A LOVING & LIVELY LIFE

เบลค ไลฟล์ กบั บทบาทใหมท่ หี่ นกั หนว่ งทสี่ ดุ ในชวี ติ มมุ มองการรบั งานทเี่ ปลยี่ นไป โมเมนตห์ วานกบั สามี และเคลด็ ลบั เพอื่ รปู รา่ งสดุ ฟติ

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

อยทู่ ตี่ อนนนี้ กั แสดงคนสวยเบลค ไลฟล์ เปน็ คณุ แมท่ มี่ ลี กู นอ้ ย 2 คนแลว้ คอื ลกู สาวชอื่ เจมสแ์ ละอเิ นส กบั สามสี ดุ หลอ่ ไรอนั เรยสโ์ นลดส์ ซงึ่ แตง่ งานกนั มานาน 5 ปี หลายคนอาจคดิ วา่ การมลี กู อาจทาl ใหน้ กั แสดง สาวหลายคนขอพกั งานยาว แตเ่ บลคยงั คงเลอื กทจี่ ะทาl งานการแสดงทเี่ ธอรกั อยเู่ หมอื นเดมิ เพอื่ เรยี นรคู้ วามหลากหลายของ ผคู้ นผา่ นบทบาทใหมๆ่ โดยไมส่ นใจเรอื่ งตน้ ทนุ ของหนงั ระยะหลงั มานส้ี งั เกตวา่ นกั แสดงสาวจากซรี สี ว์ ยั รนุ่ สดุ ฮติ Gossip Girl เลอื กรบั บททเี่ นน้ ชวี ติ ของตวั ละครหญงิ มากขนึ้ ดว้ ยอาจเหน็ วา่ พลงั หญงิ คอื สงิ่ สlาคญั อยา่ งหนงึ่ ทไี่ มค่ วรมองขา้ มและ ไมค่ วรถกู แบง่ แยกในฮอลลวี ดู นนั่ สะทอ้ นผา่ นหนงั เรอื่ งดงั ทเี่ ธอรบั เลน่ เชน่ The Age of Adaline, The Shallows, Café Society รวมทงั้ เรอื่ งลา่ สดุ All I See Is You หนงั ดรามา่ จติ วทิ ยาทเี่ ขา้ ฉายในเมอื งไทยในเดอื นธนั วาคมนี้

ALL I SEE IS YOU

เรอื่ งนเี้ บลครบั บทเปน็ หญงิ สาวทตี่ าบอดมาตงั้ แตเ่ ดก็ และ ตอ้ งใชช้ วี ติ โดยพง่ึ พาสามขี องเธอมาโดยตลอด(นาl แสดงโดย เจสนั คลารค์ ) การผา่ ตดั ทาl ใหเ้ ธอมโี อกาสไดม้ องเหน็ เปน็ ครงั้ แรก แตน่ นั่ กท็ าl ใหเ้ ธอเรม่ิ อยากลองใชช้ วี ติ ทไี่ มเ่ คยไดใ้ ช้ และออกทอ่ งราตรใี นกรงุ เทพฯ ทาl ใหเ้ กดิ เรอื่ งราวระทกึ ขวญั จากสามีที่หึงหวงเธอตามมาและความสัมพันธ์ระหว่างเธอ กบั เขาทกี่ าl ลงั จะเปลยี่ นแปลงไป หนงั กาl กบั โดยผกู้ าl กบั มารค์ ฟอร์สเตอร์ ซึ่งเคยฝากผลงานไว้้ในหนััง World War Z และ Quantum of Solace

ความพเิ ศษของ All I See Is You คอื หนงั ถา่ ยทาl ที่ เมอื งไทยเมอื่ ปี 2016 ซงึ่ ตอนนนั้ เบลคเพงิ่ คลอดนอ้ งอเิ นส ลกู สาวคนที่ 2 ไดเ้ พยี ง 4 เดอื น และเธอตอ้ งใชเ้ วลาในการ ถา่ ยหนงั มากถงึ 19 ชวั่ โมงตอ่ วนั เลยทเี ดยี ว นกั แสดงวยั 30 ปี กลา่ วตดิ ตลกวา่ “ฉนั จาl ชว่ งเวลาทถี่ า่ ยหนงั แทบไมไ่ ด้ เพราะ เปน็ หนงั ทฉี่ นั ถา่ ยทาl อยา่ งหนกั หนว่ งและเขม้ ขน้ ทสี่ ดุ เรยี ก ไดว้ า่ แทบจะไมไ่ ดน้ อนเลยละ่ ”

