TANGO IN PARIS

การแขง่ ขนั ไรเดอรค์ พั จะมขี นึ้ ในฝรงั่ เศส ประเทศทมี่ ปี ระวตั ศิ าสตร์ ในเรอื่ งของกอลฟ์ มาอยา่ งยาวนาน แตท่ วา่ จะมผี ทู้ ี่ไดเ้ ปน็ แชมปน์ อ้ ยมาก โดย จอหน์ บารต์ นั

Golf Digest (Thailand) - - Ryder Cup Viewers Guide -

ากบ้านหลงั เก่าของพ่อแม่ของผมซึ่งอยู่สูงกว่าหน้าผาสีขาวของเมือง โดเวอร์หรือ White Cliffs of Dover คุณจะสามารถมองข้าม ช่องแคบองั กฤษในวนั ที่มีแสงแดดจ้าและเห็นแนวเส้นชายฝั่งทะเล ของฝรั่งเศส ผมเองเคยจินตนาการถึงการที่ตัวเองได้ไปอยู่ในภายใต้ ขอบฟ้าของประเทศนี้อยู่บ่อยๆ ซึ่งจะทําให้คนรกั สนุกอย่างผมได้เพลิดเพลินกบั อากาศ ที่ดีกว่า, เสื้อผ้าที่ทนั สมัยกว่า, เพื่อนฝูงที่ดีกว่า, ร่าเริงสนุกสนาน, ไม่แคร์สายตาใคร, สงั สรรค์กนั ในร้านกาแฟและร้านอาหารที่ขายเหล้า, พร้อมกบั ดื่มกินกนั เล็กน้อยเพื่อ การเจริญอาหาร แลว้ มีความเป็นอยู่อย่างมีพลงั และมีศกั ดิ์ศรี โดยเราจะสามารถเห็นผู้ ที่มีชีวิตเช่นนี้ได้เมื่อมองไปยงั ครอบครัวที่ใช้เวลาในช่วงวนั หยุดด้วยการขบั รถไปตามลุ่ม แม่นํ้าลัวร์หรือแม่นํ้าดอร์ดอญ, หรือการขายเครื่องดื่มในช่วงฤดูร้อนบนชายหาดแซงต์ โตรแปซ์ ที่สาวๆไม่ใส่เสื้อกนั (“ทั้งหมดจะมีความเป็นฝรั่งเศสสูงมาก” ผู้มาเยือนคน หนึ่งกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ “ผมคิดว่า พวกเขาสบายเกินไป”)

แม้ว่าอังกฤษจะมีแนวโน้มที่จะมีความสลบั กอล์ฟคลบั ที่อยู่ในแคว้นเบอร์กนั ดี ซึ่งเป็นผล ซบั ซอ้ นทมี่ ากกวา่ ประเทศเพอื่ นบา้ นทอี่ ยใู่ นทวปี งานการออกแบบของโรเบิร์ต เบอร์เธ็ต จะเต็ม เดียวกนั ก็ตาม แต่บางทีความสลบั ซบั ซ้อนนั้นก็ ไปด้วยการผสมผสานของเนิน, เค้าโครง และ อาจจะปิดบังความอิจฉาเอาไว้ด้วยเหมือนกัน ตําแหน่งของอุปสรรคต่างๆที่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง อย่างเช่นคาํ พูดที่บอกว่า “สวรรค์คือสถานที่ที่มี มากมาย ซงึ่ เปน็ การแสดงถงึ รปู ทรงของสตรที มี่ ตํารวจเป็นชาวอังกฤษ คนรักเป็นชาวฝรั่งเศส นามว่านิโคล

