9 THINGS TO KNOW ABOUT THE RYDER CUP

มนั คงจะเปน็ งานใหญ…่ สาd หรบั ใครบางคน โดย ไรอนั เฮอรร์ งิ ตนั

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life -

ดูๆแล้วความระเกะระกะที่ไม่ธรรมดาของผงั สนามที่ถูกจดั วางไว้คงจะ เอาชนะเหลา่ บรรดาโปรทงั้ หลายทจี่ ะลงเลน่ ในสนามอลั บาทรอส คอรส์ แอท เลอกอล์ฟ เนชันแนล ซึ่งเป็นสังเวียนของศึกกอล์ฟรายการ ไรเดอร์คัพ คร้ังที่ 42 ที่จะมีขึ้นระหว่างวนั ที่ 28-30 กนั ยายนนี้ ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ ซึ่งเราขอเรียกมนั ว่า การหลงลืมแบบชั่วคราว เนื่องจากการ ขาดการดูแลจากแพทย์นั่นเอง

แต่เมื่อได้พูดคุยกนั ถึงสนามซึ่งเป็นการออกแบบของฮเู บิร์ต เชสนู และโรเบิร์ต วอนแฮกเก ในเชงิ ทวั่ ๆไปแลว้ ความคดิ เหน็ ในหมผู่ เู้ ลน่ จะเปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกนั นั่นก็คือ คุณไม่จําเป็นจะต้องไดรฟให้ไกลเพื่อการทําสกอร์ และถึงแม้ว่าจะต้อง อาศยั การปรงุ แตง่ ชอ็ ตเพอื่ การหลบหลกี อปุ สรรคนาํ้ , เนนิ , สภาพสนามทเี่ ปน็ หลมุ เป็นบ่อที่มีอยู่มากมายในหลายๆจุด สนามแห่งนี้ก็สามารถทําให้ผู้เล่นสร้างความ ผิดพลาดขึ้นมาจนมีโอกาสที่จะต้องเล่นช็อตแก้ไขอย่างแน่นอน

“มนั เปน็ การทดสอบการเลน่ กอลฟ์ ทดี่ มี าก” จัสติน โธมัสกล่าว หลงั จากที่ได้มาเจอกบั สนาม แห่งนี้เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมระหว่าง ที่ทําการแข่งขนั รายการเฟรนช์ โอเพน “แต่มนั ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหลบซ่อนอยู่ หรืออะไร ทํานองนั้น”

อย่างไรก็ตาม…

เมอื่ เราไดค้ ยุ กบั พวกโปรหลายๆคนหลงั จาก ทพี่ วกเขาเดนิ ออกจากสนาม พวกเขากไ็ ดพ้ ดู สงิ่ ทพี่ วกเขาดเู หมอื นจะลมื เลอื นไป นนั่ กค็ อื สนาม แห่งนี้มีความยากกว่าที่เห็น โดยเฉพาะ 4 หลุม สดุ ทา้ ยทมี่ แี ฟรเ์ วยแ์ คบอยา่ งนา่ กลวั ซงึ่ คนทนี่ จี่ ะ เรียกมนั ว่า โค้งสุดท้ายแห่งความหายนะ

“มนั เป็นสนามที่พร้อมจะลงโทษคุณ หากว่า คุณตั้งรบั ไม่ดี” โธมัส เลอเวต์ 1 ใน 3 ของ นกั กอลฟ์ ชาวฝรงั่ เศสทจี่ ะลงเลน่ ในไรเดอรค์ พั ที่ มีฌอน แวน เดอเวลด์ และวิคเตอร์ ดูบุยส์สนั รวมอยู่ด้วยกล่าว “คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไป คิดถึงมนั ในทํานองนั้น เพราะจะทําให้มนั ดูน่า กลัวมากขึ้นไปอีก”

หากจะคดิ ถงึ การจบการแขง่ ขนั ทโ่ี หดรา้ ยของ รายการเฟรนช์ โอเพน เมื่อเดือนกรกฎาคม จะ เห็นว่าหลุม 18 พาร์ 4 น่าจะให้จูเลียน ซูริ ได้ เป็นแชมป์ แต่ช็อตแอพโพรชของนักกอล์ฟ อเมริกันคนนี้ก็ต้องไปเจอกับอุปสรรคนํ้าที่ รายล้อมอยู่รอบกรีนจนทําให้เขาได้ดบั เบิลโบกี ไป นอกจากนั้นแล้วก็ยงั มีคริส วูด จากองั กฤษ ที่ต้องสูญเสียสโตรกไปในหลุมที่ 15 และ 17 ส่วนจอน ราห์ม ก็ไปไม่ถึงไหนเมื่อไปพลาดทํา ทรปิ เปลิ โบกี 7 ในหลมุ 12 ทาํ ใหอ้ เลก็ ซ์ โนเรน ซึ่งเล่นจบไปก่อนก๊วนสุดท้ายนานกว่า 30 นาที และทํา 2 เบอร์ดีใน 4 หลุมสุดท้าย เป็นผู้คว้า ชัยไปในที่สุด

