FIRST-TIME CELEBRITY DADS

สดุ แฮปป!้ี ครงั้ แรกของ 8 หนมุ่ คนดงั กบั บทบาท คณุ พอ่ ปา้ ยแดงในปนี

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

1 LIAM PAYNE Age: 24

ออกสตารท์ รกั ในปี 2016 แต่เมื่อเดือนมีนาคม ปีี 2017 ก็มีข่าวว่าคูู่่รััก นกั รอ้ งตา่ งวยั เลยี ม เพยน์์ สมาชกิ หนมุ่ จากวง One Direction กบั เชอรลี โคล นกั รอ้ งสาวรนุ่ พวี่ ยั 34 ปีี (ต่างกัน 10 ปีจ้า!) มีี พยานรกั ดว้ ยกนั แลว้ จน กระทงั่ ตกเปน็ ขา่ วพาดหวัั ไปทวั่ โลกในตอนนนั้ โดย ทั้งคู่ตั้งชื่อให้ว่าน้องแบร์์ เกรย์ เพยน์ ทกุ วนั นี้ หนมุุ่่ สาวสวยหล่อยังรักกััน หวานชนื่ ไรอ้ ปุ สรรควยัั ที่ี่ แตกตา่ ง

2 LUCKY BLUE SMITH Age: 19

กVาลังรั้งตVาแหน่งนายแบบสุดฮอตอยููู่่ แทๆ้ จๆู่ ในเดอื นมนี าคม ลคั กี้ บลููู สมิธ หนุ่มตาสวยก็ประกาศข่าวที่ี่ ทาV เอาแฟนคลบั ของเขาตอ้ งเซอรไ์ พรส์์ สดุ ๆ เมอื่ เขาบอกวา่ สตอรม์ บรี เฮนนยีี แฟนสาวนางแบบและอดตี นางงามจาก เวที Miss Teen USA ปี 2009 กาV ลงัั ตั้งท้องเบบี้คนแรก โดยทั้งคู่ได้้ฤกษ์ ตอ้ นรบั ลกู สาวในเดอื นกรกฎาคม นอ้้ งชอื่ื่

แกรวติ บลู สมธิ แปลกแตเ่ กม๋ ากๆ ทง้ั นลี้ คั กเี้ ปน็ คณุ พอ่ ในวยั 19 ปเี ทา่ นนั้ !

3 JESSE EISENBERG Age: 34

กอ่่ นหนา้ นเี้ หน็ คบกบั นกั แสดงสาวมอี า วาซโิ ควสกา เพอื่ นนกั แสดงลคุ แนวจาก หนงัั The Double อยดู่ ๆี แตล่ า่ สดุ หนมุ่ หนา้ นง่ิ เจสซ่ี ไอเซนเบริ ก์ จากหนงั Café Society กลบั ไปรเี ทริ น์ รกั กบั แฟนเกา่ แอนนา สเตราต์ ทมี งานและผชู้ ว่ ยในหนงั The Emperor’s Club ทเี่ ขาเคยแสดงอกี ครงั้ (ทงั้ คเู่ คยรกั กนั นานมาก ตงั้ แต่ 2002-2012!) และจงู มอื สละโสดในปนี ตามมาดว้ ยขา่ วดที ลี่ กู ชายของพวกเขา ลมืื ตาดโู ลกเมอื่ เดอื นเมษายน แตถ่ งึ ตอนนเี้ รายงั ไมร่ วู้ า่ เดก็ นอ้ ยชอื่ อะไร หนมุ่ เจสซนี่ ไี่ พรเวตสดุ ๆ

การมีลูกคือความ รู้สึกแสนพิเศษที่ โมเมนต์อื่นๆ ในชีวิตก็ไม่อาจมาเทียบ เคยี งได้ และเพราะการมลี กู คอื ความสขุ ที่ ทVาให้ทุกคนรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจและอบอุ่น อยา่ งบอกไมถ่ กู ฉลองเดอื นแหง่ วนั พอ่ ปนี มาดกู นั วา่ ปี 2017 หนมุ่ คนดงั คนไหนทมี่ โอกาสได้เป็น ‘คุณพ่อป้ายแดง’ เป็น ครงั้ แรกในชวี ติ บา้ ง แนน่ อนวา่ หลงั จากนี้ ชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แตข่ ดี ความสขุุ จะเพมิ่ ขนึ้ แนน่ อน