ช่างยนต์เป็นชาวเยอรมัน พ่อครัวเป็นชาว ฝรั่งเศสจะมีประวตั ิศาสตร์ที่เกี่ยวกบั กอล์ฟ อิตาเลียน และทั้งหมดจะถูกจดั การโดยชาวสวิส มาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยสนามที่เก่าแก่ที่สุด ส่วนนรกคือสถานที่ที่มีตํารวจเป็นชาวเยอรมนั ในทวีปยุโรป คือตั้งแต่ปี 1856 จะตั้งอยู่ที่เมือง คนรกั เปน็ ชาวสวสิ ชา่ งยนตเ์ ปน็ ชาวฝรงั่ เศส พอ่ โป ในเทือกเขาปิเรเนส์ของฝรั่งเศส และแชมป์ ครัวเป็นชาวอังกฤษ และทั้งหมดจะถูกจดั การ ดิ โอเพน คนแรกที่ไม่ใช่คนอังกฤษก็คือนัก โดยชาวอิตาเลียน” แน่นอนว่าลกั ษณะเช่นนั้น กอล์ฟฝรั่งเศสที่ชื่อว่า อาร์โนด์ มาซซี; มาซซีได้ เป็นแค่เพียงความคิดที่เก่าครํ่าครึ ประเทศ ยา้ ยไปอยใู่ นสกอ็ ตแลนดเ์ มอื่ ปี 1902 เพอื่ ไลล่ า่ ฝรงั่ เศสมคี นไปเยอื นมากทส่ี ดุ ในโลก คอื จะมนี กั ความฝนั ของเขา ทงั้ นเี้ ขาไดท้ งิ้ ไมส้ าํ หรบั ผเู้ ลน่ ที่ ท่องเที่ยวที่มากกว่า 89 ล้านคนต่อปี โดยผู้คน ถนดั ซ้าย แล้วไปเริ่มต้นจากศูนย์ของการเป็นผู้ ที่ไปที่นั่นก็เพื่อจะลิ้มรสอาหาร, ชมศิลปะ, ดื่ม เล่นถนดั ขวา ดว้ ยการฝึกซ้อมการเล่นอยู่ที่เมือง ไวน์, ไปเที่ยวตามชายหาด แต่บางทีสิ่งที่ทาํ ให้ นอร์ธ เบอร์วิค จากนั้นก็ได้แต่งงานและตั้ง นกั ท่องเที่ยวมาที่นั่นมากเป็นพิเศษก็คือ การมา รกรากกอ่ นจะมาไดแ้ ชมปด์ โอเพน เมอื่ ปี 1907 หาความสุขให้กบั ตัวเอง รวมถึงความรกั และในหว้ ง 111 ปที ผี่ า่ นมา จาํ นวนนกั กอลฟ์

และจะมีเฉพาะในฝรั่งเศสเท่านั้นที่นัก ชายชาวฝรั่งเศสที่ไปได้แชมป์รายการเมเจอร์ก็ ออกแบบสนามกอล์ฟจะแสดงออกถึงความ ยงั คงไมม่ กี ารเปลยี่ นแปลง นนั่ คอื มเี พยี งแคค่ น เคารพที่มีต่อเรือนร่างของสตรี โดยหากจะมอง เดียว แม้จะมีหลายคนที่เกือบจะไปได้แชมป์ จากที่สูงลงมา ก็จะเห็นว่าสนามมาคอน ลาซาล กต็ าม ซงึ่ ผเู้ ลน่ ทโี่ ดง่ ดงั ทสี่ ดุ กเ็ หน็ จะไดแ้ ก่ ฌอง แวน เดอเวลด์ ผู้ที่ขึ้นนํา 3 สโตรกในดิ โอเพน ที่คาร์นูสตี ปี 1999 และเหลือหลุมให้เล่นอีก เพียงแค่หลุมเดียว ดงั นั้นหากคุณจะมองหาคํา ว่า “ความหายนะอย่างกะทนั หนั ” ในดิคชนั นารี คุณก็อาจจะเห็นภาพของแวน เดอเวลด์ที่ยืนอยู่ ในอุปสรรคนํ้าของหลุมสุดท้ายที่มีชื่อว่า แบรี เบิร์น หลงั จากที่เขาม้วนขากางเกงขึ้นไปเหมือน มองซิเออร์ ฮูลอต ตัวแสดงในภาพยนตร์ตลก

