มิดเวสต์ ชิลล์

Golf Digest (Thailand) - - Ryder Cup Viewers Guide -

มิลวอกี คันทรีคลับ (อันดับ 16) ให้อารมณ์ ในแบบยุคเก่า

1 เซมิโนล กอล์ฟคลับ จูโน บีช, ฟลอริดา

▶ “เงยี บ, สบาย และดดู ทาc ใหม้ นั เปน็ สถานทที่ ดี่ สี าc หรบั คณุ ในการ เปลยี่ นรองเทา้ ” แดน เจนกนิ ส์

เขยี นไวเ้ มอื่ ปี 1965 และแมว้ า่ เวลา จะผา่ นมากวา่ 50 ปแี ลว้ ก็ไม่ไดม้ อะไรเปลยี่ นแปลงมากมายนกั ซงึ่ จากการทมี่ นั มเี พดานทสี่ งู 30 ฟตุ , การสตาฟสตั วเ์ อาไวบ้ นผนงั รวม ถงึ ตวั หนงั สอื สที องบนบอรด์ ทบี่ อก ชอื่ ของแชมป์ในรายการสาc คญั ๆ ของสนาม จะทาc ใหค้ ณุ สามารถ

ยอ้ นเวลาไปหาอดตี ไดด้ เี มอื่ มาทนี่

2 คาสเซิล ไพน์ส กอล์ฟคลับ คาสเซิล ร็อค, โคโรลาโด

▶ จากการทาc งานมาจนถงึ ปที 34

ทาc ให้ ทอม โฮรลั ผจู้ ดั การของหอ้ ง ลอ็ คเกอรท์ นี่ สี่ ามารถจาc ชอื่ ของคณุ รวมถงึ เครอื่ งดม่ื ทคี่ ณุ ชอบไดห้ ลงั จากทคี่ ณุ ไปทนี่ นั่ เพยี งแคค่ รงั้ เดยี ว

3 อดิออส กอล์ฟคลับ โคโคนัท ครีก, ฟลอริดา

▶ ที่ห้องล็อคเกอร์แห่งนี้จะมียิมอยู่ ที่ชั้นสองพร้อมกับการมีหน้าต่าง ตั้งแต่พื้นถึงเพดานสcาหรับการ มองไปยังสนาม ซึ่งเมื่อเดินไปอีก เล็กน้อย คุณก็จะได้เจอกับหนึ่งใน บาร์ที่มีชื่อติดอันดับหนึ่งของเรา จากการจัดอันดับหลุมที่ 19 ที่ดี ที่สุดของอเมริกา

4 อินเดียน ครีก คันทรีคลับ ไมอามี

▶ บ่อยครั้งที่คุณจะได้เจอคนดังที่ กcาลังนั่งเล่นไพ่และชนแก้วค็อกเทล กันอยู่ที่ห้องล็อคเกอร์แห่งนี้ ที่มี รายละเอียดของการตกแต่งเป็นไม้ ในสไตล์ที่เหมือนโบสถ์

5 เดอะ เมดิสัน คลับ ลา ควินตา, แคลิฟอร์เนีย

▶ จะมีเสียงดนตรีร็อคดังไปทั่ว และห้องอาหารหรูหราสไตล์เวกัส ซึ่งมีกีฬาดีๆอยู่บนจอโทรทัศน์ ขนาดใหญ่

6 วิสเปอร์ ร็อค กอล์ฟคลับ สกอตส์เดล

▶ ผู้เล่นในพีจีเอ ทัวร์ หลายสิบคน จะเป็นสมาชิกของที่นี่ ซึ่งรวมไปถึง ฟิล มิคเคลสัน ดังนั้นหากต้องการ จะทcาให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย หลังจากออกรอบ ก็ให้ตรงไปที่ “แนพ รูม”

