั แลว้ คา้ งเอาไว้ ▶ “จากประสบการณข์ อง ผม บอกไดเ้ ลยวา่ การวจิ ยั ในเรอื่ งนมี้ าถกู ทางแลว้ ” ราลฟ์ ซมิ ป์ สนั ทป่ี รกึ ษาทางดา้ นฟติ เนสของกอลฟ์ ไดเจสต์ กลา่ ว ▶ ขอให้ ลองทาd ตามซมิ ปส์ นั ดู (ภาพขวา) ใหถ้ อื ลกู บอลยางในระดบั ที่ ถดั ไปจากเอวพรอ้ มกบั ชว่ งเทา้ ในลกั ษณะกงึ่ ยอ่ ตวั จากนนั้ ก็ให้ ยกลกู บอลขน้ึ เหนอื ไหลด่ า้ นตรงขา้ มอยา่ งรวดเรว็ ไปพรอ้ มๆ กับการเหยียดขาให้ตรง และหมุนลdาตัวช่วงบนเข้าหาสะโพก ด้านตรงข้าม จากนั้นก็ดึงกลับมาอยู่ที่ตdาแหน่งเดิมอย่าง รวดเรว็ โดยขอใหท้ าd 30 ถงึ 50 ครงั้ กบั สะโพกแตล่ ะดา้ น

ใช้ลูกบอลยาง ที่มีนd้าหนักเบา หรือดัมเบล ส่งนd้าหนักไปยัง ทิศทางที่ลูกบอลยาง มีการเคลื่อนที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.