Nothing to Regret ไม่มีความ เสียใจในความ พ่ายแพ้ครั้งนี้

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

หากเรานับกันเฉพาะนัก กอล์ฟสาวไทยที่เล่นใน แอลพจี เี อ ทวั ร์ ฤดกู าล 2018 ต้องบอกว่าเลยว่าพรอนงค์ เพชรลาํ้ หรอื ‘โปรแหวน’ คอื นกั กอล์ฟที่เล่นอยู่ในทัวร์ที่ดีที่สุดของ กอล์ฟหญิงมาต่อเนื่องนานที่สุด ตั้งแต่ปี 2009 เป็นเวลาถึง 9 ฤดกู าลเตม็ ๆ แมจ้ ะมนี กั กอลฟ์ ไทย 3 คนก้าวขึ้นเป็นแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ได้แล้ว แต่เธอเองยงั รอคอย แชมป์แรกที่เกือบจะทําได้สําเร็จ แลว้ ในรายการ ‘รโิ ก วเี มนส์ บรติ ชิ โอเพน’ เมเจอรท์ 4 ของปี ทรี่ อยลั ไลแธม แอนด์ เซ็นต์แอนน์ส ใน แลนแคสเชอร์ สหราชอาณาจกั ร

ก่อนหน้าการแข่งขนั รายการนี้ หนงึ่ สปั ดาห์ เอรยี า จฑุ านกุ าล เพงิ่ จะคว้าแชมป์รายการที่ 10 ให้กบั ตวั เอง ‘อเบอรด์ นี เลดสี สกอตตชิ โอเพน’ ซึ่งแข่งขนั ในสนามกอล์ฟ แบบลิงค์คอร์ส เช่นเดียวกบั ริโก วีเมนส์ บริติช โอเพน ซึ่งสื่อต่าง ประเทศตา่ งจบั ตานกั กอลฟ์ สาวไทย ทลี่ งทาํ การแขง่ ขนั รายการนี้ สาํ หรบั พรอนงค์ ตลอดสปั ดาห์ นนั้ ถอื วา่ เปน็ หนงึ่ ในนกั กอลฟ์ ทเี่ ลน่ ผดิ พลาดนอ้ ยทสี่ ดุ รว่ มกบั จอรเ์ จยี ฮอลล์ โปรสาวอังกฤษ เพราะ พรอนงค์ไม่เสียโบกีเลยจนกระทั่ง หลมุ ที่ 48 คอื หลมุ 12 ของรอบ สาม ส่วนเกมการพัตต์ของเธอก็ ถือว่าดีเยี่ยมมาก รวมทั้งไดรฟอยู่ ในแฟร์เวย์ได้เป็นส่วนใหญ่ ไม่มี ปัญหาในการเล่นช็อตแก้ไขจาก พอตบังเกอร์ ที่มีเต็มไปหมดใน สนามแบบลงิ คค์ อรส์ ซงึ่ นกั กอลฟ์ เอเชยี ไมค่ อ่ ยไดเ้ ลน่ สนามแบบลงิ ค์ คอร์สแบบนี้ที่มีอยู่จํานวนมากใน ทวปี ยโุ รป

อย่างที่เราได้เห็นการเล่นของ พรอนงคม์ าในรอบหลายปี เธออาจ จะไม่ใช่นักกอล์ฟที่มีวงสวิงหนัก หนว่ ง หรอื เลน่ เกมบกุ และตไี ดร้ ะยะ ไกลๆ ซึ่งในระยะหลังอาจจะเสีย เปรียบนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆที่เป็น นกั กอล์ฟที่เล่นสไตล์พาวเวอร์เกม แตใ่ น รโิ ก วเี มนส์ บรติ ชิ โอเพน ครงั้ นี้ เธอไดแ้ สดงออกมาแลว้ เธอ มีความสามารถในการเล่นลิงค์ คอรส์ เชน่ กนั

การไดล้ นุ้ แชมปร์ ายการเมเจอร์ เปน็ ครงั้ แรกหลงั จบวนั ที่ 2 ทเี่ ธอทาํ 10 อนั เดอรพ์ าร์ ขนึ้ เปน็ ผนู้ าํ เดย่ี ว และยงั คงรกั ษาฟอร์มตัวเองจนจบ รอบที่สามด้วยการเป็นผู้นําอยู่ 1 สโตรก

ในการแข่งขนั วนั สุดท้ายหลาย คนเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของ พรอนงค์ ว่าจะสามารถรบั มือกบั แรงกดดนั ไดไ้ หม เพราะนกั กอลฟ์ ที่ไล่ตามหลงั มาและเล่นอยู่ในกลุ่ม เดยี วกนั นนั้ คอื จอรเ์ จยี ฮอลล์ นกั กอลฟ์ ขวญั ใจเจา้ ถนิ่ ซงึ่ แนน่ อนวา่ เธอจะได้เสียงเชียร์ที่มากกว่า พรอนงค์อย่างแน่นอน แต่ว่าเธอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.