THE WAY I AM

ชวี ติ นอกกรอบของ ‘นมั แทฮยอน’ ศลิ ปนิ หนมุ่ มาดขบถผไู้ มก่ ลวั การเรมิ่ ตน้ ใหม่

OK! Magazine Thailand - - ASIAN DELIGHT -

อยู่ว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ถ้าคุณ มวั แตก่ ลวั ...กค็ งจะไมม่ วี นั กา้ วไปถงึ จดุ ทฝี่ นั ได้ สกั ที Nam Tae-hyun (นมั แทฮยอน) คอื หนงึ่ ในตวั อยา่ งทดี่ แนน่ อนวา่ กวา่ จะมาเปน็ ศลิ ปนิ ไดไ้ มใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ย แตเ่ ขากลบั กลา้ ที่จะพาตัวเองออกไปจากกรอบ ด้วยการสละโอกาสจากการ กา้ วขนึ้ เปน็ บอยแบนดอ์ นั ดบั ตน้ ๆ ในฐานะสมาชกิ วงWINNER เพื่อไปนับหนึ่งใหม่กับการทVาเพลงตามแนวที่ต้องการ แม้จะ ตอ้ งเผชญิ กบั ความเจบ็ ปวดจากกระแสคาV วจิ ารณม์ ากมาย แต่ นัมแทฮยอนก็ฝ่าฟันมาได้ พร้อมๆ กับการก่อตั้งบริษัทและ วงดนตรขี องตวั เองภายใตช้ อื่ South Club ซงึ่ ทาV ใหเ้ ขากลบั มา ยืนบนเวทีอย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง ทั้งเป็นโอกาสดีให้เขาพา เพอื่ นสมาชกิ ในวงมาเปดิ คอนเสริ ต์ ครงั้ แรกในบา้ นเรา South Club (Nam Tae-hyun) Music Fan Meeting in Bangkok จดั โดย Do Concert เมอื่ วนั ที่ 11 พฤศจกิ ายนทผี่ า่ นมา

หลายคนอาจตัดสินไปโดยไม่ทันได้ฟังด้วยซV้าว่าเพลง ของนมั แทฮยอนนา่ จะฟงั ยาก ซง่ึ กเ็ หมอื นกบั ตวั ตนของเขาที่ อาจไมไ่ ดเ้ ขา้ ใจยากอยา่ งทคี่ ดิ เพยี งแตค่ ณุ ตอ้ งเปดิ ใจ เพราะ ไมว่ า่ จะเปน็ เพลงหรอื ตวั ตนของผชู้ ายวยั 23 ปคี นนี้ ตา่ งกม็ เสนห่ ด์ งึ ดดู ไมแ่ พก้ นั เรยี กวา่ ถา้ ใครหลงไปทาV ความรจู้ กั คงยาก ทจี่ ะถอนตวั อกี สงิ่ ที่ OK! สมั ผสั ไดค้ อื ทกุ อยา่ งทอ่ี อกมาจาก เขาลว้ นจรงิ ใจ ทกุ คาV พดู และการกระทาV ของศลิ ปนิ คนนไี้ มใ่ ช่ ใบมดี แตค่ อื กระจกทสี่ ะทอ้ นใหเ้ ราเหน็ ถงึ ความจรงิ

เสน้ ทางทเี่ลอื กเดนิ อยู่ ตอนนกี้ ไ็ มค่ อ่ ยแตกตา่ ง จากเมอื่ กอ่ นเทา่ ไร เพราะทา้ ยทสี่ ดุ แลว้ ผมกย็ งั อยบู่ นเสน้ ทาง สายดนตรเี หมอื นเดมิ

พอจะบอกไดไ้ หมวา่ นมั แทฮยอนทกี่ าV ลงั นงั่ คยุ กบั เราอยตู่ อนนี้ มีความน่าสนใจอย่างไร