และแวน เดอเวลดก์ ไ็ ดต้ ดิ ทมี ไรเดอรค์ พั เปน็ คนแรกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้น แต่ทว่าใน ปีนี้ไม่มีนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสแม้แต่คนเดียวที่ ได้รบั การคดั เลือกเป็นตัวแทนไปร่วมทีม

ในปัจจุบนั นี้ ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสที่ดีที่สุดก็คือ อเล็กซานเดอร์ เลวี อนั ดบั ที่ 63 ของโลก ส่วน ในปี 2014 ที่ผ่านมาก็มีวิคเตอร์ ดูบุยส์สนั ที่ได้ ลงเล่นในทีมไรเดอร์คพั และขึ้นไปถึงอนั ดบั ที่ 17 ของโลก ปัจจุบนั เขาอยู่อนั ดบั 174 ของโลก

“ผเู้ ลน่ ชาวฝรงั่ เศสมกั จะขเี้ กยี จ” หนงึ่ ในผทู้ อยู่ในวงการกอล์ฟของฝรั่งเศสกล่าว “พวกเขา มีชีวิตเหมือนพวกเพลย์บอย”

แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ความขี้เกียจไป เสียทีเดียว แต่อาจจะเปน็ เพราะขาดจินตนาการ ของการก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศก็ได้ เพราะ หากคณุ อยทู่ นี่ ตี่ งั้ แตเ่ ลก็ จนโต คณุ กจ็ ะเหน็ เพยี ง แคค่ นทยี่ นื ตลี กู อยกู่ ลางสนามเทา่ นนั้ ทงั้ นเี้ พราะ วฒั นธรรมของฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือความ สุขของคนทั้งโลก นอกจากนั้นก็มีเนยแข็งของ ฝรั่งเศสอีก 450 ชนิด และสําหรบั นกั กอลฟ์ ที่ เกง่ ๆของฝรงั่ เศส พวกเขาอาจจะมอี ะไรทสี่ าํ คญั กวา่ กฬี ากอลฟ์ กไ็ ด้ ถงึ แมพ้ วกเขาอาจจะตอ้ งการ เป็นแชมป์เมเจอร์ แต่ความสนใจในการเซ็น สัญญากบั บริษทั เสื้อผ้าชั้นนํา, การชนะในการ เลน่ โปก๊ เกอรใ์ นมอนตคิ ารโ์ ล และการชนะใจมสิ โกตดาซูร์ อาจจะมีมากกว่าก็เป็นได้ อีกอย่าง หนึ่งก็คือ ในประเทศฝรั่งเศสนั้น คุณจะต้อง ทํางานเพื่อความอยู่รอด ไม่ได้อยู่เพื่อทํางาน

นอกจากนี้แล้วการที่ไม่มีแชมป์เป็นคน ฝรั่งเศสก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นกอล์ฟจะเป็น กีฬาของกลุ่มคนชั้นสูงและผู้ที่ต้องการเป็นคน ชนั้ กลาง ดงั นน้ั จงึ ไดม้ หี ลายฝา่ ยทคี่ าดหวงั เอาไว้ ว่า การแข่งขนั ไรเดอร์คพั จะสามารถจุดประกาย ใหม้ กี ารฟน้ื ฟกู ฬี ากอลฟ์ ขนึ้ มาใหมอ่ กี ครงั้ แตก่ ไม่แน่ว่าอาจจะมีการยักไหล่ใส่จากผู้คนส่วน ใหญ่ก็เป็นได้

แต่คู่แฝดในจินตนาการของผมที่เป็นชาว ฝรั่งเศสคงจะไม่ชมการแข่งขนั รายการนี้ เพราะ เขาและเพอื่ นๆไมไ่ ดส้ นใจกอลฟ์ โดยพวกเขายงั คงตื่นเต้นไม่หายจากการที่ทีมฝรั่งเศสไปได้ แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมา...ลาก่อนมาซซี จนกว่าจะได้เจอกนั อีก; สวัสดี เอ็มบปั เป้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.