กิจกรรมผ่อนคลายนอกสนามกอล์ฟในแบบ “กันยลักษณ์”

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life -

กันยลักษณ์บอกกับเราว่า เธอเป็นคนสมาธิสั้น ถ้าต้องมีกิจกรรม นอกสนามให้ทcา ไม่ใช่เรื่องการให้นั่งสมาธิอย่างแน่นอน แต่มีสอง กิจกรรมที่ทcาให้เธอรู้สึกผ่อนคลาย และเพิ่มสมาธิให้กับตัวเธอ โดยเธอมกั ใชเ้ วลาวา่ งหลงั จากการเลน่ กอลฟ์ ทcาเปน็ ประจาc นั่นกค็ อื การเล่นสนุกเกอร์ และว่ายนc้า “เวลาไม่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟและไม่ ไดเ้ ลน่ กอลฟ์ จะไมค่ ดิ ถงึ เรอื่ งกอลฟ์ เลย เพราะบวิ คดิ วา่ การทเี่ ราทาc อยู่ทุกวันเราก็หนักพอแล้ว หากมีเวลาที่ไม่ต้องแข่งหรือซ้อมกอล์ฟ บิวก็จะออกไปว่ายนc้าบ้าง เล่นสนุกเกอร์บ้าง คุณพ่อสร้างห้อง สนุกเกอร์ไว้ให้อยู่ที่บ้าน เวลาเล่นสนุกเกอร์จะเล่นกับพ่อและก็น้องชาย ซึ่งบิวเริ่มหัดเล่นกับเพื่อนสมัย ตอนที่ไปแข่งที่ต่างประเทศ ให้เพื่อนผู้ชายเขาสอน เมื่อเริ่มเล่นได้ ก็ สนุกดี คิดว่ามันมีความคล้ายกับการพัตต์กอล์ฟ เพราะมันเหมือน กันตรงลูกที่วิ่งไป มันต้องวิ่งไปลงหลุม มันจะให้ ไลและต้องให้นc้าหนัก เหมือนกัน และคิดว่ามันต้องใช้สมาธิมากกว่ากอล์ฟ มันช่วยบิวใน เรื่องสมาธิที่ดีขึ้น และเป็นการผ่อนคลายไปในตัวด้วยเช่นกัน ส่วน การว่ายนc้าตอนช่วงไม่ได้แข่งช่วงที่ปิดฤดูกาล ก็จะตามน้องไป

ว่ายนc้าด้วยกันบ่อยมาก มันทcาให้บิวรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายค่อน

ข้างดี ทcาให้เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องกอล์ฟมากเกินไป”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.