REED VS RORY

หลงั การตอ่ สทู้ มี่ ที งั้ วรี กรรมและการ เสแสรง้ ทเี่ ฮเซลทนี ทงั้ แพทรคิ รดี และ รอรยี แมคอลิ รอย (รวมถงึ แฟนกอลฟ์ จากสองทวปี ) หวงั วา่ ความเรา้ ใจ แบบนนั้ จะเกดิ ขนึ้ อกี ครงั้ ในปนี โดย จอหน์ เฟนสไตน์

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life -

Iดวิส เลิฟ เดอะเธิร์ด ยงั เก็บของที่ระลึกจากไรเดอร์คพั 2016 ไว้ ทบี่ า้ น แตม่ สี องอยา่ งทเี่ ขามคี วามสขุ กวา่ สงิ่ อนื่ ยามไดเ้ หน็ มนั สงิ่ แรกคือลูกกอล์ฟที่ไรอนั มัวร์ใช้เล่นกบั ลี เวสต์วูด ที่หลุม 18 ใน การแขง่ เดยี่ วชนมอื ตอนทเี่ วสตว์ ดู ขอยอมแพห้ ลงั จากมวั รเ์ กบ็ พาร์ ระยะหนึ่งฟุตได้หลงั เลยเวลา 16 นาฬิกาเล็กน้อย ในวนั อาทิตย์ อันสดใสของเดือนตุลาคมที่มินเนโซตา ถ้วยไรเดอร์คัพกลับสู่ แผ่นดินอเมริกาอีกครั้ง ทนั ใดนั้นเพื่อนๆร่วมทีมก็กรูกนั เข้าไปห้อมล้อม มวั รบ์ นกรนี มวั รไ์ มไ่ ดเ้ กบ็ ลกู แตเ่ ปน็ เลฟิ ทกี่ ม้ หยบิ ลกู สง่ ใหเ้ ขา “ในปี 1993 เมอื่ ผมพตั ตช์ อ็ ตทตี่ ดั สนิ แชมปข์ องปนี นั้ ลงทสี่ นามเดอะ เบลฟรี ผมไมไ่ ดเ้ กบ็ ลกู จากหลมุ เพราะวา่ ถกู รมุ ลอ้ มอยา่ งหนกั สกั พกั ถงึ ไดเ้ ดนิ ไปจบั มอื กบั รอ็ กโค คอสแตนติโน” เลิฟกล่าว “ผมเสียดายนะ จริงๆแล้วผมอยากให้มัวร์ได้เก็บ ลูกนั้นไว้” แต่เมื่อเลิฟพยายามยื่นลูกกอล์ฟนั้นให้มัวร์ แต่ฮีโรคนใหม่กลบั ส่ายหน้า “คุณเก็บไว้เถอะ” มัวร์กล่าว “ผมอยากให้คุณครอบครองมนั ” ของที่ระลึกที่น่าชื่นชมอีกอย่างนั้นมีขนาดที่ เล็กกว่าลูกกอล์ฟของมัวร์เสียอีก มันคือทีที่ แพทริค รีด ใช้ตีไดรเวอร์ที่หลุม 18 ในแมทช์ สุดเร้าใจระหว่างรีดกบั รอรีย์ แมคอิลรอย

“ทนั ทที ไี่ ดรฟเสรจ็ เขากร็ บี เดนิ ไปในแฟรเ์ วย์ พร้อมกบั วางท่าเหมือนรู้ว่าเขาตีข้ามลูกรอรีย์ไป 50 หลา” เลิฟกล่าวพร้อมกบั หัวเราะ “ผมจึง

เดนิ ไปเกบ็ ที ผมอยากมอี ะไรบางอยา่ ง อะไรกไ็ ด้ สําหรบั เป็นที่ระลึกจากแมทช์นั้น”

“ผมรู้ว่าที่จริงรอรีย์ไดรฟไกลกว่าแพทริค มาก” เลิฟกล่าว “แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเขา จะไม่มีวันที่ยอมปล่อยแมทช์นี้ไปแน่ เขารู้ดี รอรีย์รู้ดี ผมก็รู้ดี” ความจรงิ แมคอลิ รอยไดรฟขา้ มหวั ลกู ของรดี ไป 30 หลา อย่างที่เลิฟกล่าว มนั ไม่ใช่ปัญหา

