“ช้าง คลับ แชมเปียนชิพ 2018” รอบชิงชนะเลิศ ได้สุดยอดนักกอล์ฟ ตะลุยจีน

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

บริษทั ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั โดยผลิตภณั ฑ์เครื่องดื่มตรา ช้าง ร่วมกับ สมาคมสนามกอล์ฟไทย และการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) จดั การแขง่ ขนั กอลฟ์ สมคั รเลน่ “Chang Club Championship 2018” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวนั ที่ 20 สิงหาคม ณ สโมสร ราชพฤกษ์ ชิงแพคเกจออกรอบ ณ สนามมิชชนั ฮิลล์ กอล์ฟคลบั เมือง เซินเจิ้น สาธารณรฐั ประชาชนจีน และร่วมทริปท่องเที่ยวฮ่องกง พร้อมเปิด เจรจาธุรกิจท่องเที่ยวเชงิ กีฬากอล์ฟระหว่างประเทศ

การแข่งขนั ได้รบั เกียรติจาก คุณโรจน์สิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักพฒั นาธุรกิจ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน), คุณพรชัย กติ ตปิ ญั ญางาม อปุ นายกสมาคมสนามกอลฟ์ ไทย และคณุ ศภุ ดิ า ออ่ นบรรจง หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น ผู้มอบรางวัลให้กบั คุณปรีชา กลิ่นอุบล ผู้ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์เน็ต

ส่วนนักกอล์ฟผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปจีนจากการจับสลาก ได้แก่ คณุ วริ ตั น์ เทาทา, คณุ ไพฑรู ย์ ผลาผล, คณุ สาโรจน์ เฉลมิ ญาต,ิ คณุ กจิ พพิ ฒั น์ ทองใบ, นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล, คุณชวิศ จิตรวิจารณ์, คุณกิตติพนั ธ์ มูลศรีชัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.