CELEBRITY FIRST PIC

ON INSTAGRAM

OK! Magazine Thailand - - BUZZ -

ไดใ้ จไปเตม็ ๆ กบั ผลงานละครเรอ่ื งแรก ‘รกั กนั พลั วนั ’ จนทาV เอาสาวๆ กรดี๊ สลบไปกบั ความหลอ่ ออรา่ จบั ของนาย-ณภทั ร เสยี งสมบญุ ฮอตขนาดนี้ OK! เลยขอแวะไปชมรปู แรกในอนิ สตาแกรมของ หนุ่มคนนี้เสียหน่อย ซึ่งเป็นรูปที่นายกVาลัง ขะมกั เขมน้ กบั ผลงานของตวั เองตามประสาคนที่ จริงจังกับชีวิต โดยเจ้าตัวโพสต์ไว้ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.