รีดตีช็อตสองเข้าไประยะ 10 ฟุตจากธงและทํา เบอร์ดีได้และเป็นฝ่ายกาํ ชัยในแมทช์นั้น

แมคอิลรอยซึ่งเล่นช็อตสองเข้าไปห่างหลุม

เพยี งหกฟตุ เขารวู้ า่ รดี คงจะไมพ่ ลาดพตั ตน์ นั้ แน่

“เขาพัตต์ไม่พลาดมาทั้งวัน พัตต์นี้ก็คงไม่ใช่

ปัญหาสาํ หรบั เขา

เมื่อเลิฟได้เล่าให้รีดฟังเกี่ยวกบั เรื่องที่เขาไป

เก็บที รีดถึงกบั หัวเราะ “ผมรู้ ผมเห็นคุณเก็บ

ด้วยหละ”

มาจนวนั นี้ เลฟิ ยงั นกึ ไมอ่ อกวา่ รดี เหน็ เขากม้

เก็บทีได้อย่างไร “เขาเดินลิ่วไปในแฟร์เวย์กว่า

25 หลาแล้ว แทบจะวิ่งก็ว่าได้ แสดงว่าเขาเป็น

คนที่มีสัญชาตญาณการเฝ้ามองของผู้เล่น พอยต์การ์ดที่ยอดเยี่ยมมาก” แม้ว่าคู่เซอร์จิโอ การ์เชีย กบั ฟิล มิคเคลสนั จะเสมอและแบ่งแต้มกนั ในเวลาต่อมาในแมทช์ ยอดเยี่ยมที่ทั้งคู่ต่างทําสกอร์ 63 แต่เป็นการ ดวลของคู่ รีด-แมคอิลรอย ที่ผู้คนที่อยู่ใน เฮเซลทีนในวนั นั้น ต่างจดจําได้แม่นยําเหมือน มนั เพิ่งจบลงไปเมื่อ 15 นาทีที่แล้ว “ไทเกอร์เดินไปกบั พวกเขา พร้อมกบั เปิด วิทยุประจําตัวเอาไว้” จิม ฟิวริค ผู้ที่รบั หน้าที่ กปั ตนั ของทีมอเมริกาในการทําศึกที่จะเริ่มวนั ที่ 28 กนั ยายนปีนี้กล่าว “เราได้ยินเสียงเชียร์อนั อื้ออึงเล็ดลอดผ่านทางวิทยุที่เปิดไว้นั้น ไทเกอร์ ตอ้ งหยดุ รออยา่ งนอ้ ยหนง่ึ นาที หรอื นานกวา่ นนั้ กวา่ เขาจะสามารถพดู คยุ กบั เราได้ เพราะวา่ เสยี ง มนั ดงั มาก” ต่อมา วูดส์ คนที่มีบทบาทสําคญั ในครั้งนั้น ได้กล่าวว่า “พวกนายต้องไม่อยากเชื่อกบั สิ่งที่ ผมเห็นอยู่เวลานี้” ต แมทช์ที่เกือบจะไม่ได้เกิดขึ้น อนจบการแข่งโฟร์บอลของวนั เสาร์ ทีมอเมริกาออกนําที่ 9½ ครึ่ง-6½ ครึ่ง แต่ทุกคนจากทั้งสองฝ่ายก็ยงั ไม่ลืม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมไดนาห์ในปี 2012 ซึ่งทีมอเมริกาเป็นฝ่ายนําถึง 10-6 ก่อน เข้าสู่การแข่งเดี่ยววนั สุดท้าย

เลิฟเป็นกปั ตนั ทีมอเมริกาในปีนั้นด้วย ช่วง ดกึ ของคนื วนั อาทติ ย์ ตอนทเี่ ขาเดนิ ไปยงั หอ้ งทมี ยุโรปเพื่อแสดงความยินดีต่อชัยชนะกบั กปั ตนั โฮเซ มาเรีย โอลาซาบัลและลูกทีม ดาร์เรน คลารก์ เพอื่ นรกั ของเลฟิ เอาแขนโอบทไี่ หลข่ อง เลิฟและกล่าวขึ้นว่า “นายคิดบ้าอะไรอยู่”