7 สต็อค ฟาร์ม คลับ ฮามิลตัน, มอนทานา

▶ หัวเสือและหัวกวางที่มีการยัดไส้ จะถูกประดับอยู่บนผนัง ส่วนเขา กวางจะถูกนcามาใช้ตรึงกับโคมไฟ แชนเดอเลียและโคมไฟตั้งโต๊ะ ซึ่งเป็นการตกแต่งที่เข้ากันดี สcาหรับห้องสไตล์ล็อคเคบินที่ใช้ เป็นสถานที่ในการนั่งดื่มกินกัน

8 ออกัสตา (จอร์เจีย) เนชันแนล กอล์ฟคลับ

▶ ที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่นักกอล์ฟ อยากจะมามากที่สุด เพราะเมื่อขึ้น บันไดไปก็จะเป็นแชมเปียนส์ ล็อคเกอร์ รูม ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ ที่แฟนๆเดอะ มาสเตอร์สต้องไปดู ให้ ได้

9 เดอะ กอล์ฟคลับ นิว อัลบานี, โอไฮโอ

▶ มีหุ่นขนาดใหญ่ของเฟร็ด โจนส์ ผู้ก่อตั้งสนามแห่งนี้ที่ถูกทาด้วยสี นc้ามันในท่านั่งอยู่บนเตาผิงเหมือน กับว่า เขายังคงเฝ้าดูสนามมาเป็น เวลานานหลังจากเสียชีวิต

10 นาเนีย กอล์ฟคลับ ไคลัว-โคนา, ฮาวาย

▶ เมื่อเดินผ่านห้องล็อคเกอร์เข้าไป ก็จะเจอกับห้องอาบนc้าโล่งๆที่อยู่ ในลานกลางแจ้งที่มีพื้นเป็นกรวด สีเทาและหินภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมา นอกจากนั้นแล้ว คุณก็ควรที่จะ ลองชิมโฮมเมดคุกกีของที่นี่ดู

11 ไฟรอาร์ส เฮด กอล์ฟคลับ ไบติง ฮอลโลว์, นิวยอร์ก

▶ จะมีความคล้ายคลึงกับโรงแรม หรูหรายุคใหม่ พร้อมกับสภาพ แวดล้อมที่สะดวกสบาย โดยบาร์ ขนาดเล็กของที่นี่จะมีวิวของแท่นที หลุมแรกและกรีนของหลุม 9

ให้ ได้ชม

12 โอคมอนท์ (เพนซิลวาเนีย) คันทรีคลับ

▶ รอยปุ่มรองเท้าบนม้านั่งที่มีอายุ ถึงร้อยปี และห้องที่พวกสมาชิกใช้ แอบดื่มเหล้าในช่วงที่มีการห้าม จะมีป้ายประวัติศาสตร์ของมัน เพียงแค่สองอัน

13 ฟอเรสต์ ครีก กอล์ฟคลับ ไพน์เฮิร์สท, นอร์ธคาโรไลนา

▶ มันเหมือนกับการเดินเข้าไปข้าง ในคอกม้าที่สวยที่สุด โดยห้อง ล็อคเกอร์ขนาด 9,000 ตารางฟุต จะมีประตูกั้นแบ่งห้องล็อคเกอร์ เป็นช่วงๆ พร้อมกับหลังคาที่เป็น ไม้แผ่นบางๆ

14 เดอะ อโลเทียน คลับ โรแลนด์, อาร์คันซอ

▶ มันให้บริการมานานแค่ไหนแล้ว นะหรือ? เพราะที่นี่จะมีการ ทcาความเย็นให้กับขยะ (เพื่อไม่ให้ เกิดกลิ่น) ในช่วงเวลากลางวัน ก่อนจะขนย้ายมันออกไปด้วย รถไฟฟ้า

15 เชอร์วูด คันทรีคลับ เธาซัน โอค, แคลิฟอร์เนีย

▶ จะมีเนินเขาที่เปรียบเสมือนกับวิว ทิวทัศน์ของแอลเอ เมื่อดูจาก นอกชาน ซึ่งคุณอาจจะได้เห็น เวย์น เกรตสกี หรือจัสติน

