ลูกกอล์ฟ New SRIXON Soft Feel

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ บริษัท ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จcากัด มีความยินดีที่จะนcาเสนอลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด ซิกซอน ซอฟฟิลล์ (SRIXON Soft Feel) รุ่นที่ 11 ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อท่านนักกอล์ฟที่ต้องการเพิ่มระยะทาง, การควบคุมทิศทาง และความรู้สึกนุ่มเป็นพิเศษ ด้วยเปลือกที่นุุ่ม (Cover) ทcาจากวัสดุุ IONOMER และ นวัตกรรมใหม่ของแกนลูก (Core) ด้วยเทคโนโลยี E.G.G. Energetic Gradient Growth แกนกลางมีความ นุ่มไล่ระดับความแข็งจากแกนในลูกกอล์ฟสู่เปลือกนอกของลูกกอล์ฟ ทcาให้สามารถถ่ายทอดพลังงานจาก

หัวไม้ไปสู่ลูกกอล์ฟได้อย่างเต็มที่ รวมถึงรอยปุ่ม (Dimple) รูปแบบใหม่ (338 Speed Dimple Pattern) ช่วย

ลดแรงเสยี ดทานไดด้ เมอื่ อยู่ในสภาวะลมแรง ทาc ใหล้ กู ตรงขน้ึ และไกลขนึ้ เพอื่ ประสทิ ธภิ าพในทกุ สภาวะการเลน่ ของท่านนักกอล์ฟตั้งแต่ช็อตทีออฟจนถึงกรีน เหมาะสcาหรับท่านนักกอล์ฟที่มีสวิงสปีดปานกลางที่ต้องการ

ระยะทางเพิ่มขึ้นและความรู้สึกนุ่มนวล สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างต้องการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.