ซึ่งถ้าหากยงั คงมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจาก สนามอัลบาทรอสแห่งนี้อยู่ ทั้ง 2 ทีมจะต้องลืม มนั ไปให้ได้ทั้งหมดเมื่อถึงเดือนกนั ยายน แล้ว ปล่อยให้สารอะดรีนาลีนหลั่งออกมาเพื่อการ แข่งขนั ในรายการใหญ่ที่สองปีจะมีครั้งหนึ่ง ซึ่ง สาํ หรบั ทมี สหรฐั อเมรกิ าแลว้ เปา้ หมายของพวก เขากค็ อื การควา้ ชยั ชนะนอกบา้ นทไี่ มเ่ คยเกดิ ขนึ้ มานบั ตั้งแต่ปี 1993 ส่วนทีมยุโรปนั้นก็จะต้อง พยายามทจี่ ะไมแ่ พ้ 2 ครง้ั ตดิ ตอ่ กนั เปน็ ครงั้ แรก ในรอบ 25 ปี

และนี่เป็นเพียงครั้งที่ 2 ที่ไรเดอร์คพั จะมา จดั การแข่งขนั กนั ในยุโรปภาคพื้นทวีป ส่วนอีก ครงั้ หนงึ่ เกดิ ขนึ้ ในปี 1997 ทสี่ นามวลั เดอรร์ ามา ในประเทศสเปน โดยสนามเลอกอลฟ์ เนชนั แนล แหง่ นี้ จะเปดิ โอกาสกวา้ งในการใหผ้ ลตอบแทน ทคี่ มุ้ คา่ กบั ผเู้ ลน่ ทชี่ อบเลน่ ในลกั ษณะเสย่ี ง รวม ถึงการมีทางเลือกซึ่งจะทําให้การแข่งขันใน รูปแบบของแมทช์เพลย์ครั้งนี้น่าติดตามเป็น อย่างยิ่ง และเมื่อรวมเอาทําเลที่ตั้งของสนามซึ่ง อยหู่ า่ ง 20 ไมลไ์ ปทางตะวนั ออกเฉยี งใตข้ องกรงุ ปารสี และ 5 ไมลจ์ ากพระราชวงั แวรซ์ าย เขา้ กบั ขอ้ เทจ็ จรงิ ทสี่ าํ คญั ไมน่ อ้ ยวา่ ผเู้ ลน่ หลายคนทไี่ ด้ ลงแขง่ ขนั ทงั้ 2 รายการตา่ งมที ที า่ วา่ จะอยใู่ นชว่ ง ท็อปฟอร์ม ก็มีโอกาสสูงของการเป็น 3 วนั ของ การแข่งขนั ที่เต็มไปด้วยดราม่านอกกรุงปารีส

ดงั นนั้ เพอื่ การเตรยี มความพรอ้ มอยา่ งเตม็ ที่ ของคุณ ในการติดตามการแข่งขนั ต่อไปน้ีคือ 9 เรื่องที่คุณควรจะทราบเกี่ยวกบั สนามที่ใช้ใน การจดั การแข่งขนั ไรเดอร์คพั ครั้งนี้

มันไม่ใช่สนามใหม่

1 สนามอัลบาทรอสได้เปดิ ให้เล่นในวนั ที่ 5 ตุลาคม ปี 1990 โดยในวนั เปิดสนามได้ มีการแข่งขันแบบโฟร์ซัมที่ประกอบไป ด้วยแชมป์เมเจอร์คือ เกร็ก นอร์แมน, เจฟฟ์ สลูแมน, เรย์มอนด์ ฟลอยด์ ก่อนที่จะ สมทบด้วยโปรชาวฝรั่งเศสคือมาร์ค ฟาร์รี และ นั่นคือการประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของ คลอด-โรเจอร์ คารเ์ ทยี ร์ ประธานสหพนั ธก์ อลฟ์ แห่งฝรั่งเศส หลงั จากที่ได้ใช้ความพยายามมา นานเกือบ 10 ปี ในการผลกั ดนั อยู่เบื้องหลงั อยา่ งเงยี บๆเพอื่ การยกระดบั ของยโู รเปยี น ทวั ร์

แนวคิดของคาร์เทียร์ก็คือการสร้างสนาม ประจําที่ใช้ในการแข่งขนั รายการเฟรนช์ โอเพน ซึ่งเป็นรายการโอเพนระดบั ชาติที่เก่าแก่ที่สุดใน ยุโรปภาคพื้นทวีป ที่จดั การแข่งขนั มาตั้งแต่ปี 1906 รวมถงึ การสรา้ งศนู ยก์ ลางสาํ หรบั ทมี ชาติ ฝรั่งเศสด้วยความคาดหวังว่าจะส่งเสริม ภาพลกั ษณ์ของกีฬากอล์ฟภายในประเทศ โดย การจะทําให้สําเร็จนั้น เขาได้ใช้พื้นที่ในเขตนอก กรงุ ปารสี ทมี่ ชี อื่ วา่ Saint-quentin-en-yvelines ซึ่งรฐั บาลเป็นผู้ถือครองประมาณ 340 เอเคอร์ รวมถึงการเจรจาขอเช่าเป็นเวลา 99 ปี