ทมิ เบอรเ์ ลคมาใชท้ นี่ เี่ ปน็ ทสี่ งั สรรค์ ที่ดีที่สุดของฝั่งเวสต์โคสท์ก็ได้

16 มิลวอกี คันทรีคลับ ริเวอร์ ฮิลส์, วิสคอนซิน

▶ ไส้กรอกเยอรมันจะโดดเด่นมาก จนได้รับการกล่าวขานในวารสาร แต่ก็มีข่าวลือว่า เบร็ต ฟาร์ฟ ถูกเชิญให้ออกไปจากที่นี่หลังจาก ทcาถ้วยรางวัลล้มในขณะที่มีการ โยนลูกฟุตบอลเล่นตรงบริเวณ ช่องว่างระหว่างล็อคเกอร์

17 ไดมอนด์ ครีก กอล์ฟคลับ แบนเนอร์ เอลค,์ นอรธ์ คาโรไลนา

▶ งานศลิ ปะยคุ เกา่ และเฟอรน์ เิ จอร์ ทาc ใหค้ ลบั เฮาสท์ ดี่ เู กา่ แตท่ นั สมยั แหง่ นี้ ใหค้ วามรสู้ กึ ของการเปน็

ทพี่ กั หรหู ราตามภเู ขามากกวา่ ทจี่ ะ เปน็ หอ้ งลอ็ คเกอรข์ องนกั กอลฟ์

18 คินโลช กอล์ฟคลับ มานาคิน-ซาบอต, เวอร์จิเนีย

▶ พนกั งานผดู้ แู ลจะทาc ความสะอาด ใหก้ บั รถของคณุ ในขณะทค่ี ณุ กาc ลงั ออกรอบ สว่ นบารเ์ ทนเดอรก์ จ็ ะ

ทกั ทายแขกเมอื่ เขา้ มาถงึ พรอ้ มกบั รบั ออเดอรเ์ ครอื่ งดมื่ จากคณุ

19 เมอร์ฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟคลับ ดับลิน, โอไฮโอ

▶ แจค็ นคิ ลอสไดท้ าc ใหม้ ลิ เชคกลาย เปน็ เครอื่ งดมื่ ซคิ เนเจอรป์ ระจาc สนามทบี่ า้ นเกดิ ของเขา เหมอื นกบั การเปน็ ทยี่ อมรบั ถงึ การใชเ้ ครอื่ ง ทาc โซดาทรี่ า้ นขายยาของพอ่ ของ เขาสมยั ทเี่ จา้ ตวั ยงั เปน็ วยั รนุ่

มันอาจเป็นสถานที่ที่แฟนๆ เดอะ มาสเตอร์ส ต้องไปดูให้ได้สักครั้ง เพราะเมื่อขึ้นบันไดไปก็จะเป็นแชมเปียนส์ ล็อคเกอร์ รูม

20 โอลด์ เมมโมเรียล กอล์ฟคลับ แทมปา

▶ จากการที่มีบ้านพักตากอากาศ ภายในสนาม และไม่มีเวลาปิดของ บาร์อย่างเป็นทางการ จึงทcาให้เกิด เสียงดังเอะอะตามมาที่บาร์ของ สนามโอลด์ เมมโมเรียล บาร์ที่เคย ติดหนึ่งในหลุม 19 ที่ดีที่สุด ซึ่งจัดอันดับโดยกอล์ฟ ไดเจสต์ เมื่อปี 2008

21 คาลูซา ไพน์ส กอล์ฟคลับ เนเปิลส์

▶ แกรี เชนซอฟฟ์ ซงึ่ เปน็ เจา้ ของ

ไดเ้ ดนิ ทางไปดสู นามกอลฟ์ ทดี่ ที สี่ ดุ หลายๆแหง่ ผลท่ีไดน้ ะหรอื ?