BLAKE BROKE HER NO-NUDITY RULE

การเลน่ หนงั เรอื่ งนยี้ งั ทาl ใหเ้ บลคเปลยี่ นมมุ มองเรอื่ งการถา่ ย ฉากนู้ดในหนังด้วย เพราะปกติเธอจะมีกฎว่าไม่ถ่ายฉาก เปลอื ยเลน่ หนงั เลย สว่ นใหญท่ มี งานของเธอจะเปน็ คนอา่ น บทกอ่ น และถา้ เรอื่ งไหนมฉี ากเปลอื ยอยดู่ ว้ ย พวกเขากจ็ ะ ตดัั สนิิ ใจไดว้ า่ เบลคไมส่ นใจรบั เลน่ บทนนั้ ไปโดยอตั โนมตั แต่ ผูู้้กllากับก็ยืนยันว่าจlาเป็นต้องมีฉากนี้ในหนัง ไม่ตัดออก แนน่่ อน “ฉนั รสู้ กึ วา่ ฉากนดู้ ทาl ใหเ้ ราวอกแวก เสยี สมาธเิ สมอ ถา้้ เราดหู นงั อยู่ แลว้ เหน็ วา่ มนี มโผลอ่ อกมา เรากร็ สู้ กึ วา่ เฮย้ นนั่ั่ นม! เปน็ ใครกต็ อ้ งมองใชไ่ หม กเ็ ราเปน็ มนษุ ยค์ นหนงึ่ นะ่ เนอะ” แลว้ อะไรทาl ใหเ้ บลคเปลยี่ นใจได้ “มารค์ คดิ มาดแี ลว้ และยนืื ยนั วา่ จะไมต่ ดั ฉากนดู้ ออก ฉนั บอกทมี งานวา่ เดยี๋ วขอ อา่่ นบทกอ่ นแลว้ กนั ถา้ บทดี เดยี๋ วฉนั จะขอใหเ้ ขาตดั ฉากนนั้ ออกเอง ปรากฏวา่ พออา่ นบทแลว้ ฉนั หลงรกั บททนั ทเี ลย ทงั้ ฉากนดูู้้ และทกุ ๆ ฉาก” การเขยี นบทหนงั ของมารค์ จงึ เปลยี่ น มุุุมมองการเล่นฉากนู้ดของเบลค ทlาให้เธอไม่บอกให้เขา ตดัั ฉากนนั้ ออกและเธอกร็ บั เลน่ ดว้ ย “นเี่ ปน็ บทบาทการแสดง ทฉี่ี่ นัั ภมู ใิ จทสี่ ดุ เลยละ่ คะ่ ”

INSPIRATION FROM REAL LIFE

เบลคเปิดใจแบบรู้สึกผิดเบาๆ ที่เธอยืมโมเมนต์หวานจาก ชีีวิิตคู่ของเธอกับไรอันมาใช้ตอนถ่ายหนังเรื่องนี้ด้วย “ฉัน รสูู้้ กึึ แยน่ ดิ ๆ ตอนดู All I See Is You พรอ้ มกบั ไรอนั เพราะ ฉนัั ยมืื โมเมนตจ์ ากความรกั ของเรามาใชเ้ ลน่ ในฉากบางฉาก ของหนังด้วย ในเรื่องมีฉากหนึ่งที่เจสันนอนอยู่บนตักฉัน รวมทงั้ ยงั มฉี ากฉนั นอนอยบู่ นตวั เขา จบุ๊ จมกู เขา และถาม เขาว่าเบื่อไหมที่ต้องคอยดูแลฉันตลอด ซึ่งเขาตอบว่า ไมเ่่ ลย เพราะนนั่ ทาl ใหผ้ มรสู้ กึ พเิ ศษ”