ผมเปน็ คนรกั สตั วค์ รบั ตอนนจี้ งึ มสี ตั วเ์ ลยี้ งอยู่ 4 ตวั (แมว 3 ตวั และสนุ ขั 1 ตวั ) แลว้ กช็ อบเลน่ เทนนสิ อกี อยา่ งคอื ผมเปน็ คนขเี้ กยี จมาก (หวั เราะ) เวลาแตง่ เพลงกจ็ ะคอ่ ยๆ ทาV แตถ่ า้ กาV ลงั มไี ฟกจ็ ะทาV รวดเดยี วจนเสรจ็ เลย เพลงทผี่ มทาV เสรจ็ เรว็ ทสี่ ดุ คอื "Believe U" ใชเ้ วลาทาV 1 วนั ขณะทเี่ พลง "Dirty House" ใชเ้ วลาทาV ถงึ 3 ปี เพราะไมค่ อ่ ยมนั่ ใจกบั เพลงนเี้ ทา่ ไร กแ็ ตง่ ไป หยดุ ไป หรอื ไมก่ ร็ อื้ มาทาV ใหม่ ทาV ให้ ตอ้ งใชเ้ วลานานกวา่ จะทาV เสรจ็

หลายคนมองว่า ‘นัมแทฮยอน’ มีความติสต์อยู่ในตัวสูง บางครั้งก็เหมือนไม่แคร์โลก จริงๆ เป็นอย่างนั้นไหม

จรงิ ๆ ผมอยากเขา้ ไปพดู คยุ กบั คนอนื่ แบบคนปกตทิ วั่ ไปนะ แตค่ นอนื่ ชอบมองวา่ ผมเปน็ คนมโี ลกสว่ นตวั สงู (หวั เราะ)

มีคนเปรียบเทียบคุณว่าเหมือนกับกล่องของขวัญที่ไม่รู้ว่า ข้างในเป็นอะไร พอเปิดมาแล้วจะเซอร์ไพรส์

มนั เปน็ การเปรยี บเทยี บทผี่ มชอบมากเลยครบั (หวั เราะ)

สนใจไหมว่าคนจะมองคุณเป็นแบบไหน

ถา้ ในชวี ติ ประจาV วนั หรอื ตอนอยบู่ นเวที ผมกแ็ ครส์ ายตาของ คนอนื่ วา่ เขาคดิ อยา่ งไรเหมอื นกนั แตถ่ า้ ในแงข่ องดนตรี ผม พยายามจะไมฟ่ งั ความคดิ เหน็ ของคนอนื่ เพราะความคดิ เหน็ มนั หลากหลาย คอื ผมพยายามจะดงึ ไอเดยี ของตวั เองออกมา ใหไ้ ดม้ ากทสี่ ดุ เพอื่ ใหเ้ ปน็ ไปตามแนวทต่ี วั เองตอ้ งการ

ดเู หมอื นลคุ ของคณุ จะตรงกนั ขา้ มกนั เลย เวลาอยกู่ บั ดนตรี จะดูเป็นผู้ใหญ่มาก แต่พอปกติก็จะดูเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง

เวลาอยบู่ นเวที ผมอยากทาV ทกุ อยา่ งใหเ้ ตม็ ที่ เพราะพดู ตรงๆ วา่ มนั มที งั้ คนทตี่ อ้ งเสยี เงนิ และบางคนทตี่ อ้ งเดนิ ทางมาไกล เพอื่ มาดผู ม ผมจงึ อยากทาV ใหพ้ วกเขารสู้ กึ ประทบั ใจ ซงึ่ ผม คอ่ นขา้ งจะจรงิ จงั กบั ตวั เองวา่ ตอ้ งทาV ใหด้ แตถ่ า้ ไมไ่ ดอ้ ยบู่ น เวทกี ไ็ มม่ อี ะไร (หวั เราะ)

พอใจแคไ่ หนกบั Southclub(namtae-hyun)musicfan Meeting in Bangkok ที่ผ่านไปเมื่อวาน

อยา่ งทผ่ี มบอกกบั แฟนๆ ในคอนเสริ ต์ วา่ ตงั้ แตจ่ ดั คอนเสริ ต์ ในฐานะวง South Club ครงั้ นคี้ อื เวทที ดี่ ที สี่ ดุ เทา่ ทผี่ มเคย

แสดงมาเลย ทั้งเสียงกรี๊ดและการตอบรับของแฟนคลับ ชาวไทยนนั้ สดุ ยอดมาก แลว้ ผมเองกส็ นกุ มาก ผมประทบั ใจ กบั คอนเสริ ต์ ครงั้ นมี้ ากๆ เลยละ่ ครบั

อยา่ งทรี่ กู้ นั วา่ คณุ ตดั สนิ ใจออกจากวง WINNER เมอื่ ปที แ่ี ลว้ ตอนนั้นไม่กลัวที่จะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งหรือ

