ธนาคารกรุงเทพ นdาผู้โชคดีบินเปิดประสบการณ์ที่สก็อตแลนด์

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ ธนาคารกรงุ เทพนาc คณะผู้โชคดจี ากการใชจ้ า่ ยผา่ นบตั รเครดติ และ บัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ที่สนามกอล์ฟท่ัวประเทศ ในแคมเปญ “Golf Privilege ลุ้นเชียร์ ดิ โอเพน 2018 และตีกอล์ฟฟรี ที่สก็อตแลนด์” ล่าสุดพาผู้โชคดีเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟ รายการเมเจอร์ ดิ โอเพน 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการกอล์ฟ รายการนถี้ อื เปน็ การแขง่ ขนั กอลฟ์ ทเี่ กา่ แกท่ สี่ ดุ ในโลก ครงั้ นจี้ ดั ขนึ้ เปน็ ครั้งที่ 147

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.