แผนแม่บทในครั้งนี้ได้รวมถึงสนามกอล์ฟ 45 หลุม กล่าวคือเลอกอล์ฟ เนชนั แนลมีสนาม

18 หลุม เกิดขึ้นเป็นแห่งที่ 2 นั่นก็คือ Aigle (หรือ Eagle ในภาษาองั กฤษ) และสนาม 9 หลุมที่มีชื่อว่า Oiselet (หรือ Birdie) โดยจะมี สถาบนั สอนกอล์ฟสําหรบั นกั กอล์ฟในทุกระดบั ซึ่งแน่นอนว่ามนั ไม่ใช่งานเพื่อการกุศลแต่อย่าง ใด นอกจากนี้ก็ยงั มีรีสอร์ทขนาด 131 ห้องรวม อยู่ด้วย

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรบั ผลงานในการสร้าง เลอกอล์ฟ เนชนั แนลก็คือ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เคยถกู ใชเ้ พอื่ การเกษตรกรรมมากอ่ น มนั จงึ เปน็ พื้นดินที่ราบเรียบอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ คารเ์ ทยี ร์ ผซู้ งึ่ เสยี ชวี ติ ลงในปี 2014 ดว้ ยวยั 93 ปี ได้ทํางานร่วมกบั ทางการของท้องถิ่นในการ ขุดดินจากโครงการก่อสร้างต่างๆในกรุงปารีส แล้วลําเลียงออกไปนอกเมือง ซึ่งมีการประมาณ การว่า ได้มีการนาํ ดินเหลา่ นั้นเข้ามาใช้ 53 ล้าน ลกู บาศกฟ์ ตุ ในการสรา้ งสนามใหเ้ ปน็ รปู เปน็ รา่ ง

นบั ตั้งแต่เปิดใช้สนามเป็นต้นมา เลอกอล์ฟ เนชันแนล ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รายการเฟรนช์ โอเพน เรื่อยมาทุกปี ยกเว้นก็ แตใ่ นปี 1999 และ 2001 ซงึ่ ผทู้ ไี่ ดแ้ ชมปท์ เ่ี ปน็ ที่รู้จกั ดีก็มี โคลิน มอนต์โกเมอรี, เรทีฟ กูเซน, แกรม แม็คดาวล์ (2 สมัย), มาร์ติน คายเมอร์ และทอมมี ฟลีตวูด

มันเป็นสนามที่ใหม่ด้วยเช่นกัน

2 หลงั จากที่ทางยูโรเปียน พีจีเอ ทวั ร์ ได้ ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดไรเดอร์คัพ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2011 ทาง สหพันธ์กอล์ฟแห่งฝรั่งเศสก็ได้รักษา สญั ญาที่จะยกระดบั สนามอัลบาทรอสขึ้นมา ซึ่ง สอดคล้องกับคําบอกเล่าของพอล อาร์มิเทจ ผู้จดั การทั่วไปของเลอกอล์ฟ เนชนั แนล ที่ว่า มี การใช้เงินเกือบ 8 ล้านยูโรเพื่อการปรับปรุง สนามขึ้นมาใหม่ โดยกระทํากนั ในปี 2014 และ 2015 เป็นส่วนใหญ่

การเปลยี่ นแปลงทสี่ าํ คญั ๆกค็ อื การยดื ระยะ ออกไปอกี หลายหลมุ ซงึ่ รวมถงึ หลมุ พาร์ 5 ทงั้ 3 หลมุ โดยทงั้ สนามจะมรี ะยะอยา่ งเปน็ ทางการ อยทู่ 7,234 หลา พาร์ 71 สาํ หรบั การแขง่ ขนั ไรเดอรค์ พั สว่ นเรอื่ งอนื่ ๆทเี่ หน็ ไดอ้ ยา่ งชดั เจน กม็ :ี

▶ การสร้างบึงขนาดใหญ่ โดยตั้งใจให้เป็นส่วน หนึ่งของการออกแบบในคร้ังแรก, ในบริเวณ ด้านหน้าของหลุม 11 พาร์ 3, เป็นการทดแทน หนองนาํ้ เดิมที่แห้งไป

▶ ออกแบบกรนี ใหมใ่ หก้ บั หลมุ 1 และหลมุ 16 เพอื่ ใหส้ ามารถวางตาํ แหนง่ ธงไดม้ ากขนึ้

▶ ปรบั ปรุงระบบการระบายนํ้าเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกําหนดที่ระบุว่า สนามจะต้องมีการเปิด ให้เล่นได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลงั จากที่มีฝนตกลง มาอย่างหนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการพยายามที่จะ ป้องกนั ไม่ให้มีการแข่งขนั รอบสุดท้ายซํ้าอีกใน วนั จนั ทร์ เหมือนกบั รายการเซลติค มานอร์ ใน เวลส์เมื่อปี 2010