ตอนนนั้ กก็ งั วลเหมอื นกนั ครบั เพราะมแี ฟนคลบั ทยี่ งั ชนื่ ชอบ ผมในฐานะสมาชกิ วง WINNER เปน็ จาV นวนมาก ดงั นนั้ ผม จงึ กลวั วา่ จะทาV ใหพ้ วกเขาผดิ หวงั หรอื เสยี ใจหรอื เปลา่ แตถ่ า้ พดู ในแงข่ องดนตรี มนั กค็ อื การเรมิ่ ตน้ ใหมใ่ นสไตลเ์ พลงที่ เปน็ แนวของผม ซงึ่ เปน็ สงิ่ ทผี่ มชอบ

คิดไหมว่าถ้าไม่ได้ไปต่อบนเส้นทางดนตรีจะทVาอย่างไร

ไมเ่ คยมที างเลอื กอน่ื สาV หรบั ผมเลยครบั (ดนตรคี อื เปา้ หมาย เดยี วของคณุ อยา่ งนนั้ หรอื ) ใชค่ รบั

การตัดสินใจวันนั้นเปลี่ยนชีวิตของคุณไปอย่างไรบ้าง

มันเป็นการตัดสินใจที่ทVาให้ชีวิตของผมเติบโตขึ้นอีกขั้น มี หลายๆ อยา่ งทผี่ มไดเ้ รยี นรู้ แลว้ กย็ งั มอี กี หลายๆ อยา่ งที่ ผมควรจะเรยี นรู้ รวมถงึ มบี างอยา่ งทผี่ มอยากแนะนVาคนอนื่ ดว้ ยเหมอื นกนั สว่ นตวั ผมคดิ วา่ เสน้ ทางทเี่ ลอื กเดนิ อยตู่ อนนี้ ก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเมื่อก่อนเท่าไร เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผมกย็ งั อยบู่ นเสน้ ทางสายดนตรเี หมอื นเดมิ

ทาV ไมต้องมาเปิดบริษัทและตั้งวง South Club ของตัวเอง เพราะไมม่ ใี ครตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของคณุ ไดอ้ ยา่ งนนั้ หรอื

อยา่ งแรกคอื ผมไมไ่ ดม้ องวา่ ตวั เองเปน็ ดารา แตเ่ ปน็ ศลิ ปนิ ทนี กี้ ม็ าคดิ วา่ นกั รอ้ งตอ้ งมอี ะไรบา้ ง ตอ้ งมเี พลงใชไ่ หม ซงึ่ ผมแต่งเพลงเองได้ ไม่ต้องให้คนอื่นมาแต่งเพลงให้ก็ได้ ดงั นนั้ กห็ มดความจาV เปน็ ทจี่ ะตอ้ งอยภู่ ายใตส้ งั กดั อนื่ ผมจงึ ตงั้ บรษิ ทั ของตวั เองทชี่ อื่ South Buyers Club ขนึ้ มา

ด้วยอายุ 23 ปี แล้วมีตVาแหน่งเป็นประธานบริษัทใช่ไหม

จรงิ ๆ ผมเปน็ แคน่ กั ศกึ ษาคนหนงึ่ เทา่ นนั้ ละ่ สว่ น ‘ประธาน บรษิ ทั ’ เปน็ แคช่ อ่ื ตาV แหนง่ บนเอกสารเทา่ นนั้ เอง (คณุ มหี นา้ ที่ รบั ผดิ ชอบอะไรบา้ งในวงSouthclub นอกจากการแตง่ เพลง) ผมเป็นสไตลิสต์ เป็นวิชวลไดเร็คเตอร์ที่คอยดูภาพลักษณ์ ทงั้ หมด เปน็ ครสู อนแอก็ ตงิ้ หรอื การแสดงออกบนเวที เปน็ คนดแู ลหาทพี่ กั รวมถงึ เลยี้ งขา้ วสมาชกิ ทกุ คน จรงิ ๆ กท็ าV เกอื บทกุ อยา่ งละ่ ครบั

ตอนนี้คุณไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างเดียว แต่ยังเป็นประธาน บริษัทด้วย เวลาทVาอะไรต้องคิดถึงเรื่องเงินมากขึ้นไหม

ใชค่ รบั ตอ้ งคดิ เรอื่ งเงนิ มากขนึ้ ตอนนเี้ ลยมชี วี ติ แบบยากจน (หวั เราะ)

