#WHATSYOURWHY

เหตผุ ลในการมสี ขุ ภาพดขี องเดวดิ เบค็ แฮม

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

เปิดตัวมาพักหนึ่งแล้วสVาหรับเดวิด เบ็คแฮม คนดังระดับโลกและอดีตนักฟุตบอล ซเู ปอรส์ ตาร์ ในฐานะแบรนดแ์ อมบาสเดอรค์ นลา่ สดุ ของกลมุ่ บรษิ ทั เอไอเอ กลมุ่ บรษิ ทั ประกนั ชวี ติ ทใี่ หญท่ สี่ ดุ ในเอเชยี แปซฟิ กิ เพอื่ ชว่ ยสนบั สนนุ เปา้ หมายของเอไอเอในการ สง่ เสรมิ ใหค้ นทวั่ ทง้ั ภมู ภิ าคเอเชยี แปซฟิ กิ มคี ณุ ภาพชวี ติ ทดี่ สขุ ภาพแขง็ แรง และมอี ายุ ยนื ยาว (Live Longer, Healthier, Better Lives) ลา่ สดุ ไดเ้ ปดิ ตวั โครงการ ‘What’s Your Why?’ อย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อเดือนกันยายน พร้อมภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทVากันใน กรงุ เทพมหานคร โดยมเี บค็ แฮมมารว่ มถา่ ยโฆษณานอี้ ยา่ งสดุ เท่ ทง้ั ยงั สอื่ ใหเ้ หน็ ถงึ เหตผุ ล ในการมสี ขุ ภาพดขี องแตล่ ะคนในบทบาทตา่ งๆ และแนน่ อนวา่ รวมทงั้ ของเบค็ แฮมดว้ ย

เรียกได้ว่าเบ็คแฮมเหมาะสมกับตVาแหน่งแบรนด์ แอมบาสเดอร์เป็นอย่างมาก เพราะเขาถือเป็นนักกีฬาที่ ประสบความสาV เรจ็ ระดบั โลก ไมเ่ พยี งแตห่ นา้ ตาทหี่ ลอ่ เหลา และความสามารถเทา่ นนั้ ทที่ าV ใหส้ ตารช์ อื่ ดงั เปน็ ทยี่ อมรบั แต่ เบค็ แฮมยงั เปน็ ตน้ แบบของการใชช้ วี ติ อยา่ งมสี ขุ ภาพดี ทงั้ ยงั เปน็ ผนู้ าV ครอบครวั สดุ เพอรเ์ ฟก็ ต์ นอกจากนจี้ ติ ใจของเขา ยงั หลอ่ มากดว้ ย เพราะเปน็ ผทู้ ชี่ อบชว่ ยเหลอื สงั คมและทาV กจิ กรรมสาธารณกศุ ลมาโดยตลอด ซงึ่ งานทยี่ งิ่ ใหญแ่ ละเปน็ ที่จดจVาของเขาคือการรับหน้าที่ทูตสันถวไมตรีของยูนิเซฟ (UNICEF) ในชว่ ง 12 ปที ผี่ า่ นมา “ผมมคี วามเชอื่ เรอื่ งคณุ คา่ ของการดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดอาชพี นกั กฬี าและบทบาทการเปน็ พอ่ ผมพยายามจะ กา้ วสคู่ วามเปน็ ทหี่ นงึ่ และดที สี่ ดุ เทา่ ทจี่ ะเปน็ ไดอ้ ยเู่ สมอ ดว้ ย การฝกึ ซอ้ มอยา่ งหนกั และเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ใี หค้ นรอบขา้ ง”