4 OSCAR ISAAC Age: 38

เรอื่ งความรกั และชวี ติ สว่ นตวั เราไมค่ อ่ ยไดย้ นิ จากหนมุ่ คนนี้ แตป่ นี เี้ ราไดย้ นิ ขา่ วดี ของเขาแลว้ ! เมอื่ ออสการ์ ไอแซค นกั แสดงเชอื้ สาย กวั เตมาลา-ควิ บาจากหนงั เหงาๆ Inside Llewyn Davis และ Star Wars: The Last Jedi ขนึ้ แทน่ คณุ พอ่ ปา้ ยแดง เมอื่ เอลวริ า ลนิ ด์ แฟนสาว ผกู้ าV กบั สารคดชี าวเดนมารก์ คลอดลกู ชายชอื่ ยจู นี ในเดอื นเมษายน

7 JASON STATHAM Age: 50

หลงั บม่ รกั กบั แฟนสาวนางแบบคนสวย โรซี่ ฮนั ทงิ ตนั -ไวตล์ ยี มาตงั้ แตป่ 2010 และประกาศหมนั้ ในเดอื นมกราคม 2016 ปนี แี้ อค็ ชนั่ สตารเ์ จสนั สเตแธม ไดฤ้ กษเ์ ปน็ คณุ พอ่ มอื ใหม่ ตอ้ นรบั แจค็ ออสการ์ ลูกชายผู้ซึ่งเป็นพยานรััก คนแรกในเดอื นมถิ นุ ายน

6 GEORGE CLOONEY Age: 56 5 BRADLEY COOPER Age: 42

หนุ่มตาหวานเคราเฟิ้ม แบรดลยี คเู ปอร์ กข็ นึ้ แทน่ คุุณพ่อป้ายแดงในปีนี้เช่นกัน โดยเขากับแฟนสาวนางแบบ สดุุ เซก็ ซชี่ าวรสั เซยี อริ นิ า เชยค์ ไดต้้ อ้้ นรบั ลอี า เดอ เซน เชยค์ คููเปอร์ ลูกสาวสู่โลกใบนี้อย่าง เปน็็ ทางการในเดอื นเมษายน คนู่ เดทกัันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีี 2015 ขอแสดงความยนิ ดกี บั มนิ คเูู ปอรข์์ องทงั้ ค!ู่ ชีวิตของซูเปอร์สตาร์รุ่นใหญ่เสน่ห์เหลือร้ายจอร์จ คลูนีย์ เปลี่ยนไปตลอดกาล พร้อมข่าวดีเมื่ออามัล อลามดุ ดนิ ภรรยาทนายความสดุ สวยใหก้ าV เนดิ ทายาท ฝาแฝดชาย-หญงิ เอลลา่ และอเลก็ ซานเดอร์ เมอื่ เดอื น มถิ นุ ายน นา่ เสยี ดายทถี่ งึ ตอนนเี้ รายงั ไมม่ โี อกาสได้ ยลความนา่ รกั ของเดก็ แฝดทงั้ สองคนเลย

8 IAN SOMERHALDER Age: 39

เอียน โซเมอร์ฮอลเดอร์ แวมไพร์ หลอ่ แซบ่ จากซรี สี ด์ งั The Vampire Diaries กข็ นึ้ แทน่ First-time Dad แล้วนะจ๊ะเมื่อช่วงปลายเดือน กรกฎาคม เมอื่ นคิ กี้ รดี ภรรยา นกั แสดงทลี่ นั่ ระฆงั รกั กนั มาตงั้ แตป่ 2015 ให้กVาเนิดลูกสาวโบดี้ โซเล คอนเฟริ ม์ วา่ ลกู จะยง่ิ ทาV ใหท้ งั้ คหู่ วาน หนกัั กวา่ ทเี่ คยแนน่ อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.