เลฟิ ยอ้ นอธบิ ายสงิ่ ทเี่ ขาคดิ ในเวลานนั้ วา่ ทมี ยุโรป “มีของดีเต็มลําเรือ” เอาสี่ผู้เล่นระดบั สดุ ยอดมาออกกอ่ น เขาตอ้ งการเหน็ สนี าํ้ เงนิ บน สกอร์บอร์ดให้เร็วที่สุด ส่วนเลิฟเขาจดั ตัวผู้เล่น แบบสมดุล แต่ก่อนที่เราจะได้พูดอะไร ความ มหัศจรรย์ที่เมไดนาห์ก็ได้ทําให้ทีมยุโรปชนะ 5 แมทช์แรกไปแล้ว และเดินหน้ารกั ษาถ้วยไว้ได้ อีกครั้ง

“บทเรียนสาํ หรบั ผมในวนั นั้นคือ มนั ใช้เวลา

หลายเดอื นครนุ่ คดิ ถงึ การจบั คผู่ เู้ ลน่ สาํ หรบั สอง วนั แรก” เลิฟกล่าว “ซึ่งผมก็ทําได้ดี แต่ผมใช้ เวลาเพยี งหนงึ่ หรอื สองชวั่ โมงในการจดั ทพั ผเู้ ลน่ ในวนั อาทิตย์ ซึ่งมีถึง 12 แมทช์ เมื่อผมถูกขอ ให้รบั ตําแหน่งกปั ตนั อีกครั้ง ผมมั่นใจว่าจะไม่ ทําผิดซํ้าอีกครั้ง”

หลงั จบแมทชใ์ นวนั เสาร์ เลฟิ ไดส้ ง่ รองกปั ตนั ทั้ง 5 คนคือ วูดส์, ฟิวริค, ทอม เลห์แมน, สตีฟ สตริกเกอร์ และบบั บา วตั สนั ไปที่ด้าน หลังของห้องล็อคเกอร์ เพื่อเริ่มต้นจดั แพร์ริง สว่ นเขายงั คงนงั่ อยใู่ นหอ้ งอาหารของทมี อเมรกิ า พรอ้ มกบั ลกู ทมี มกี ารพดู คยุ แผนการเลน่ สาํ หรบั วนั อาทิตย์ ตอนที่เขาเดินไปหาบรรดาผู้ช่วยของเขาที่ กําลงั รออยู่ เลิฟกําลงั โดนโจมตีด้วยความตกใจ แผนการที่เตรียมมาหลายเดือนคือการเอามือดี ที่สุดออกก่อนในวนั อาทิตย์ ไม่ว่าทีมจะเป็นฝ่าย นําหรือฝ่ายตาม การออกตัวได้เร็วเป็นสิ่งสําคญั มากทั้งในแง่การรักษาสปิริตของทีม ระหว่าง ผู้เล่นและกองเชียร์ที่กําลังคลั่งไคล้ หรือเพื่อ การกระตุ้นลูกทีม

เลฟิ คดิ วา่ คลารก์ ซงึ่ เปน็ กปั ตนั ทมี ของยโุ รป ในปีนั้น อาจดนั เอาแมคอิลรอยและสเตนสนั ไป ลงเป็นคู่ที่สามและส่ี เพราะตามธรรมเนียม ปฏิบตั ิแล้วแมคอิลรอยจะเล่นเป็นคนที่สาม เขา ต้องการให้ผู้เล่นที่เก่งที่สุดสองคนคือ รีด และ

‘กองเชยี รข์ อง พวกเขาทงั้ ฉลาด และตลก ตลกกวา่ พวกเราเสยี อกี กองเชยี รฝ์ า่ ยเรา เสยี งดงั กวา่ ’ -แพทรคิ รดี