“เหมอื นกบั คณุ ยา่ งกา้ วเขา้ ไปใน

หอ้ งลอ็ คเกอรท์ ม่ี อี ายเุ กนิ กวา่ 100 ป”ี หนงึ่ ในผรู้ ว่ มอภปิ รายกลา่ ว

22 เดอะ บริดจ์ แอท แรนโช ซานตาเฟ (แคลิฟอร์เนีย)

▶ สวนองุ่นบนเนื้อที่ของสนาม ทcาให้มีการผลิตไวน์เอง คุณจึง สามารถเพลิดเพลินกับการจิบ กาแบร์เนหรือซานโจเวเซในห้อง ล็อคเกอร์หรือบนระเบียง พร้อม กบั ชมวิวทลี่ าดเชิงเขาของเซาเธิร์น แคลิฟอร์เนีย

23 โอลด์ แซนด์วิช กอล์ฟคลับ ไพลเมาธ์, แมตซาชูเซต

▶ พนักงานของห้องล็อคเกอร์จะ เข้ามารับออร์เดอร์อาหารเที่ยง อย่างมีความสุข ในขณะที่คุณ กcาลังผ่อนคลายอยู่กับการอบ ไอนc้าหลังจากการออกรอบ

24 กอซเซอร์ แรนช์ กอล์ฟ แอนด์ เลค คลับ แฮร์ริสัน, ไอดาโฮ

▶ บาร์ด้านนอกที่ถูกจัดขึ้นบนพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ระหว่างห้อง ล็อคเกอร์และแท่นทีหลุมแรก จะ เสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารเม็กซิกัน

25 ซีโบแนค กอล์ฟคลับ เซาแธมป์ตัน, นิวยอร์ก

▶ ราวกับว่าคุณได้เข้าไปเช็คอิน ในโรงแรม จากการที่แขกจะได้รับ การต้อนรับที่เคาน์เตอร์ภายใน ห้องล็อคเกอร์

26 ซี ไอส์แลนด์ กอล์ฟคลับ เซนต์ ไซมอนส์ ไอส์แลนด์, จอร์เจีย

▶ นี่คือห้องล็อคเกอร์ที่มีอันดับสูง ที่สุดที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปใช้ บริการได้ โดยในพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางฟุต จะมีห้องออก กcาลังกาย ห้องอาบนc้าฝักบัว และ หนึ่งในห้องซิการ์ที่ดีที่สุด พร้อม กับวิวของมหาสมุทรแอตแลนติก

27 แชมเปียนส์ กอล์ฟคลับ ฮิวสตัน

▶ เครื่องหมายที่อยู่บนบาร์รูป เกือกม้าของห้องล็อคเกอร์ จะบ่งบอกถึงเมื่อครั้งที่เจ้าของร่วม และแชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส 3 สมัย คือ จิมมี เดมาเรต มานั่งดื่ม มาร์ตินีหลังจากการออกรอบ

28 เซจ วัลเลย์ กอล์ฟคลับ แกรนิตวิลล์, เซาธ์คาโรไลนา

▶ ผู้สร้างสนามแห่งนี้คือ เวลดอน วัตต์ ได้เลียนแบบสนามออกัสตา เนชันแนลที่อยู่ไม่ไกลกัน โดย ต้องการให้ทุกๆรายละเอียดมี ระดับที่ดีกว่า นั่นรวมถึงผับที่มี การใส่เครื่องดื่มในแก้วขนาดใหญ่

29 เมาเทนท็อป กอล์ฟ แอนด์ เลค คลับ

แคสเชียร์, นอร์ธคาโรไลนา

▶ สปาที่มีบริการครบวงจร ซึ่งจะ รวมถึงห้องอบไอนc้าที่มีอ่างสcาหรับ โกนหนวด, ซาวน่า, อ่างนc้าวน และอ่างนc้าเย็น