WHAT’S DAVID BECKHAM’S WHY

สVาหรับเบ็คแฮม เหตุผลที่ทVาให้เขาต้องออกกVาลังกายและ ใสใ่ จสขุ ภาพอยเู่ สมอ ไมใ่ ชเ่ พยี งเพอื่ ตวั เองเทา่ นนั้ แตท่ สี่ าV คญั คอื การมชี วี ติ อยอู่ ยา่ งยาวนานเพอื่ วคิ ตอเรยี เบค็ แฮม ภรรยา ดไี ซเนอรส์ ดุ ทรี่ กั (อดตี สมาชกิ สาววง Spice Girls อนั โดง่ ดงั นนั่ ละ่ ) ทใี่ ชช้ วี ติ คดู่ ว้ ยกนั มาตงั้ แตป่ 1999 รวมทงั้ ลกู ๆ อกี 4 คนทเี่ ปน็ โซท่ องคลอ้ งใจของพวกเขา ซงึ่ ตอนนกี้ เ็ รมิ่ โตแลว้ แถมยงั หนา้ ตาดกี นั ทง้ั บา้ น ทงั้ บรคู ลนิ วยั 18 ป,ี โรมโิ อ วยั 15 ป,ี ครซู วยั 12 ปี และฮารเ์ ปอร์ วยั 6 ปี เหตผุ ลของการ มีชีวิตอยู่ ยิ่งออกกVาลังกาย ยิ่งใส่ใจสุขภาพ ยิ่งรู้สึกดีของ เบค็ แฮม จงึ เพอื่ การไดใ้ ชช้ วี ติ ครอบครวั อยา่ งมคี วามสขุ อยา่ ง ยาวนานและไรก้ งั วลนนั่ เอง

HOW HE STAYS FIT

แลว้ เบค็ แฮมมวี ธิ ดี แู ลตวั เองอยา่ งไร ดว้ ยความทเี่ ลน่ ฟตุ บอล มาตงั้ แตเ่ ดก็ และเปน็ นกั ฟตุ บอลอาชพี มาอยา่ งยาวนานถงึ 20 ปี นกั เตะรปู หลอ่ ทเี่ คยสงั กดั ทมี ดงั อยา่ ง Manchester United, Real Madrid และ LA Galaxy จงึ เคยชนิ กบั การ ออกกVาลังกายเพื่อฟิตหุ่นและรูปร่างให้พร้อมต่อการลงแข่ง ทกุ แมตชก์ ารแขง่ ขนั และแมว้ า่ เขาจะโบกมอื ลาวงการคา้ แขง้ ไปเมื่อปี 2013 แต่เบ็คแฮมก็ยังคงดVารงไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อ สขุ ภาพ ควบคมุ อาหาร และออกกาV ลงั กายเปน็ ประจาV ทกุ วนั ! อดตี นกั เตะมดิ ฟลิ ดอ์ อกกาV ลงั กายหลายประเภททงั้ ในฟติ เนส และเอาตด์ อร์ ออกกาV ลงั กายบรหิ ารหนา้ ทอ้ ง ออกกาV ลงั กาย แบบบอดี้เวท ออกกVาลังกายด้วยวิธีพลัยโอเมตริก ซึ่งเน้น ผนวกความแขง็ แรงและความเรว็ ในการหดและคลายตวั ของ กล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน ช่วยเพิ่ม ความวอ่ งไวในการเคลอื่ นไหว นอกจากนเี้ ขายงั เลน่ โยคะและ ชอบขบี่ กิ๊ ไบคเ์ พอื่ ทอ่ งโลกกบั เพอ่ื นซเี้ มอื่ มเี วลาวา่ งอกี ดว้ ย

นกั ฟตุ บอลมกั มรี ปู รา่ งลนี อยแู่ ลว้ เพราะตอ้ งวงิ่ แมตช์ ละหลายกิโลเมตร! นอกจากรูปร่างจะลีนเพราะการฟิตหุ่น สมาV่ เสมอ อกี หนงึ่ ปจั จยั คอื การกนิ เบค็ แฮมมกั กนิ อาหารที่ อดุ มดว้ ยโปรตนี โดยเฉพาะไกแ่ ละปลา ซงึ่ ลนี โปรตนี นชี้ ว่ ยให้ เขายงั คงไวซ้ งึ่ โครงสรา้ งกลา้ มเนอื้ ทแี่ ขง็ แรง นอกจากนเ้ี ขายงั กนิ ผกั เยอะมาก ทงั้ ปวยเลง้ กะหลาV่ ปลี กะหลาV่ ดอก และ พยายามเลยี่ งการกนิ ขา้ วขาว คอนเฟลก ขนมปงั ขดั ขาว และ ปกตเิ ขามกั ชอบกนิ ถวั่ เปน็ อาหารวา่ ง