จอร์แดน สปีธ ลงไปชนกบั ตัวหลกั ของทีมยุโรป

“บางทีเราอาจต้องขยับเอาแพทริคและ จอร์แดนกลบั ไปที่เดิม” เลิฟกล่าว

ทุกคนต่างไม่เห็นด้วย “เราเตือนเขาถึง แผนการทั้งหมดที่ได้วางไว้แล้ว” ฟิวริคกล่าว “หากพวกเขาเลื่อนแมคอิลรอยและสเตนสัน กลบั ก็ช่างเขา แต่เราต้องยึดมั่นกบั แผนเดิม”

ยงั มีอีกหนึ่งประเด็น “ลึกๆแล้วผมคิดว่ายงั ไงรอรีย์จะลงเป็นคนแรก” เลิฟกล่าว “เขา จําเป็นต้องลงก่อน”

แมคอิลรอยก็รู้สึกเช่นนั้น เขาเลยไปบอก คลาร์ก เขาคิดว่าเลิฟคงไม่ทําผิดพลาดซํ้าสอง และจะต้องให้รีด ผู้ที่กําลังสวมบทบาทกปั ตนั อเมริกาในสปั ดาห์นั้น ออกเป็นคนแรก

“ผมจะทาํ ตามสงิ่ ทกี่ ปั ตนั ทมี สงั่ ใหผ้ มทาํ ” รดี กลา่ ว “แตผ่ มอยากลงเปน็ คนแรก ผมอยากดวล กบั แมคอิลรอย ผมชอบความท้าทาย”

“ทนั ทีที่เขาบอกว่าอยากลงคนแรก มนั ก็ไม่ ยากในการจดั ตัวในลําดบั ต่อมา รอรีย์ต้องเป็น คนแรกที่ลงสนามซึ่งไม่เพียงต้องไปชนกับรีด แต่รอรีย์จะต้องลงไปจัดการกับกองเชียร์ฝ่าย อเมริกาด้วย” คลาร์กกล่าว

เปน็ เวลาสองวนั ทแ่ี มคอลิ รอยตอ้ งทาํ ตรงกนั ข้ามกับทั้งเรื่องในสนามและนอกสนาม “ผม จําเป็นต้องทํา” เขากล่าว “ผมกําลังเล่นเข้า ฟอรม์ กอ่ นมาทนี่ (ไดแ้ ชมป์ ทวั ร์ แชมเปยี นชปิ ) และในปีนี้เราไม่มีผู้เล่นประสบการณ์สูงที่คอย เปน็ พเี่ ลยี้ งใหก้ บั ทมี เหมอื นในอดตี ผมตอ้ งการ แสดงให้น้องใหม่ในทีมเห็นว่าไม่เพียงแต่เราจะ สามารถชนะได้ แต่พวกเราต้องไม่หงอกบั เสียง กองเชียร์ฝ่ายตรงข้าม

“ผมคิดว่าหากผมล้มแพทริคได้ ทําให้ฝ่าย เราออกนําไว เราก็อาจนําม้วนเดียวจบเหมือนที่ เมไดนาห์ก็ได้” แมคอิลรอยกล่าว “ผมรู้ว่าครั้ง นี้ต่างจากที่เมไดนาห์ ที่นั้นเราชนะสองแต้ม สุดท้ายของวนั เสาร์และลดช่องว่างเหลือเพียงสี่ คะแนน เราเปน็ ฝา่ ยครองโมเมนตมั งานของผม ครั้งนี้คือดึงโมเมนตัมกลบั มาอยู่ฝ่ายเรา” อุ้ยอ้าย

มม่ ใี ครตาํ หนคิ วามพยายามของรอรยี เขา ทาํ ถงึ 5 เบอรด์ ใี น 8 หลมุ แรก แตก่ ระนนั้ มนั ก็ยงั ไม่พอ

แมคอลิ รอยทาํ เบอรด์ หี ลมุ 3 และออก นําหนึ่งอพั ก่อนที่รีดจะไดรฟออนกรีนในหลุม 5 พาร์ 4 สั้น และพตั ต์อีเกิลระยะแปดฟุตลง กลบั มาเสมอกนั