30 เดอะ คันทรีคลับ เชสนัท ฮิลล์, แมตซาชูเซต

▶ บรเิ วณนอกชานทส่ี ามารถมองไป ยงั กรนี ของหลมุ 18 คอื จดุ ทที่ มี ไรเดอร์ คพั ของสหรฐั ฯ ในปี 1999 ใชฉ้ ลองชยั ในการควา้ แชมปอ์ ยา่ งยงิ่ ใหญ่ แตห่ ลอดไฟเหนอื ลอ็ คเกอร์ แตล่ ะตยู้ งั คงเปน็ แบบที่ใชว้ ธิ กี ารดงึ

31 เบิร์นนิง ทรี คลับ เบเธสดา, แมรีแลนด์

▶ อดีตประธานาธิบดีและสมาชิก รัฐสภาของทั้งสองพรรคหลายคน ต่างก็เป็นสมาชิกของที่นี่ และทุก คนก็รับประทานอาหารด้วยกัน บนโต๊ะยาว

32 ชาโดว์ ครีก นอร์ธลาสเวกัส

▶ ปา้ ยทแี่ ขวนอยเู่ หนอื โถปสั สาวะ คอื สถติ สิ นามของไทเกอร์ วดู ส์ และ เฟรด็ คพั เพลิ ส์ ซงึ่ จะมกี ารอา้ งถงึ คาc พดู ของเฟรด็ ดที วี่ า่ “อยา่ ลมื เอา มนั ไปแขวนไวข้ า้ งๆสถติ ขิ องไทเกอร์ นะ” หลงั จากทเี่ ขาทาc สถติ ิไดเ้ ทา่ กบั ไทเกอรค์ อื 60 เมอื่ ปี 2007

33 วิงเกด ฟุต กอล์ฟคลับ มามาโรเนค, นิวยอร์ก

▶ ผทู้ เี่ ดนิ เขา้ ไปจะพบกบั ถว้ ยรางวลั พรอ้ มกบั เรอื่ งราวทนี่ า่ จดจาc ที่

มอี ายหุ ลายสบิ ปกี อ่ นทจี่ ะเขา้ ไปยงั หอ้ งลอ็ คเกอรท์ อ่ี ยชู่ นั้ สองซงึ่ เตม็ ไป ดว้ ยรปู ภาพของอดตี แชมป์

พนักงานของอโลเทียน คลับ จะขัดรองเท้าให้คุณสามครั้งต่อการไปที่นั่นหนึ่งครั้ง นั่นก็คือ รองเท้ากอล์ฟของคุณก่อนและ หลังการออกรอบ และรองเท้าทั่วไปในระหว่างที่คุณกdาลังออกรอบ

34 มายาคามา กอล์ฟคลับ ซานตา โรซา, แคลิฟอร์เนีย

▶ ล็อคเกอร์จะถูกวางไว้รอบๆ เตาผิงไฟที่เป็นหินขนาดใหญ่มาก แม้กระทั่งพนักงานที่ดูแลก็ยังต้อง ปีนเข้าไปข้างในเพื่อจุดไฟ

35 เพรสตัน เทรล กอล์ฟคลับ ดัลลัส

▶ เปน็ สนามทมี่ แี ตส่ มาชกิ ทเ่ี ปน็

ผชู้ ายเทา่ นนั้ โดยมกี ฎวา่ ผทู้ จี่ ะมา เลน่ ทนี่ จี่ ะตอ้ งมอี ายุ 21 ปี (ซงึ่ แมแ้ ต่ จอรแ์ ดน สปธี ซงึ่ เปน็ ชาวดลั ลสั แทๆ้ กย็ งั ไม่ไดร้ บั คาc เชญิ ใหล้ งเลน่ จนกระทงั่ เขามอี ายคุ รบ 21 ป)ี