▶ สร้างบงั เกอร์ใหม่ทั้งหมด รวมถึงการมีฐาน เป็นคอนกรีต

▶ การปรบั แตง่ เพอื่ ความสวยงามไดเ้ กดิ ขนึ้ รวม ถึงส่วนที่อยู่รอบๆสนามด้วย โดยได้มีการเพิ่ม หญ้า Fescue ในหลายๆหลุม และมีการวาง หมอนรองรางรถไฟไวร้ อบๆหนองนาํ้ หลายแหง่ “ก่อนหน้านี้เคยมีกรีนที่ถูกชะลงไปในนํ้า” อาร์มิเทจกล่าว

ผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหลายคนอาจจะ แสดงความคิดเห็นคัดค้าน โดยบอกว่าการ เปลยี่ นแปลงทาํ ใหส้ นามมคี วามเปน็ “อเมรกิ นั ” มากขึ้น ซึ่งทางอาร์มิเทจก็ได้ยืนยนั ว่าลกั ษณะที่ สาํ คญั ๆของสนามตามการออกแบบเดมิ ยงั คงอยู่ ครบถ้วน

“ปัจจุบันตรงขอบๆไม่ค่อยมีรัฟมากนัก” เลอเวต์ผู้ซึ่งได้แชมป์เฟรนช์ โอเพน เมื่อปี 2011 (1 ใน 6 รายการของการเป็นแชมป์ใน ยูโรเปียน ทัวร์ ซึ่งมากที่สุดในบรรดานกั กอล์ฟ ฝรั่งเศส) และฉลองชัยชนะด้วยการกระโดดลง นํ้าข้างๆกรีนของหลุม 18 ก่อนที่ขาจะหกั กล่าว

สนามถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดงานเลี้ยง

3 พื้นที่บริเวณหลุมท้ายๆหลายหลุมได้ถูก ปรบั รูปทรงให้ดีขึ้นและใหญ่ขึ้น เพื่อวาง เต็นท์ในการให้การต้อนรบั แฟนกอล์ฟ ซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าจะมีแฟนๆ กวา่ 60,000 คน รวมทงั้ อาสาสมคั รในแตล่ ะวนั

ส่วนผู้ที่ต้องการจะชมการเริ่มต้นในแต่ละ แมทช์จะต้องชื่นชอบอัฒจันทร์ขนาดมหึมาที่ ล้อมรอบแท่นทีหลุมแรกไว้ และนี่คืออฒั จนั ทร์ ทมี่ ขี นาดใหญท่ สี่ ดุ ในประวตั ศิ าสตรข์ องไรเดอร์ คพั โดยมนั สามารถรองรบั ผู้ชมได้ 6,500 คน หากจะเทยี บกบั 2,148 คน ของสนามกลนี เี กลิ ส์ เมื่อปี 2014 และ 1,668 คน ที่สนามฮาเซิลทีน เนชนั แนล ในปี 2016 นอกจากนี้แล้วยงั มีที่นั่ง จํานวนมากที่สามารถเห็นกรีนของหลุม 18 อีกด้วย

และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การแข่งขนั ครั้ง นี้จะได้รับชมไปทั่วโลก จึงได้มีการวางสาย ไฟเบอร์ออฟติคไปรอบๆสนาม ซึ่งทั้งหมดจะ แยกส่งไปยงั จุดต่างๆของการถ่ายทอดโทรทัศน์ ที่มีขึ้นในระหว่างการแข่งขนั คือสายหนึ่งส่งไป ยงั เอน็ บซี /ี กอลฟ์ ชาแนล ในสหรฐั อเมรกิ า, อกี สายหนงึ่ ไปยงั สกาย สปอรต์ ในสหราชอาณาจกั ร และอีกสายหนึ่งไปยงั สถานีต่างๆทั่วโลก

สนามไม่ได้มีความยากข้ึนหลังจากที่มีการ ปรับปรุง

4 อยา่ งนอ้ ยหากคณุ จะใชส้ กอรข์ องการเปน็ แชมปร์ ายการเฟรนช์ โอเพน เปน็ ตวั ชวี้ ดั การทํา 7 อนั เดอร์พาร์ 277 เมื่อเดือน กรกฎาคมของโนเรน กถ็ อื วา่ เปน็ ครงั้ แรก นับตั้งแต่มีการปรับปรุงสนามในทุกส่วนเสร็จ สมบรู ณใ์ นปี 2015 ทผี่ ซู้ งึ่ เปน็ แชมปไ์ มส่ ามารถ ทําอนั เดอร์พาร์เป็นเลข 2 หลกั ได้ เพราะสกอร์ โดยเฉลี่ยของการเป็นแชมป์ในช่วง 4 ปีที่ผ่าน มาจะอยู่ที่ 10.75 อนั เดอร์พาร์ ส่วนสกอร์เฉลี่ย ในช่วง 13 ปีก่อนจะอยู่ที่ 10.6 อนั เดอร์พาร์