เหตุการณ์ในสามหลุมต่อมาเป็นสิ่งที่วูดส์ อธิบายว่า ต้องเห็นกบั ตาถึงจะเชื่อ

ทั้งคู่ทําเบอร์ดีที่หลุม 6 หลุม 7 ที่หลุม 8 พาร์ 3 แมคอิลรอยทําสิ่งที่รีดยกย่องว่าเป็น พตั ตร์ ะยะหา้ ลา้ นฟตุ สาํ หรบั เบอรด์ แมคอลิ รอย ลากยาวลงไป รอรีย์กระโดดและตะโกนร้องสุด เสียงด้วยความสะใจ เขาทําทุกอย่างยกเว้นแต่ ฉีกเสื้อออกเท่านั้น

รีดต้องพตั ต์ระยะประมาณ 25 ฟุตเพื่อยนั เสมอ เขาพตั ตล์ งกลางหลุม แล้วเสียงกองเชียร์ กอ็ อื้ องึ ราวกบั วา่ หลงั คาจะถลม่ ลงมา เพยี งแตว่ า่ วนั นั้นหลงั คาเป็นท้องฟ้าสีคราม แล้วทั้งคู่ก็เดิน คู่กนั ไปยงั แท่นทีหลุม 9

“การเดินครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ผมจดจําได้มาก ทสี่ ดุ ของวนั นนั้ ” รดี กลา่ ว “เราคยุ กนั วา่ มนั สนกุ แค่ไหนที่ได้มาแข่งขนั กนั โดยท่เี รารู้ว่ามีสายตา จากผคู้ นจาํ นวนมากกาํ ลงั จอ้ งอยู่ มนั เปน็ หนงึ่ ใน ช่วงเวลาที่จะจดจําว่าการได้รบั โอกาสลงเล่นใน

‘การชนะไรเดอรค์ พั นนั้ มนั แตกตา่ งและพเิ ศษ เฉพาะตวั แตค่ วามยอดเยยี่ ม รองลงมาคอื การพา่ ยแพ้ ในไรเดอรค์ พั ซงึ่ ผมจะไมม่ วี นั ยอมพลาดไรเดอรค์ พั อยา่ ง แนน่ อน ไมว่ า่ จะ เปน็ ฝา่ ยชนะ หรอื แพ’้ -รอรยี แมคอลิ รอย

ไรเดอร์คพั เป็นสิ่งที่ยากจะลืม”

แมคอิลรอยก็จดจําการเดินคู่กนั ครั้งนั้นได้ดี “ผมได้ทําให้ผู้คนเงียบลงบ้างเล็กน้อยตอนเริ่ม ตน้ เกม ซงึ่ เปน็ สงิ่ ทแี่ พทรคิ เคยทาํ ทเี่ กลน็ อเี กลิ ส์ ระหว่างแมทช์ที่แข่งกบั สเตนสนั ” เขากล่าว

“ผมวา่ อะดรนี าลนี ทงั้ หมด ไมเ่ พยี งแตใ่ นวนั นี้ แต่เป็นทั้งสปั ดาห์ ทําให้ผมเหนื่อยเล็กน้อย” แมคอลิ รอยกลา่ ว “ทงั้ สปั ดาหน์ เี้ ตม็ ไปดว้ ยความ รู้สึก การสูญเสียอาร์โนลด์ พาล์มเมอร์ แล้วก็มี เรื่องความขัดแย้งกรณีพี่ชายของแดนนี (คํา วิจารณ์โดย พี.เจ. วิลเลท เกี่ยวกบั กองเชียร์ฝ่าย อเมริกา) แล้วก็เรื่องวุ่นวายเกิดจากกองเชียร์ที่ เกินการควบคุม ยังมีเรื่องที่พวกเราต้องต่อสู้ อย่างหนกั เพื่ออยู่รอดให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นหลงั ที่ เปน็ ฝา่ ยตามหลงั ถงึ 4-0 ในเชา้ วนั ศกุ ร์ หลงั จาก นนั้ เราถงึ กลบั มาได้ แตก่ ต็ อ้ งใชพ้ ลงั งานไปมาก”

“ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองหมดเรี่ยวแรงไปมาก แค่ไหน จนได้กลบั บ้านและพกั ผ่อน ไรเดอร์คพั เป็นเรื่องของอารมณ์ร่วม”

แมทช์ล้างแค้นจะเกิดขึ้นไหม?