36 เมอเรียน กอล์ฟคลับ อาร์ดมอร์, เพนซิลเวเนีย

▶ ในชว่ งทเ่ี กดิ ภาวะเศรษฐกจิ ตกตาc่ ครงั้ ใหญ่ ทางสนามไดค้ ดิ ทจี่ ะลดคา่ ใชจ้ า่ ยอยา่ งเชน่ คา่ นา้c ประปาทมี่ า จากการอาบนาc้ อนั เลอื่ งชอื่ ซงึ่ ตอ้ ง ใชท้ อ่ สง่ นา้c และทอ่ ระบายนาc้ ขนาด ใหญ่ แตก่ ม็ สี มาชกิ คนหนง่ึ ไดช้ ว่ ย จา่ ยคา่ นาc้ ใหเ้ ปน็ เวลาหลายปี

เพอื่ ใหธ้ รรมเนยี มปฏบิ ตั ขิ องสนาม ยงั คงอยู่

37 คองเกรสชันแนล คันทรีคลับ เบเธสดา, แมรีแลนด์

▶ ตรงเชิงบันไดที่ไม่มีอะไรบ่งบอก คุณจะได้เข้าไปในห้องที่สลัวๆ ที่มี เลนโบว์ลิ่งขนาดเล็ก 4 เลน พร้อม กับบาร์ที่มีเครื่องดื่มอย่างพร้อม พรั่ง ทcาให้อดที่จะนึกย้อนกลับไป ในปี 1920 ไม่ได้

38 เดอะ พรีเสิร์ฟ กอล์ฟคลับ คาร์เมล, แคลิฟอร์เนีย

▶ ทุกสิ่งทุกอย่างจะหรูหราและทัน สมัย ซึ่งรวมไปถึงอ่างนc้าร้อนที่ สามารถมองเห็นสนาม ที่ตั้งอยู่บน เนื้อที่ 20,000 เอเคอร์ของซานตา ลูเซีย พรีเสิร์ฟ โดยคุณจะได้รับ ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร จาก การที่มีผู้เล่นไม่มากนักในแต่ละวัน

39 โรเบิร์ต เทรนท์ โจนส์ กอล์ฟ คลับ เกรนวิลล์, เวอร์จิเนีย

▶ อดีตประธานาธิบดี 4 ท่าน (จอร์จ เอช.ดับเบิลยู. บุช, บิล คลินตัน, จอร์จ ดับเบิลยู. บุช และ บารัค โอบามา) ต่างเป็นสมาชิก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เกสต์ที่มา เล่นจะต้องเปิดตู้ล็อคเกอร์ของ พวกเขาเองเพื่อแสดงว่าพวกเขา เป็นคนที่อยู่ในเมืองหรือไม่

40 เดอะ แบร์ส คลับ จูปิเตอร์, ฟลอริดา

▶ ที่นี่จะมีสัมพันธภาพที่น่าประทับ ใจระหว่างพวกโปรกับนักกอล์ฟ ทั่วไปในระดับเดียวกันกับสนาม วิสเปอร์ ร็อค ทั้งยังมีตู้ล็อคเกอร์ มากถึง 6 แถว ให้สมาชิกได้เลือก (ใช่แล้ว 6 แถว)

41 ไพน์ วัลเลย์ (นิวเจอร์ซี) กอล์ฟคลับ

▶ มีรูปแบบที่เรียบง่าย คือเป็น ตู้โลหะสีเทาๆแดงๆ ที่ไม่มีการ ตกแต่งอะไรมาก พร้อมกับผนังไม้ และการใช้พรมสีเขียวเพื่อสร้าง ความมั่นใจว่า ความสนใจของคุณ นั้นอยู่ที่สนามกอล์ฟ

42 ซาน ฟรานซิสโก กอล์ฟคลับ

▶ จะมีปืนพกโบราณตั้งแสดงอยู่ เพื่อรcาลึกถึงการดวลปืนระหว่าง โบรเดอริคและเทอร์รี เมื่อปี 1859 ซึ่งเกิดขึ้นห่างจากหลุม 7 เพียงไม่ กี่หลา

