WINTER WONDERLAND IN WHISTLER

สมั ผสั ไอหนาวสดุ โรแมนตกิ ทวี่ สิ ตเ์ ลอร์ สกรี สี อรต์ ยอดนยิ มของคนดงั

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

เทศใหญอ่ ยา่ งแคนาดาเปน็ อกี หนงึ่ ประเทศทอ่ งเทย่ี วยอดนยิ มในกลมุ่ นกั เดนิ ทาง และหลายเมอื งกต็ ดิ อนั ดบั เมอื ง ทอ่ งเทยี่ วระดบั โลก ทงั้ แวนคเู วอร์ มอนทรอี อล ออตตาวา ควเิ บก แตส่ าV หรบั ประเทศทขี่ นึ้ ชอื่ วา่ หนาวสดุ ขวั้ ใน ฤดูหนาวอย่างแคนาดา ย่อมมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดป๊อปประจVาฤดูกาล ที่โดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาคนดังต้องยกให้ วสิ ตเ์ ลอร์ (Whistler) เมอื งสกรี สี อรต์ สดุ สวยชอ่ื ดงั ในรฐั บรติ ชิ โคลมั เบยี (British Columbia) นเี่ ลย!

WHAT?

วสิ ตเ์ ลอรโ์ อบลอ้ มดว้ ยภเู ขาลกู โตทสี่ วยงาม ครงั้ หนงึ่ เคยได้ ชอื่ วา่ เปน็ สกรี สี อรต์ ทดี่ ที สี่ ดุ ในทวปี อเมรกิ าเหนอื และหลายคน ยงั ยกใหเ้ ปน็ สถานทพี่ กั ผอ่ นในฤดหู นาวทดี่ ที สี่ ดุ ในแคนาดา ดว้ ย วสิ ตเ์ ลอรเ์ รมิ่ มชี อื่ เสยี งโดง่ ดงั ในหมนู่ กั ทอ่ งเทยี่ วเมอื่ เปน็ สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2010 เหมาะมากสVาหรับคนที่อยากฟินกับการเล่นสกีลงเขาและ สโนวบ์ อรด์

WHERE?

วิสต์เลอร์อยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก ติดชายฝั่งทะเลของแคนาดา ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่มอบ ทัศนียภาพอันสวยงาม โดยเฉพาะฤดูหนาวที่ภูเขาจะถูก ปกคลมุ ดว้ ยหมิ ะสขี าวโพลน ยง่ิ ยามพลบคาV่ เมอื่ หมิ ะลอ้ กบั แสงไฟ มนั ยง่ิ ขบั ใหบ้ รรยากาศรอบตวั โรแมนตกิ ยงิ่ ขน้ึ ไปอกี

CELEBRITY HOT SPOT

คนดงั ทเี่ คยมาพกั ผอ่ นในฤดหู นาวทวี่ สิ ตเ์ ลอรน์ นั้ มเี พยี บ เชน่ จสั ตนิ ทรโู ด (นายกรฐั มนตรขี องแคนาดา), รสี วเิ ธอรส์ ปนู , จสั ตนิ ทมิ เบอรเ์ ลค, เจสสกิ า้ บลี , ฮลั ลี เบอรร์ ,ี่ ครอบครวั เบคแคม, อลเิ ชยี คยี ส์ , แชนนงิ เททมั , อชั เชอร,์ ควนี ลาตฟิ าห,์ แดเนยี ล แรดคลฟิ ฟ,์ แจค็ แบลค็ , ซนิ ดี้ ครอวฟ์ อรด์ , ปารสี ฮลิ ตนั , อมู า่ เธอรแ์ มน, ฮลิ ารี่ สแวงค,์ ฮวิ แจค็ แมน, ทอม ครสู , ไฮดี้ คลมู , ซลี , เควนิ คอสตเ์ นอร,์ อารโ์ นลด์ ชวารเ์ ซเนกเกอร,์ บลิ ล์ เกตส์ ฯลฯ

WHO?

สกรี สี อรต์ แหง่ นเี้ พอรเ์ ฟก็ ตส์ Vาหรบั ครอบครวั ใหไ้ ดม้ ชี ว่ งเวลา แห่งความสุขในฤดูหนาว ด้วยการพักผ่อนอย่างเต็มที่และ สนกุ กบั การเลน่ สกี สามารถเลน่ ไดท้ ง้ั นกั สกมี อื ใหม่ ระดบั กลาง และมือโปร อากาศหนาวๆ เคล้าความอบอุ่น บรรยากาศเงยี บสงบและโรแมนตกิ วสิ ตเ์ ลอรไ์ มไ่ ดเ้ ปน็ สถานที่ สาV หรบั เลน่ สกอี ยา่ งเดยี วนะ แตย่ งั เหมาะสาV หรบั คนทไี่ มเ่ ลน่ สกสี าV หรบั ตากอากาศในหนา้ หนาวดว้ ย มชี อ็ ปใหช้ อ็ ปปง้ิ กวา่ 200 ชอ็ ป พรอ้ มรา้ นอาหารระดบั ภตั ตาคารหลากสไตลใ์ หไ้ ด้ เลอื กชมิ นบั รอ้ ยแหง่ รวมทงั้ สปาเพอื่ รแี ลก็ ซต์ วั เอง ในขณะที่ เมอื่ ถงึ ยามเยน็ กย็ งั มไี นตค์ ลบั เกๆ๋ ใหน้ งั่ ชลิ ลด์ ว้ ย วสิ ตเ์ ลอร์ นลี่ ะ่ จดุ หมายปลายทางอนั หรหู ราในวนั พกั ผอ่ นของทงั้ ตวั คณุ ครอบครวั และจะวา่ ไปทนี่ ยี่ งั เหมาะกบั ครู่ กั มากดว้ ยนะ!

ครอบครัวเบคแคม

จัสติน ทรูโด

ปารีส ฮิลตัน

จัสติน ทิมเบอร์เลค และเจสสิก้า บีล

ฮัลลี เบอร์รี่

ไฮดี้ คลูม

อูม่า เธอร์แมน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.