มคอลิ รอยไมเ่ คยถกู พกั เลยในไรเดอรค์ พั 4 ครงั้ ทผี่ า่ นมา แมจ้ ะมสี งิ่ ทเี่ กดิ ขนึ้ กบั เขา ในสปั ดาห์ที่เฮเซลทีนก็ตาม เป็นไปได้ ไหมที่เขาอาจไปคุยกับกัปตันทีมยุโรป โธมัส บียอน เกี่ยวกบั การไม่ลงครบทุกแมทช์ที่ ฝรั่งเศส

“ไม่เด็ดขาด” แมคอิลรอยกล่าว “หนึ่ง ที่ ปารสี เปน็ อะไรทแี่ ตกตา่ ง เราไมม่ ผี เู้ ลน่ หนา้ ใหม่ ถงึ หกคน เราไดเ้ ลน่ ในบา้ น ซงึ่ สง่ิ เหลา่ นจี้ ะทาํ ให้ สถานการณเ์ ปลยี่ นไปมาก ผมวางแผนจะลงเลน่ ทั้งห้าแมทช์”

ฟิวริคไม่ต้องการที่จะเปิดเผยแผนการจดั คู่ และการเลอื กผเู้ ลน่ ทใี่ ชส้ ทิ ธกิ์ ปั ตนั จนกวา่ ถงึ เวลา ที่เขาต้องตดั สินใจ แต่เขาแสดงให้เห็นชดั เจน แลว้ วา่ รดี คอื ผเู้ ลน่ ทเี่ ขาวางตวั ใหเ้ ปน็ ผนู้ าํ ของทมี ที่ฝรั่งเศส

“ตอนที่ได้พบปะกบั ผู้เล่นที่คาดว่าจะติดทีม ทบี่ า้ นผมในระหวา่ งรายการเดอะ เพลเยอรส์ ผม บอกกบั ทุกคนถึงคุณสมบตั ิพิเศษที่ผมมองหา” ฟวิ รคิ กลา่ ว “หนงึ่ ในคณุ สมบตั นิ น้ั คอื ความเปน็ นักสู้ โดยเฉพาะภายใต้ความกดดนั แพทริค แน่นอนว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามี”

รีดนั้นเขามาไกลมาก จากน้องใหม่ที่เอาแต่ ใจตัวเองในไรเดอร์คัพปี 2014 ระหว่างการ ประชมุ ทมี คนื วนั เสาร์ มคิ เคลสนั บอกเขาวา่ “เรา อยากรู้จกั นายมากขึ้น” บดั นี้ รีดรู้ดีว่าไม่เพียง ตาํ แหนง่ ในทมี ทมี่ นั่ คงแลว้ เขายงั จะเปน็ ตวั แทน ความหวัง และทีมขาดไม่ได้ และเขาจะเป็น เป้าหมายของกองเชียร์

ชาวอเมริกนั ทั้งหมดเห็นด้วยกบั ส่ิงนี้ กอง เชียร์ทีมยุโรปอาจเอะอะอึกทึก แต่พวกเขาไม่ เคยหยาบคายเหมือนที่เจอบางครั้งในอเมริกา

“ผมหวงั ว่าทีมอเมริกาจะไม่ต้องปวดหัวกบั เรอื่ งวนุ่ วายจากกองเชยี รเ์ หมอื นกบั ทเี่ ฮเซลทนี ” แมคอิลรอยกล่าว “ผู้เล่นพยายามอย่างหนกั ที่ จะหา้ มปรามกองเชยี รต์ น เรากจ็ ะทาํ เชน่ เดยี วกนั แต่ผมหวงั ว่ามนั จะไม่เกิดเช่นนั้น ผมคิดว่ามนั จะไม่เกิด”

