“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส โดยหลักสูตรที่ออกแบบ จากโคช้ PGA Tour Academy อเมรกิ า ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ซึ่งจะเน้นเรื่อง การซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทcาให้ก้าวไปสู่มืออาชีพ ได้ในอนาคต มเี ยาวชน 9 คน ผา่ นเขา้ สรู่ อบ เลเวล 3 ดังนี้ นภสร ฟ้าอรุณ, ธนพนธ์ สุวรรณประทีป, ปาริยา สันพนวัฒน์, วรัตกานต์ คุณแก้ว, ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์, วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ, นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์, ณัชพล สมใส และภัทรเมธว์ รัชตะอcานวย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.