SPORTY FAMILY

เบค็ แฮมไมเ่ พยี งแตด่ แู ลตวั เองเทา่ นนั้ แตเ่ ขายงั ปลกู ฝงั การ ออกกาV ลงั กายและความรกั กฬี าใหแ้ กภ่ รรยาและลกู ๆ ดว้ ย การออกกาV ลงั กายและเลน่ กฬี าจงึ เปน็ กจิ กรรมเชอื่ มสมั พนั ธ์ ของทงั้ ครอบครวั และเรามกั เหน็ เขาออกกาV ลงั กายประเภท ตา่ งๆ กบั ลกู เปน็ ประจาV เชน่ เตะฟตุ บอล เขา้ ฟติ เนส วา่ ยนาV้ เลน่ สกี ไตเ่ ขา เลน่ เทนนสิ ฯลฯ หรอื ไมก่ พ็ าเดก็ ๆ ไปชมการ แข่งขันกีฬามากมายแบบติดขอบสนามอีกด้วย ทั้งฟุตบอล เทนนสิ อเมรกิ นั ฟตุ บอล บาสเกตบอล ฯลฯ

VITALITY IS VITAL

บทบาทของเบค็ แฮมยงั สอดคลอ้ งกบั โครงการ เอไอเอ ไวทลั ลติ โครงการดูแลสุขภาพแรกที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การดแู ลสขุ ภาพ เพอื่ ใหม้ สี ขุ ภาพทดี่ ขี นึ้ และสรา้ งแรงจงู ใจให้ ผคู้ นเปลยี่ นแปลงตนเอง เพอื่ นาV ไปสพู่ ฤตกิ รรมการใชช้ วี ติ ที่ ดตี อ่ สขุ ภาพในระยะยาวดว้ ย โดยสมาชกิ โครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้แรงบันดาลใจในการมีสุขภาพที่ดีด้วยการ ไดร้ บั สทิ ธปิ ระโยชนต์ า่ งๆ ทงั้ สว่ นลดเบยี้ ประกนั สาV หรบั แบบ ประกนั ทเี่ ขา้ รว่ มโครงการ พรอ้ มทงั้ สทิ ธพิ เิ ศษอนื่ ๆ ทนี่ า่ สนใจ อีกมากมายจากพันธมิตรของโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถ ศกึ ษารายละเอยี ดเกยี่ วกบั โครงการ เอไอเอ ไวทลั ลติ ไดท้ aiavitality.co.th

HEALTHY ROLE MODEL

ครอบครวั นลี่ ะ่ คอื Why? ทที่ าV ใหเ้ บค็ แฮมอยากมสี ขุ ภาพทดี่ เปน็ แรงจงู ใจทผี่ ลกั ดนั ใหเ้ ขาลกุ ขนึ้ มาปรบั เปลยี่ นพฤตกิ รรม การใชช้ วี ติ และดแู ลสขุ ภาพมากขนึ้ ดว้ ยการออกกาV ลงั กาย หรอื การรบั ประทานอาหารทมี่ ปี ระโยชน์ “ผมรสู้ กึ ดใี จทไี่ ดเ้ ปน็ สว่ นหนงึ่ ของโครงการ ‘What’s Your Why?’ และหวงั วา่ จะ สามารถเป็นแบบอย่างเรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่คนทั่วไป ผมรู้สึกโชคดีที่อาชีพของผมทVาให้ผมต้องดูแลสุขภาพและ มสี ขุ ภาพทดี่ อี ยเู่ สมอ ในขณะทโี่ ดยปกตคิ นสว่ นใหญม่ กั มชี วี ติ ทยี่ งุ่ และไมค่ อ่ ยมเี วลาออกกาV ลงั กาย ผมหวงั วา่ โครงการนจี้ ะ เปน็ จุดเรมิ่ ต้นง่ายๆ ที่ช่วยสนับสนนุ ให้ทุกครอบครัวหันมา ออกกVาลังกายและมีสุขภาพที่ดีได้” เบ็คแฮมกล่าวทิ้งท้าย ตอนนถี้ งึ คราวคณุ ตอบคาV ถามตวั เองแลว้ ละ่ วา่ What’s Your Why? ของคณุ คอื อะไร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.