บียอนบอกว่าเขาวางแผนรบั มือไว้แล้วและ มนั จะไมเ่ ปน็ ปญั หา ฟวิ รคิ เสรมิ วา่ “จรงิ ๆผมไม่ คดิ วา่ มนั จะเกดิ จากประสบการณ์ ผมในฐานะผู้ เลน่ ทไี่ ดไ้ ปเลน่ ในยโุ รปนนั้ ถอื วา่ ดี ผมชอบทพี่ วก เขารอ้ งเพลงและพวกเขาตลก ผมยงั จาํ ไดว้ า่ ตอน ที่ยืนบนแท่นทีแรกที่เวลส์ระหว่างรอให้หมอก จาง มคี นหนงึ่ ในกลมุ่ กองเชยี รต์ ะโกนออกมาวา่ ‘เฮ้ จิมมี ไม่ต้องกลัวมองไม่เห็น นายแค่เดิน ตามจมกู ไปในแฟรเ์ วย์ นายจะไมม่ วี นั หลงทาง” ผมอดขําไม่ได้ ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดี

แมคอลิ รอยเชอ่ื วา่ ประสบการณไ์ รเดอรค์ พั ปี 2016 จะช่วยให้รีดได้แชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส เช่นเดียวกับประสบการณ์ของเขาที่เวลส์ในปี 2010 ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์ เมเจอร์ ยูเอส โอเพน ในเกือบเก้าเดือนให้หลงั

“หากคุณสามารถรับมือกับการทดสอบที่ ทรหด เมื่อเพื่อนร่วมทีมฝากทุกอย่างไว้กบั คุณ และประเทศฝากไว้กบั คุณ แน่นอนมนั จะช่วย เพิ่มความม่ันใจในการแข่งขนั รายการเมเจอร์” เขากล่าว “ผมยงั คงเรียนรู้หลงั จากที่เวลส์ แล้ว ผมก็รบั ค่าโง่ที่ออกัสตาในเดือนเมษายนของปี นั้น (เขาทําสกอร์รอบสุดท้าย 80 หลงั ออกนํา ถึงสี่ช็อต) แต่ผมรู้ว่าผมมีความสามารถในการ เล่นให้ได้ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาสําคญั ความกดดนั นั้นแตกต่างกนั แต่หากคุณสามารถเล่นได้ดีใน ไรเดอรค์ พั คณุ จะรวู้ า่ สามารถเลน่ ไดด้ ใี นเมเจอร์ ด้วยเช่นกนั ”

รีดเห็นด้วย “ก่อนอื่นคุณต้องเล่นดีเพื่อให้ โอกาสตัวเองได้ลุ้นแชมป์” เขากล่าว “แต่เมื่อ คณุ มโี อกาสแลว้ คณุ จะสามารถดงึ ประสบการณ์ ไรเดอร์คพั มาใช้รบั มือกบั ความกดดนั ”

รีดนั้นผ่านการเล่นเมเจอร์มานบั สิบรายการ ก่อนจะมาที่เฮเซลทีนและไม่เคยจบดีกว่าอนั ดบั ที่ 12 รว่ ม หลงั จากทที่ าํ ผลงานไดไ้ มด่ เี ลยตลอด การเล่นในปี 2017 เขามาจบอนั ดบั ที่ 2 ร่วม ในพจี เี อ แชมเปยี นชปิ จากนนั้ กม็ าประสบความ สําเร็จด้วยการคว้าแชมป์ เดอะ มาสเตอร์สใน ต้นปี 2018 และได้อนั ดบั 4 ในยูเอส โอเพน ที่ ชินเนค็อก

ทงั้ รดี และแมคอลิ รอยเขา้ ใจวา่ สถานการณจ์ ะ เปน็ ตวั กาํ หนดวา่ พวกเขาจะไดก้ ลบั มาดวลกนั ใน แมทช์เดี่ยวชนมือที่ฝรั่งเศสหรือไม่ แต่ทั้งคู่ต่าง ก็ยินดีหากได้เจอกนั อีกรอบ