สนามจะไม่ทdาให้ทีมหนึ่งทีมใดได้เปรียบ (ขยิบตา)

5 ความลบั ทไี่ มม่ กี ารเกบ็ ไวใ้ หด้ ขี องรายการ ไรเดอร์คพั ก็คือ อิทธิพลของกปั ตนั ทีม เจ้าภาพที่มีต่อการวางผงั สนาม เพราะมี การตงั้ สมมตฐิ านวา่ พวกเขาจะจดั เตรยี ม สภาพของสนามเพอื่ ใหล้ กู ทมี 12 คนของตวั เอง ได้เปรียบ อย่างเช่นในปี 2016 ที่ทีมเยือนอย่าง ยุโรปถึงกบั ส่งเสียงกนั อื้ออึงเกี่ยวกบั ความกว้าง ของแฟร์เวย์ที่สนามฮาเซิลทีน เนชนั แนล รวม ถึงการวางตําแหน่งของหลุมที่ทําให้ง่ายต่อการ ทําเบอร์ดีอย่างเป็นกอบเป็นกํา

ทําให้ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ทางทีมยุโรป จึงได้มีความต้องการที่จะทําให้รัฟมีความหนา ขึ้น และมีจุดที่ลูกจากการไดรฟมาตกมีลกั ษณะ แคบๆเพอื่ รบั มอื กบั การไดรฟไกลทเี่ ลอื่ งชอื่ ของ ทีมสหรฐั อเมริกาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ แต่โธมัส บียอห์น ผู้ที่เป็นกปั ตนั ของทีมยุโรปก็ได้ยืนยนั

‘ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ ไดรเวอร์ทั้ง 14 หลุมได้ เพราะว่าจะมีอยู่หลาย

หลุมที่ต้องใช้เหล็ก และ น่ันคือแนวทางของการ เล่นที่มักจะเป็นอย่างนี้ มาโดยตลอด’

ว่า เขาไม่ได้เรียกร้องให้มีการปรบั เปลี่ยนอะไร หากจะเปรยี บเทยี บกบั สภาพสนามทใี่ ชแ้ ขง่ เมอื่ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

“มนั ไม่ใช่สนามที่ต้องใช้ไดรเวอร์ตีให้ไกล แตพ่ วกเรากร็ ถู้ งึ เรอื่ งนดี้ ”ี บยี อหน์ กลา่ ว “ไมใ่ ช่ วา่ คณุ จะใชไ้ ดรเวอรท์ ง้ั 14 หลมุ ได้ เพราะวา่ จะ มีอยู่หลายหลุมที่ต้องใช้เหล็ก และนั่นคือ แนวทางของการเล่นที่มกั จะเป็นอย่างนี้มาโดย ตลอด”

แต่บางทีหญ้า Fescue ก็อาจจะหนาขึ้นและ แฟร์เวย์ก็แคบลงกว่าเดิมจากที่ผู้สงั เกตการณ์ ได้แนะนําเอาไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา และจากผู้ สงั เกตการณท์ มี่ หี ลายคน เรากข็ อรวมแมค็ ดาวล์ หนึ่งในรองกัปตันทีมของบียอห์นเข้าไปด้วย “พวกเราต้องการที่จะให้หญ้าในแฟร์เวย์สั้น และรฟั หนาขึ้น แต่กรีนไม่จําเป็นต้องเร็วมาก นกั ” แม็คดาวล์กล่าว “หากจะถามว่ามนั จะให้ ประโยชน์อะไรกบั ลูกทีมของเราหรือไม่? พวก เราคิดว่าใช่”

แม้ว่าเราจะไม่เรียกบียอห์นว่าเป็นคนโกหก แตเ่ ราจะเรยี กวา่ นคี่ อื การเกทบั ของทมี ยโุ รป แต่ กอ็ ยา่ ไดแ้ ปลกใจหากรฟั จะหนาขนึ้ และหญา้ ใน แฟร์เวย์สั้นลงเมื่อจิม ฟิวริค กปั ตนั ทีมอเมริกา มาถึงพร้อมกบั ลูกทีมของเขา

นd้าจะมีบทบาทในการเล่น

6 10 ใน 18 หลุมของสนามอัลบาทรอส จะมีนํ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกบั การเล่นอย่าง น้อยก็บางส่วน ซึ่งรวมถึง 6 ใน 9 หลุม หลงั โดยกรีนในหลุม 15, 16 และ 18 จะมีนํ้าคอยป้องกันการเล่นช็อตแอพโพรช ทําให้การแข่งขนั น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะใน การเล่นแบบโฟร์ซัม เมื่อผู้เล่นคนที่ทีออฟใน หลุมที่ยากจะต้องเผชิญกับช็อตสองที่น่ากลัว ของหลุม 18 ทําให้มีโอกาสที่จะแอพโพรชช็อต สุดท้ายเข้าหาหลุม 12 ได้

ไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางของสนาม เพื่อรายการไรเดอร์คัพ