43 เนชันแนล กอล์ฟลิงค์ ออฟ อเมริกา เซาแธมป์ตัน, นิวยอร์ก

▶ ห้องล็อคเกอร์ประวัติศาสตร์แห่ง นี้ ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของคลับเฮาส์ พร้อมกับป้ายเหนือทางเข้าที่คอย เตือนผู้เล่นว่า ควรให้ก๊วนที่เร็ว กว่าเล่นผ่านไปได้

44 โอเชียน ฟอเรสต์ กอล์ฟคลับ ซี ไอส์แลนด์, จอร์เจีย ▶ หนึ่งในพื้นที่ที่ผ่อนคลายที่สุดใน เกมกีฬากอล์ฟอาจจะเป็นการมี ห้องสมุดอยู่ในห้องล็อคเกอร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของ มหาสมุทรแอตแลนติกก็เป็นได้ 45 เมดัลลิสต์ กอล์ฟคลับ โฮบซาวด์, ฟลอริดา

▶ ถ้าหากไทเกอร์ วูดส์ อยู่บ้าน คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเขาที่นี่ ส่วนช่วงวีคเอนด์ที่มีซูเปอร์โบวล์ก็ ไม่เหมือนใคร กล่าวคือ จะมีการ ออกรอบได้ ไม่จcากัด, มีที่นั่งให้ดู การแข่งขันเหมือนในสเตเดียม และ อาหารมื้อเย็นที่เป็นสเต็กและไวน์ ในราคาเพียงครึ่งเดียว

46 เกลนไวด์ กอล์ฟคลับ แอนด์ สปา พาร์ค ซิตี, ยูทาห์

▶ ไม่มีทางที่จะหลงจนหาทางออก จากห้องล็อคเกอร์ไม่ได้ เพราะ ประตูของห้องสปาและร้านขาย ของอยู่ตรงประตูทางออกพอดี พร้อมกับรถกอล์ฟที่จะพา นักกอล์ฟ ไปยังไดรวิงเรนจ์หรือ แท่นทีหลุมแรก

47 การ์เดน ซิตี (นิวยอร์ก) กอล์ฟคลับ

▶ สนามที่มีแต่นักกอล์ฟชายแห่งนี้ จะกcาหนดให้ทุกคนต้องใส่สปอร์ต แจ็คเก็ตเมื่อมาที่นี่ ไม่ว่าอากาศจะ เป็นอย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่ต้องสงสัย เลยว่า ตู้ล็อคเกอร์ที่เป็นแบบ ลูกกรงและที่แขวนแจ็คเก็ต จะต้อง เป็นแบบโบราณอย่างแน่นอน

48 เดอะ กอล์ฟคลับ แอท แบล็ค ร็อค โคดาลีน, ไอดาโฮ

▶ เก๋ ไก๋ ในแบบของโรงแรม โดยคุณ จะได้รับรายละเอียดในเรื่องของ รองเท้าหรือการนวดในขณะที่ คุณกcาลังมองภาพกวางที่มีขนาด เท่าตัวจริงอยู่

49 บัทเลอร์ เนชันแนล กอล์ฟคลับ โอค บรูค, อิลลินอยส์

▶ โทนี อูชัวร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการห้อง ล็อคเกอร์ จะเรียนรู้ชื่อของเกสต์ ทุกคน ก่อนที่พวกเขาจะมาถึง ส่วนห้องเลาจน์ที่อยู่ชั้นบน จะมีหน้าต่างบานยักษ์ให้ได้ชมวิว ของหลุม 18

50 เดอะ เอสตานเซีย คลับ สกอตส์เดล

▶ สามารถท้าทายพ่อครัวให้ทcา อาหารที่ไม่มีอยู่ในเมนูได้ นอกจาก นั้นก็ยังมีการนวดตัวไว้คอย บริการอีกด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.