มารยาทในการใช้ห้องล็อคเกอร์อย่างง่ายๆ

Golf Digest (Thailand) - - Closeout - โดย บ็อบ คาร์นีย์

▶ มันไม่ง่ายเลยที่จะเปลือย

การพยายามคิดว่าไม่ควรเปลือย คือกฎหมายเลข 1 ส่วนกฎหมาย เลข 2 ก็คือการพยายามทาํ ตัวให้ เป็นปกติเมื่อเห็นคนอื่นเปลือย

▶ การเปลือย คือสิ่งที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้ในห้องล็อคเกอร์ แต่สิ่งที่ แน่นอนที่สุด คือว่าทุกคนไม่อยาก เห็นคุณเปลือย และเราจะไม่ นินทาคุณว่าเป็นคนหวงตัวเลย ถ้าคุณเอาผ้าเช็ดตัวพนั รอบเอว เอาไว้ขณะคุณเช็ด “ศูนย์รวม ความบนั เทิง”

▶ พกผ้าเช็ดตัวไปด้วย ถ้าคุณ

กงั วลเรื่องเชื้อโรค และมนั จะโอเค ถ้าคุณจะใช้รองเท้ากระดาษ หรือ รองเท้ายางที่แจกสําหรบั เดินใน ห้องนํ้า ซึ่งไม่มีกฎเรื่องมารยาท ข้อไหนในการบงั คบั ให้คุณใส่ รองเท้าเหล่านี้ แต่ถ้าคุณไม่ชอบ ใส่ก็ขอให้นึกเอาไว้ว่า การลื่นล้ม ในห้องล็อคเกอร์นั้น จะทําให้คุณ ขายหน้าขนาดไหน

▶ ใช้ผ้าเช็ดตัวปู เมื่อคุณต้องนั่ง บนม้านั่ง เพื่อแป้งที่คุณใช้ จะได้ ไม่ไปติดตามกางเกงนกั กอล์ฟ คนอื่นที่ใช้กางเกงสีเข้ม

▶ มีมารยาทเข้าไว้ จงเก็บข้าว ของคุณเข้าล็อคเกอร์ให้เรียบร้อย และถ้าคุณเป็นสมาชิกสนาม ก็จงเก็บล็อคเกอร์อย่างน้อยปีละ ครั้งในช่วงการแข่งขนั ไรเดอร์คพั และถ้ามีสัมภาระล่ะก็ จงใส่มนั ไว้ ในล็อคเกอร์ไม่ใช่บนม้านั่ง เพื่อที่นกั กอล์ฟคนอื่นๆจะได้มีที่ สําหรบั จดั การเรื่องส่วนตัว

▶ ไปให้ไว ให้ตรงเวลาออกรอบ อย่ามัวแต่รบั ประทานของว่างก่อน ออกรอบจนไปเปลี่ยนชุดสาย และจําไว้ว่ามีอีกหลายก๊วนที่รอ ใช้ห้องนํ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ใน ห้องล็อคเกอร์ต่อจากคุณ

▶ ให้ทิปพนักงานต้อนรับในห้อง ล็อคเกอร์ นบั เป็นธรรมเนียมที่ ต้องให้ทิปกบั พนกั งานต้อนรบั ยกเว้นว่าทางสนามจะมีกฎเรื่อง ห้ามการให้ทิป ถ้าเช่นนั้นให้ เปลี่ยนเป็นคําขอบคุณแทน

▶ ถ้าคุณเชิญแขกมาร่วม

ออกรอบ ให้แจ้งพนกั งาน ล็อคเกอร์ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่เขาจะได้เตรียมล็อคเกอร์ และทกั ทายแขกของคุณได้ถูกชื่อ ▶ ใช้โทรศัพท์ให้น้อยที่สุด

สนามกอล์ฟในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ จะอนุญาตให้ใช้โทรศพั ท์ในนั้น แต่ไม่ใช่กบั ทุกที่ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ ดีกว่า หากคุณไม่ใช่โทรศพั ท์ ซึ่งเราต้องสารภาพว่าไม่มีใคร สนใจเรื่องกิจการของคุณ รายได้ของธุรกิจที่คุณทํา หรือแม้แต่ขนาดของ อืมม... พอร์ตฟอลิโอของคุณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.