7 แนวโนม้ ของการเลน่ แบบแมทชเ์ พลย์ ไม่ วา่ จะเปน็ ทสี่ นามฮารด์ งิ พารค์ และสนาม โรเบริ ต์ เทรนท์ โจนส์ กอลฟ์ คลบั สาํ หรบั รายการเพรสซิเดนท์ คพั รวมถึงสนาม ฮาเซลิ ทนี เนชนั แนล สาํ หรบั การแขง่ ขนั ไรเดอร์ คพั เมอื่ ปี 2016 ตา่ งกม็ กี ารปรบั เปลยี่ นเสน้ ทาง ของการเลน่ เพอื่ ใหผ้ ชู้ มไดช้ มปฏกิ ริ ยิ าหลงั จาก การแข่งขนั จบสิ้นลง โดยไม่คาํ นึงว่าการแข่งขนั จะเสร็จสิ้นลงก่อนจะเล่นครบหลุมหรือไม่ อย่างไร แต่สําหรบั สิ่งต่างๆที่นกั กอล์ฟต้องเจอ ในรายการเฟรนช์ โอเพนในแต่ละปี จะเหมือน เดิมสําหรบั การแข่งขนั รายการไรเดอร์คพั ครั้งนี้

สนามจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้น

8 เมื่อการแข่งขนั กีฬาโอลิมปิกจะมีการจดั ขึ้นที่กรุงปารีสในปี 2024 สนามเลอ กอล์ฟ เนชนั แนล จะเป็นสนามสําหรบั การแขง่ ขนั ทงั้ กอลฟ์ ชายและกอลฟ์ หญงิ

ชาวฝรั่งเศสไม่สนใจการแข่งขัน (ตรงกันข้ามกับการรายงานหลายแห่ง)

9 ไมเคิล ลอเรน โซ-เวรา โปรวัย 33 ปี ที่ เล่นอยู่ในยูโรเปียน ทัวร์ ได้สร้างความ ประหลาดใจให้กบั ใครหลายคนจากการ ออกมาวจิ ารณ์อย่างมั่นใจในช่วงฤดรู อ้ น ที่ผ่านมาเกี่ยวกบั การเตรียมความพร้อมสําหรบั การแขง่ ขนั ไรเดอรค์ พั ในบา้ นเกดิ ของตวั เอง โดย เขาได้บอกกบั ทางนิวยอร์กไทม์ว่า ในประเทศ ฝรั่งเศสนั้น จะมีการตื่นตัวในเรื่องของการ แข่งขนั ที่น้อยมาก ทั้งนี้ก็เพราะชื่อเสียงในทาง ลบของกีฬากอล์ฟในฝรั่งเศส ที่เป็นสิ่งที่คอย กดั เซาะความนิยมให้น้อยลง

ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ คีท เพลลีย์ ประธาน กรรมการบริหารของยูโรเปียน ทัวร์ ได้ออกมา เถียงว่า ตราบจนถึงเดือนมิถุนายน แฟนกอล์ฟ ชาวฝรั่งเศสได้ซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขนั ไปแล้ว 43 เปอร์เซ็นต์จากยอด 51,000 ใบต่อวนั โดย เขาบอกว่า จํานวนนี้จะมากกว่าการขายได้ 37 เปอรเ์ ซน็ ตต์ อ่ วนั ใหก้ บั แฟนกอลฟ์ ชาวสกอ็ ตตชิ ในการแข่งขนั ที่สนามกลีนาเกิลส์ เมื่อปี 2014

“แรงสนับสนุนที่เราได้รับจะมาจากทุกๆ คนในฝรั่งเศส, รัฐบาล, สหพันธ์กอล์ฟแห่ง ฝรั่งเศส และแฟนๆก็สุดยอดมาก ซึ่งจํานวน เหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยนั ได้” เพลลีย์กล่าว

สหพนั ธก์ อลฟ์ แหง่ ฝรงั่ เศสไดร้ ายงานวา่ การ แข่งขนั ได้มีส่วนช่วยให้เกิดความสนใจสําหรบั ผ้คู นในประเทศขึ้นมาแลว้ ในการที่จะหนั มาเล่น กอล์ฟกัน ซึ่งก็มีเงื่อนไขในการเป็นเจ้าภาพ จดั การแข่งขนั ที่ได้ให้ไว้ โดยทางสหพนั ธ์จะจดั สรา้ งสนามฝกึ กอลฟ์ ขนาดเลก็ ขน้ึ มา 100 สนาม ทั่วประเทศ และทั้งหมดเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ซึ่งทางสหพนั ธ์บอกว่าได้มีนกั กอล์ฟหน้า ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วจํานวน 30,000 คน ซึ่งเป็น นยั ทสี่ าํ คญั มากสาํ หรบั ประเทศทมี่ นี กั กอลฟ์ ทไี่ ด้ ลงทะเบียนเอาไว้คร่าวๆ 410,000 คน

“พวกเราเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะมีผล กระทบในทางบวกกบั กีฬากอล์ฟในฝรั่งเศสไป อีกนานแสนนาน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ภายในสปั ดาห์นั้น” อาร์มิเทจกล่าว

แนน่ อนวา่ แฟนกอลฟ์ จากทกุ หนทกุ แหง่ ตา่ ง ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ ธรรมดาเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน กนั ยายนที่จะถึงนี้

‘อิทธิพลของกัปตันทีม เจ้าภาพ อาจมีต่อการ วางผังสนาม มีการตั้ง สมมติฐานว่า พวกเขา จะจัดเตรียมสภาพของ สนามเพื่อให้ลูกทีม 12 คนของตัวเองได้เปรียบ’

▶ มักจะเป็นกำรเล่นตำมลมเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผมยังจcำได้ถึงกำรตีด้วย เหล็ก 9 แต่จริงๆแล้วอำจจะต้องใช้เหล็กที่ยำวกว่ำนั้นอีกเล็กน้อย คือเหมือน กับว่ำผู้เล่นส่วนใหญ่จะใช้เหล็กสั้นกัน

มหี ลำยจดุ ของกำรวำงตำc แหนง่ ธงทที่ ำc ใหเ้ ลน่ ไดย้ ำกมำกๆ คอื ไมเ่ พยี งแค่ กำรปักธงใกล้นc้ำเท่ำนั้น แต่ยังมีบริเวณหลังกรีนทำงด้ำนซ้ำยอีกด้วย

มันก็เหมือนกับหลุม 15 คือ ควำมผิดพลำดจะเกิดขึ้นหำกตีสั้นแล้วออก ขวำ คือจะตกลงไปในนc้ำ รวมถึงกำรตีไกลออกไปทำงซ้ำยด้วย ซ่ึงมันทcำให้ ผมนกึ ถงึ หลมุ ทเี่ รำเลน่ กนั ทสี่ นำมพจี เี อ เนชนั แนล โดยผมอยำกจะเหน็ ธงปกั ใกลๆ้ กบั นำc้ แลว้ ทำc ใหผ้ เู้ ลน่ สำมำรถตอี อกบงั เกอรแ์ ลว้ อำจเซฟพำร์ได้ซงึ่ ธง ที่ปักใกล้กับบังเกอร์จะยำกที่สุด

แม้ว่ำกรีนของหลุมนี้จะใหญ่กว่ำกรีนของสนำมพีจีเอ เนชันแนล แต่มันก็ ไกลจำกบังเกอร์ซ้ำยมืออย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งสcำหรับผมแล้ว ตcำแหน่งธงที่ยำก จริงๆคงจะเป็นกำรออนบนกรีนระยะ 13 หลำ และ 5 หลำจำกด้ำนซ้ำย เพรำะ ตรงบริเวณนั้นจะมีกรีนเป็นชั้นๆเล็กน้อย

ในบำงครั้งคุณอำจจะมีผู้เล่น 2 คนที่กcำลังท็อปฟอร์ม และพร้อมที่จะ เล่นแบบกล้ำได้กล้ำเสีย ซึ่งในกรณีแบบนั้น ควำมกลัวในเรื่องของนc้ำจะหมด ไป อย่ำงมำกคุณก็เสียเพียงแค่หลุมเดียว แต่จะได้เห็นช็อตที่น่ำทึ่งแทน หลุมนี้จะเกี่ยวกับว่ำลูกจะอยู่ตรงไหนมำกกว่ำไกลแค่ไหน ดังนั้นตcำแหน่งที่ ดีที่สุดในกำรไดรฟออกไปก็คือระยะประมำณ 260 หลำ ตรงบริเวณที่กว้ำง ทสี่ ดุ ของแฟรเ์ วย์ และจำกตรงนนั้ ตำc แหนง่ ของธงทย่ี ำกทสี่ ดุ ซงึ่ กค็ งจะเปน็ จดุ ที่คุณให้ควำมสนใจจริงๆ เห็นจะได้แก่ ทุกส่วนท่ีอยู่ในครึ่งแรกของกรีนหรือ ตำมแนวดำ้ นขวำของกรนี ซงึ่ จะใกลก้ บั นำc้ นอกจำกนกี้ ย็ งั มกี ำรเลน่ ระดบั บน กรีนอยู่บ้ำง ทcำให้ต้องให้ควำมสcำคัญกับกำรวำงตัวที่ดีจำกกำรไดรฟ

เพรำะกำรตีให้ลูกอยู่ในแฟร์เวย์ จะทcำให้คุณมีโอกำสที่จะตีเข้ำหำธง แต่ จำกกำรที่มันใกล้นc้ำ แน่นอนว่ำต้องมีควำมเสี่ยงอยู่เสมอ ดังนั้นเรำจึงได้เห็น ผเู้ลน่ หลำยคนได้โบกแี ละดบั เบลิ โบกีซงึ่ ในหลมุ นจี้ ะมสี งิ่ ตำ่ งๆเกดิ ขนึ้ มำกมำย

