ก็เหมือนกับหลุมที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม เพราะห้องล็อคเกอร์ที่ดีจะสร้างความประทับใจให้จดจdาไปอีกนานแสนนาน

Golf Digest (Thailand) - - Ryder Cup Viewers Guide -

ที่ทํำให้ห้องล็อคเกอร์มีควำมยอดเยี่ยมเหนือ ใคร? ประวตั ิศำสตร์ที่มีเรื่องรำว, ควำมหรูหรำ ที่ทนั สมัย หรือเป็นเพียงแค่สถำนที่ธรรมดำๆ สํำหรบั ให้คุณเปลี่ยนรองเท้ำ? ซึ่งจำกกำรจดั 50 อนั ดบั ของหอ้ งลอ็ คเกอรท์ ดี่ ที สี่ ดุ ในสหรฐั ฯ ครั้งล่ำสุดของกอล์ฟ ไดเจสต์ เรำได้ตั้งคํำถำม นี้กบั ผู้เข้ำร่วมอภิปรำยในกำรจดั อนั ดบั จํำนวน 1,500 คน คำํ ตอบทเี่ รำพบกค็ อื ไมม่ ีลกั ษณะของหอ้ งลอ็ คเกอรท์ ตี่ ำยตวั ทจี่ ะสรำ้ งควำมสนใจให้ กบั ผเู้ ขำ้ รว่ มอภปิ รำยไดท้ งั้ หมด แมว้ ำ่ หลำยๆแบบจะสรำ้ งควำมฮอื ฮำไดม้ ำกกวำ่ ใครกต็ ำม อยำ่ ง เช่นที่สนำมเซมิโนล กอล์ฟคลบั รฐั ฟลอริดำ จำกกำรออกแบบของโดนัลด์ รอสส์ เมื่อปี 1929 ที่มำเป็นอนั ดบั หนึ่งเหมือนเมื่อครั้งที่มีกำรจดั อนั ดบั เป็นปฐมฤกษ์ในนิตยสำรกอล์ฟ ไดเจสต์ อนิ เดก็ ซ์ เมอื่ ปี 2007 “มนั ยงั คงเปน็ แบบเดมิ ๆ โดยไมม่ กี ำรเปลยี่ นแปลง ทำํ ใหค้ ณุ สำมำรถเหน็ ภำพ เบน โฮแกน กํำลงั เปลี่ยนรองเท้ำพร้อมกบั บุหรี่ที่ห้อยออกมำจำกปำกของเขำ” หนึ่งใน ผู้ร่วมอภิปรำยกล่ำว ส่วนสนำมที่มำกไปด้วยประวตั ิศำสตร์แห่งอื่นๆที่ติดอยู่ในลิสต์ของเรำ กจ็ ะ รวมไปถึง ออกัสตำ เนชนั แนล (อนั ดบั 8), โอคมอนท์ (อนั ดบั 12), วิงเกด ฟุต (อนั ดบั 33) และเมอเรียน (อนั ดบั 36) ส่วนนกั กอล์ฟที่มีรสนิยมหรูหรำไปกว่ำนั้น ก็จะมีห้องล็อคเกอร์แบบ ทที่ นั สมยั มำกๆไวร้ องรบั ไมว่ ำ่ จะเปน็ กำรนงั่ จบิ ไวนแ์ ดงทท่ี ำงสนำมผลติ เองบนระเบยี งของสนำม เดอะ บริดจ์ ที่อยู่ในแรนโช ซำนตำเฟ (อนั ดบั 22) สถำนที่ท่องเที่ยวที่สํำคญั ของแคลิฟอร์เนีย หรือกำรไปออกกํำลงั กำยในยิมที่อยู่บนชั้นสอง แล้วมองไปท่สี นำมอดิออส กอล์ฟคลบั (อนั ดบั 3) ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ห้องล็อคเกอร์ที่อยู่ในลิสต์ของเรำ 33 แห่ง ได้ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1970 หรือหลงั จำกนั้นหำกจะเปรียบเทียบกบั ห้องล็อคเกอร์ที่มีควำมคลำสสิค 17 แห่ง แต่ไม่ว่ำคุณจะ เป็นคนที่ชอบของเก่ำหรือควำมหรูหรำก็ตำม ห้องล็อคเกอร์ที่มีอยู่ในหน้ำถดั ๆไปคือสถำนที่ที่ เหมำะอย่ำงยิ่งกบั กำรผ่อนคลำยและครุ่นคิดถึงกำรออกรอบที่ผ่ำนมำ -สตีเฟน เฮนเนสซี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.