HOW SHE LOOKS AT MOVIE ROLES

ทกุุ วนั นเี้ บลคมวี ธิ เี ลอื กหนงั ทจ่ี ะรบั เลน่ อยา่ งไร “ฉนั ไมเ่ คย ดหูู นงั ทตี่ น้ ทนุ เลย แตด่ จู ากบทมากกวา่ อยา่ ง The Shallows กเ็ ปน็ หนงั ตน้ ทนุ ตาl่ นะคะ ใชต้ น้ ทนุ ราว 17 ลา้ น ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ทlารายได้ทั่วโลกราว 120 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ฉันรู้สึกว่าการได้เล่นหนังที่เล่าเรื่องราว เกยี่ วกบั ผหู้ ญงิ มนั เจง๋ ดี และนกี่ เ็ ปน็ อกี หนงึ่ บทพสิ จู นว์ า่ ผชู้ ม ยงั อยากดหู นงั เกยี่ วกบั ผหู้ ญงิ อยู่ ไมจ่ าV เปน็ วา่ ตอ้ งทาV แตห่ นงั รกั โรแมนตกิ ทอี่ นิ สไปรม์ าจากหนงั สอื ของนโิ คลสั สปารก์ ส์ เสมอไป ลองดหู นงั ดงั อยา่ ง Star Wars ในอดตี กบั หนงั ภาคตอ่ ในปจั จบุ นั ดกู ไ็ ด้ หนงั เรอ่ื งนกี้ ม็ ตี วั ละครผหู้ ญงิ เปน็ ตวั ละครหลกั ของเรอื่ ง”

“ฉนั มองหาตวั ละครหญงิ ทนี่ า่ สนใจ อาจเปน็ บททเี่ ปน็ ตัวละครหลักหรือบทที่อาจจะออกมาแค่ซีนเดียวก็ได้ ฉัน อยากเล่นบทที่ตัวเองสามารถเชื่อมโยงกับมันได้ การมี ครอบครัวและอยู่ในวงการหลายปีทVาให้ฉันอยากรับงานที่ อยากทVาจริงๆ ซึ่งวิธีเลือกรับงานแบบนี้จะนVามาซึ่งความ สVาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า” เราถามเบลคว่าในอนาคตอยากลอง งานผกู้ าV กบั บา้ งไหม “ฉนั ชอบงานผกู้ าV กบั มากนะคะ แตค่ ดิ วา่ คงเปน็ เรอื่ งของอนาคต เพราะตอนนลี้ กู ๆ ยงั เดก็ อย”ู่

GOSSIP GIRL REUNION

ช่วงปี 2007-2012 เบลคโด่งดังเป็นพลุแตกจากบทเด็ก นกั เรยี นสาวสวยไฮโซในซรี สี Gossip Girl ปจั จบุ นั Netflix ก็ นาV ซรี สี เ์ กา่ มาทาV ใหมห่ ลายเรอื่ ง ถา้ มกี ารนาV Gossip Girl มา ปัดฝุ่นอีกรอบหรือมีเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ เราจะมีโอกาสเห็นเธอ กลบั มารบั บทแจง้ เกดิ หรอื เปลา่ “ไมร่ สู้ คิ ะ ทจี่ รงิ มนั กแ็ ลว้ แต่ สถานการณ์ ถา้ เปน็ ซรี สี ท์ ตี่ อ้ งถา่ ยทาV นานถงึ 7 ปเี หมอื นครงั้ ทแี่ ลว้ ฉนั คงตอ้ งปฏเิ สธ เพราะวา่ มนั หนกั สาV หรบั ฉนั มากและ ฉนั กม็ ลี กู ไมอ่ ยากอยหู่ า่ งจากลกู นานขนาดนนั้ แตฉ่ นั กเ็ พงิ่ ได้เรียนรู้นะคะว่าในชีวิตเราอย่าเพิ่งบอกว่าทVาไม่ได้ถ้ายัง ไม่ได้ลองทVา ฉันกVาลังค้นหาการทVาอะไรบางอย่างที่ตัวเอง ไมเ่ คยทาV มากอ่ น ถามวา่ ถา้ มี Gossip Girl รยี เู นยี นฉนั จะ เลน่ ไหม กไ็ มแ่ นน่ ะคะ ถา้ บทดแี ละทกุ อยา่ งสมเหตสุ มผล ทกุ อยา่ งกอ็ าจเปน็ ไปได”้