แต่ผมก็ไม่ได้เห็นควำมแตกต่ำงที่มำกนักระหว่ำงกำรเล่นแบบโฟร์ซัมกับ โฟร์บอลในแง่ของวิธีกำรเล่น ทั้งนี้ก็เนื่องจำกผู้เล่นทุกคนจะต้องตีวำงตัวใน จุดที่เหมือนๆกัน ถ้ำหำกว่ำฝ่ำยกำรแข่งขันไม่ตัดสินใจที่จะขยับแท่นทีขึ้นไป อีก แล้วเปิดโอกำสให้ผู้เล่นตีไกลได้ตีลูกเข้ำหำกรีน ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ำเรื่องนี้ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่เรำก็จะได้ระมัดระวังในรอบของกำรฝึกซ้อม อย่ำงไร ก็ตำม ผมก็อยำกจะพูดว่ำ ผมไม่เห็นว่ำมันจะเป็นทำงเลือกที่ดี เพรำะถ้ำหำก มีกำรตัดสินใจว่ำจะไม่ตีเข้ำหำกรีน ผู้เล่นก็คงจะไดรฟด้วยเวดจ์เป็นแน่ (หัวเรำะ) ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ำยกับหลุม 10 ของสนำมเบลฟรีย์ เพรำะผม จcำได้ว่ำใช้เหล็ก 7 ในกำรไดรฟออกไป และผมก็รู้ดีว่ำแฟนๆคงอยำกที่จะเห็น ผู้เล่นไดรฟเข้ำหำกรีนกัน แต่คงไม่มีหลุมอย่ำงนี้เกิดขึ้นมำอย่ำงแน่นอน

▶ หลุมนี้ทcำให้ผมถึงกับหัวเรำะเบำๆ ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำหลุม 15, 16 และ 18 จะ เปน็ หลมุ ทเี่สย่ี งแลว้ คมุ้ คำ่ ซงึ่ มนี ำc้ เปน็ อปุ สรรคอยู่แตห่ ลมุ นกี้ จ็ ะมคี วำมโหด ไปอกี แบบ คอื มนั ไมม่ บี งั เกอร์ ไมม่ นี ำc้ แตม่ นั จะมรี ะยะเกอื บ 500 หลำ ขนึ้ เนนิ คือจะเป็นหลุมที่ดี และจะต้องเจอกับควำมโค้งของแฟร์เวย์จำกขวำไปซ้ำย เล็กน้อยเมื่อไดรฟออกไป แต่จะมีกรีนที่เปิดกว้ำงคอยรับลูกที่ตีไปได้ดีอยู่ ทั้งนี้กรีนจะไม่ลึก คือเพียงแค่ 26 หลำ แต่จะกว้ำงคือเกิน 25 หลำขึ้นไป

มนั จะเปน็ หลมุ ทตี่ รงขำ้ มกบั หลมุ อนื่ ในละแวกเดยี วกนั ทมี่ ที งั้ นำc้ และกำร เล่นกับตcำแหน่งของธง ทcำให้มันเป็นหนึ่งในหลุมของสนำมแห่งนี้ที่ผมชอบ และเป็นกำรพิสูจน์ว่ำ กำรจะทcำให้หลุมนั้นๆเป็นหลุมที่ดี คุณไม่จcำเป็นต้อง ใหม้ นั มอี ปุ สรรคมำกๆก็ได้เพรำะเพยี งแคเ่ปลยี่ นรปู แบบของกำรเลน่ ใหด้ กี เพยี งพอแลว้ และจำกกำรทตี่ อ้ งขนึ้ อยกู่ บั ลมและกำรจดั วำงผงั สนำม หลมุ นี้จึงทcำให้ผู้ที่ตีไกลได้เปรียบ อย่ำงเฮนริค, ดัสติน และรอรีย์ ต่ำงก็ตีด้วย เหล็กกลำงขึ้นกรีน

จะมสี งิ่ ทชี่ ว่ ยทำc ใหล้ กู หยดุ ทดี่ ำ้ นหลงั ของกรนี ดงั นน้ั ผทู้ ตี่ ดี ว้ ยเหลก็ ยำว จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันคุณก็อำจจะพลำดด้วยกำรตีไม่ถึง กรีนหรือตีออกซ้ำย ซึ่งตรงบริเวณด้ำนหน้ำทำงซ้ำยของธงจะมีพื้นสนำม ทเี่ ปน็ แอง่ คอ่ นขำ้ งลกึ ดงั นนั้ กำรจะทำc สกอร์ให้ได้ 4 จำกตรงนนั้ จงึ เปน็ เรอื่ ง ที่ยำก

ยินดีต้อนรับสู่โลกของนc้ำ: กรีนของหลุม 15 ระยะ 408 หลำ (ซ้ำย) และกรีนของหลุม 18 ระยะ 471 หลำ (ขวำ)

กรีนของหลุม 2 ระยะ 210 หลำ (ซ้ำย) และกรีนของหลุม 1 ระยะ 419 หลำ (ขวำ)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.