สายการบิน อีวีเอ (EVA Air) คว้า รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 จาก SKYTRAX

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ สายการบิน อีวีเอ มุ่งมั่นพัฒนา มาตราฐานสุงสุดด้านความปลอดภัย และใหก้ ารบรกิ ารอยา่ งตอ่ เนอื่ ง จนไดร้ บั การจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ใน “ด้านการ บริการภาคพื้นดิน” หรือ “World Best Airport Services” และถูกจัดให้เป็น อันดับที่ 5 สcาหรับสายการบินที่ดีที่สุด ในโลก “Ranked 5th in World’s Top 10 Airlines of 2018” ในงานจัดอันดับ ประจาc ปี ซงึ่ จดั โดย SKYTRAX สอบถาม บรกิ ารของสายการบนิ อวี เี อและสาc รอง ที่นั่งได้ที่ www.evaair.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.