ธนาซิตี้ เปิดตัวกิจกรรมฟุตกอล์ฟ

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

ธนาซิตี้ คันทรีคลับ จัดงานเลี้ยงพบปะสื่อมวลชนและลูกค้า เมอื่ วนั พธุ ที่ 15 สงิ หาคมทผ่ี า่ นมา ในงาน “Thana City Party Night” พรอ้ มแนะนาc “ฟตุ กอลฟ์ ” กฬี าแนวใหมท่ นี่ าc เอาความสนกุ ของฟตุ บอลและกอลฟ์ เขา้ ไวด้ ว้ ยกนั โดยการเลน่ จะยดึ หลกั และกฎ กตกิ าตามกฬี ากอลฟ์ และเตะเหมอื นกฬี าฟตุ บอล ซงึ่ ความทา้ ทาย ของฟตุ กอลฟ์ คอื การเอาชนะอปุ สรรคตา่ งๆ เชน่ บงั เกอร์ นาc้ ตน้ ไม้ และอื่นๆ ผู้เล่นคนใดที่สามารถเตะลงหลุมได้น้อยครั้งที่สุด ถือเป็น ผู้ชนะ หากต้องการจัดกิจกรรมฟุตกอล์ฟเป็นกลุ่มหรือสcาหรับ องค์กร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและราคาแพคเกจ ได้ที่ ธนาซิตี้ ติดต่อคุณปาณิสรา (พริ้ม) หมายเลขโทรศัพท์ 02-172-2300 ต่อ 1219

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.