HER FAVORITE TV SHOWS

แมว้ า่ พกั หลงั มานี้ เบลคจะเลน่ แตห่ นงั จอเงนิ อยา่ งเดยี ว แต่ งานจอแก้วเธอก็ไม่ได้ทิ้ง “สVาหรับฉันทุกอย่างขึ้นอยู่กับ เนอื้ หาทดี่ คี ะ่ ปนี สี้ งิ่ ใหมท่ ฉี่ นั ชอบเปน็ ซรี สี ม์ ากกวา่ หนงั ฉนั ชอบ The OA และ Stranger Things และกด็ ซู รี สี Game of Thrones และ Westworld จบหมดแลว้ ฉนั ชอบดซู รี สี ท์ มเี นอื้ เรอื่ งคอ่ นขา้ งเยอะและยาว ฉนั อยากเลน่ ซรี สี ท์ ตี่ วั เอง อยากดเู ทา่ นนั้ นะ่ คะ่ ”

HER WORKOUT ROUTINE

เบลคเปน็ สาวทสี่ วยสะพรงั่ ยมิ้ สวย ผมสวย มสี ดั สว่ นโคง้ เวา้ สุดเซ็กซี่ แถมยังสูงถึง 178 เซนติเมตร! ไม่แปลกที่สาว มากมายทวั่ โลกจงึ มองเธอเปน็ ไอดอลเรอื่ งรปู รา่ ง เบลคเปน็ อกี หนงึ่ สาวทอี่ อกกาV ลงั กายสมาV่ เสมอ แตไ่ มถ่ งึ ขนั้ เสพตดิ มี ชว่ งขยนั บา้ ง ขเี้ กยี จบา้ ง ชลิ ลบ์ า้ ง “ฉนั ออกกาV ลงั กาย 5-6 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30-75 นาที โดยปกติจะเริ่มจาก ออกกVาลังกายด้วยโฟมโรลเลอร์ซึ่งเป็นโฟมนวดกล้ามเนื้อ ตอ่ ดว้ ยออกกาV ลงั กายเพมิ่ ความยดื หยนุ่ ของรา่ งกาย 5-7 นาที จากนนั้ กจ็ ะออกกาV ลงั กายหลายๆ ทา่ ทา่ ละ 3-5 เซต็ เพอื่ บริหารทั้งร่างกายส่วนบน ส่วนล่าง และแกนกลางของ รา่ งกาย”

เบลคมที งั้ งานแสดง เลยี้ งลกู เดนิ ทาง ซงึ่ บางครงั้ ตารางทยี่ งุ่ อาจทาV ใหเ้ ธอพลาดการออกกาV ลงั กายไปบา้ ง แต่ นั่นก็ไม่ใช่อวสานโลก เธอก็แค่เปลี่ยนมาออกกVาลังกายบน เครอื่ งเดนิ วงรี (Elliptical) สกั 10 นาที เทา่ นกี้ ช็ ว่ ยใหร้ สู้ กึ กระปรกี้ ระเปรา่ เฟรช และแอค็ ทฟี ขนึ้ ถา้ ไมไ่ ดอ้ อกกาV ลงั กาย แบบเตม็ สตรมี อยา่ งนอ้ ยเวริ ก์ เอาตใ์ หเ้ หงอื่ ออกหรอื กลา้ มเนอื้ ไดย้ ดื หยนุ่ สกั 10 นาทกี ถ็ อื วา่ เลศิ แลว้ ละ่

HER DIET PLAN

สว่ นเรอื่ งการกนิ นกั แสดงสาวพยายามงดการกนิ อาหารบาง ประเภท แตไ่ มไ่ ดเ้ ขม้ งวดกบั ตวั เองมากจนเกนิ ไป “ฉนั ไมก่ นิ อาหารที่ผ่านกระบวนการ ไม่กินอาหารที่มีกลูเตนและ ถวั่ เหลอื งเปน็ สว่ นผสม นาV้ ตาลกย็ งั กนิ อยบู่ า้ ง แตโ่ ดยรวมจะ กินอาหารที่มีทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และผักผลไม้ ทกุ อยา่ งคอื การบาลานซค์ ะ่ ”

All I See Is You หนัง เรื่องใหม่ของเบลคที่เธอ รับบทสาวตาบอด เรื่องนี้ มาถ่ายทlาที่เมืองไทยด้วย

การมีลูกยิ่งทVาให้ช่วยกระชับรักของ ไรอันกับเบลคให้หวานยิ่งขึ้นไปอีก

เบลคออกกVาลังกายเป็นประจVาทั้งในฟิตเนส และเอาต์ดอร์ แต่บางทีเธอก็มีโหมดอยากหนี เทรนเนอร์ส่วนตัวเหมือนกันนะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.