“สงิ่ ทคี่ ณุ ตอ้ งเขา้ ใจคอื วา่ โมเมนตแ์ บบนนั้ มนั สนุกมาก” รีดกล่าว “มนั คือเป้าหมายที่คุณเล่น กอล์ฟ คือเหตุผลที่คุณแข่งขนั ผมชื่นชอบผู้เล่น ของฝ่ายยุโรปมาก แต่คงไม่มีใครที่เล่นด้วยแล้ว สนุกเท่าเล่นกบั รอรีย์”

“เมื่อผมได้กลับมานั่งย้อนดูวันที่ผ่านมา ทั้งหมด รวมทั้งแมทช์ที่ผมเล่นด้วย ผมรู้สึกดี มากที่ได้หวนรําลึกถึงช่วงเวลานั้น ไม่ได้คิดถึง การตีช็อตดีๆ หรือการพัตต์ลง แต่มันคือ มติ รภาพทเี่ กดิ ขนึ้ ผมปรารถนาทจี่ ะไดค้ วามรสู้ กึ แบบนั้นอีกครั้ง”

“วนั สดุ สปั ดาหน์ น้ั ชา่ งแสนวเิ ศษ ไมเ่ พยี งแต่ เราเป็นฝ่ายชนะ แต่มนั เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ รบั ใชช้ าตใิ นแผน่ ดนิ เกดิ ผมไดเ้ ลน่ ไรเดอรค์ พั ที่ เกล็นอีเกิลส์ เพรสิเดนท์คพั ที่เกาหลีใต้ การมี กองเชียร์จํานวนมากเดินตามหลังผมตลอดทั้ง สามวนั เปน็ สงิ่ ทยี่ อดเยยี่ มมาก มนั เปน็ ความทรง จําที่จะอยู่กบั ผมไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ ปารีสหรือในอนาคต ผมหวงั ว่าจะได้กลบั ไปที่ เฮเซลทีนอีกทีในปี 2028 เพราะว่าที่นั้นจะเป็น ที่ที่พิเศษสําหรบั ผมตลอดไป”

เอเซลทีนก็เป็นที่จดจําสําหรับแมคอิลรอย เช่นกนั และเขาก็อยากได้ลงดวลกบั รีดในเดือน กนั ยายนนี้ และอยากได้ผลที่แตกต่าง “การได้ เป็นส่วนหนึ่งของแมทช์วนั นั้น ถือเป็นหนึ่งใน ไฮไลทข์ องชวี ติ นกั กอลฟ์ ของผม” เขากลา่ ว “ผม ชอบไรเดอร์คัพ แม้ผมจะผิดหวังกับผลการ แขง่ ขนั ของแมทชน์ นั้ แตผ่ มกเ็ ดนิ จากมนั มาดว้ ย ความรสู้ กึ ทดี่ มี ากเกยี่ วกบั ผลงานการเลน่ ของตวั เอง แม้ผมไม่สามารถทําสําเร็จ แต่ภายใต้ความ กดดนั ด้วยคนดู 50,000 คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม ถือว่าผมเล่นได้ดีมากเท่าที่ผมจะคาดหวงั แล้ว”

“การได้แชมป์เมเจอร์นั้นแน่นอนเป็นความ รู้สึกที่ยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ แต่การชนะ ไรเดอร์คพั นั้นมนั แตกต่างและพิเศษเฉพาะตัว แต่ความยอดเยี่ยมรองลงมาคือการพ่ายแพ้ใน ไรเดอร์คพั ซึ่งผมจะไม่มีวนั ยอมพลาดไรเดอร์ คพั อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้”

รอรีย์หยุดไปชั่วขณะก่อนจะยิ้ม “แต่ผมก็ไม่ อยากจะแพ้อีกครั้ง ครั้งเดียวก็เกินพอ”

‘ไรเดอรค์ พั ศกึ แหง่ ศกั ดศิ์ รที เี่ ตม็ ไปดว้ ยความ รสู้ กึ และอารมณร์ ว่ ม แตก่ ็ใช่ วา่ ตอ้ งเปน็ เชน่ นนั้ เสมอไป’ -รอรยี แมคอลิ รอย

แท่นทีหลุมแรก และคู่แรกในวันอาทิตย์ แพทริค รีด ต้องไดรฟผ่านฝูงชนในสนามเฮเซลทีน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.