471 หลา / พาร์ 4 สกอร์เฉลี่ย 4.51 ในเฟรนช์ โอเพน 2018 เป็นหลุมที่ยากที่สุด

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life -

ผมพนนั ไดเ้ ลยวำ่ ทกุ ๆคนในฝรงั่ เศสตำ่ งคำดหวงั วำ่ กำรแขง่ ขนั ในหลำยๆ แมทช์จะมีไปจนถึงหลุม 18 โดยมันเป็นหลุมพำร์ 5 ที่ถูกปรับมำเป็นพำร์ 4 ที่มีระยะของกำรลงเนิน 10 หลำ และถึงแม้ว่ำมันเป็นหลุมที่ไดรฟยำก แต่ คุณก็จะต้องวำงลูกให้อยู่ในแฟร์เวย์ให้ได้ เพรำะมันจะมีนc้ำขนำบด้ำนซ้ำย ไปตลอด พร้อมกับบังเกอร์ทำงด้ำนขวำ ซึ่งผมคิดว่ำผู้เล่นที่ยืนอยู่บน แท่นที จะต้องรู้สึกหนำวๆร้อนๆมำกที่สุดอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อนในชีวิต ของกำรเลน่ กอลฟ์ ดงั นนั้ หลกั ทสี่ ำc คญั กค็ อื กำรเลอื กจดุ หรอื แนวใหด้ แลว้ แน่วแน่อยู่กับมัน จำกนั้นก็ไดรฟลูกไปยังจุดนั้นโดยไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่ รำยล้อมใดๆทั้งสิ้น และนั่นคือสิ่งที่จะต้องทำc ในหลุมนี้ (หัวเรำะ)

ถำ้ หำกวำ่ ลกู ไปอยู่ในแฟรเ์วย์คณุ กจ็ ะมเีปำ้ หมำยทคี่ อ่ นขำ้ งใหญร่ ออยู่ แตว่ ำ่ กรนี ทมี่ อี ปุ สรรคลอ้ มรอบอยจู่ ะดเู ลก็ กวำ่ ทมี่ นั เปน็ อกี ทงั้ ยงั มชี อ่ งวำ่ ง สำc หรบั ควำมผดิ พลำดไมม่ ำกนกั แตก่ อ็ ยำ่ งทผี่ มบอกวำ่ กรนี มขี นำดใหญ่ ผู้เล่นที่กล้ำได้กล้ำเสียและตีฉลำด จะไม่มีทำงถูกลงโทษอย่ำงแน่นอน

ผมเคยได้ยินที่มีบำงคนบอกว่ำ รัฟในหลุมนี้ไม่ควรที่จะมีลักษณะหนำ หรือว่ำสูงจนเกินไป ท้ังน้ีก็เพื่อช่วยให้ผู้เล่นที่ไดรฟออกไปแล้วลูกไม่อยู่ใน แฟร์เวย์สำมำรถที่จะตีให้ลูกไปออนกรีนได้ แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ำผลจะ เป็นอย่ำงไรจำกกำรที่มีกำรวำงผังสนำมให้มีควำมยำกเท่ำกับเฟรนช์ โอเพน แต่อยู่ๆก็มำตัดรัฟออกไปเพื่อกำรแข่งขันไรเดอร์คัพโดยเฉพำะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.