แต่ก็ยังขนสมาชิกวง South Club ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันถึง เยอรมนีไม่ใช่หรือ

จรงิ ๆ เพราะมคี นรจู้ กั ไปถา่ ยทาV มวิ สกิ วดิ โี อใหฟ้ รนี ะ่ ครบั คอื เหมอื นเปน็ การไปเทยี่ วกนั มากกวา่ (คณุ เปน็ ประธานบรษิ ทั ที่ใจสปอร์ตแค่ไหน) ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นคนใจสปอร์ต หรอื เปลา่ คอื ถา้ เปน็ เสอื้ ผา้ สาV หรบั ขนึ้ เวที คา่ ขา้ ว หรอื คา่ เดนิ ทาง ผมกเ็ ปน็ คนจา่ ยใหน้ ะ แตก่ พ็ ยายามจะหาอะไรที่ ถกู ทสี่ ดุ (หวั เราะ)

หนงึ่ ปที แี่ ยกออกมาเปน็ อสิ ระมคี วามเหนอื่ ยและสนกุ แคไ่ หน

สมัยก่อนที่อยู่ในสังกัดจะมีผู้จัดการส่วนตัวคอยดูแลตลอด

เรากต็ อ้ งทาV ตามสงิ่ ทเี่ ขาบอก คอื ใชช้ วี ติ เหมอื นหนุ่ ยนต์ เรอื่ ง งานจะสบาย แตช่ วี ติ สว่ นตวั จะอดึ อดั กม็ ที งั้ ขอ้ ดแี ละขอ้ เสยี นะ่ ครบั แตพ่ อออกมาแลว้ ผมตอ้ งเปน็ ผนู้ าV เรอื่ งงานกต็ อ้ ง คิดมากขึ้น เรื่องชีวิตก็ต้องคิดมากขึ้นเหมือนกัน ผมเริ่ม เขา้ ไปเปน็ ศลิ ปนิ ฝกึ หดั ตอน ม.3 ตงั้ แตน่ นั้ กพ็ กั และฝกึ กบั คนอื่นตลอด แต่พอแยกมาเป็นอิสระ ผมต้องทVาทุกอย่าง คนเดยี ว กไ็ มร่ วู้ า่ ควรทาV ตวั อยา่ งไร เพราะไมเ่ คยอยคู่ นเดยี ว มากอ่ น มนั เหมอื นเปน็ ประสบการณใ์ หมส่ าV หรบั ผม

เวลาเหงาทาV อยา่ งไร ออกไปปารต์ หี้ รอื แฮงเอาตก์ บั เพอื่ นไหม

ผมไมค่ อ่ ยมเี พอื่ นนะ่ (หวั เราะ) สว่ นใหญจ่ ะอยกู่ บั สตั วเ์ ลยี้ ง หรอื ไมก่ ไ็ ปเลน่ เทนนสิ

รสู้ กึ อยา่ งไรทดี่ นตรคี อื ความอสิ ระ แตก่ ารเปน็ ศลิ ปนิ ในยคุ นี้ กลบั ไมม่ อี สิ ระอยา่ งทคี่ ดิ แถมบางครงั้ การเปน็ ตวั เองมากๆ ก็ทVาให้โดนวิจารณ์อีก

ถกู ตอ้ งครบั ยงิ่ เวลาแตง่ เพลงยงิ่ เปน็ อะไรทยี่ าก เพราะตอ้ ง ตดั สนิ ใจระหวา่ งจะทาV ออกมาในแนวทที่ กุ คนชอบและเปน็ ที่ นยิ ม หรอื จะทาV ออกมาในแนวทตี่ วั เองชอบ แตอ่ าจมแี คค่ น เฉพาะกลมุ่ ทชี่ อบ ทงั้ 2 เหตผุ ลนจี้ ะสกู้ นั ตลอด ซงึ่ นนั่ คอื สาเหตทุ วี่ า่ ทาV ไมผมถงึ แตง่ เพลง "Believe U" เสรจ็ เรว็ มาก เพราะทกุ อยา่ งลงตวั กนั ไดด้ คอื ไมม่ อี ะไรขดั แยง้ สว่ นเพลง "Dirty House" ใชเ้ วลาแตง่ นาน เพราะเหตผุ ลทงั้ 2 อยา่ ง คา้ นกนั ถามวา่ ผมแบง่ สดั สว่ นระหวา่ งความชอบกบั ตลาด เทา่ ไร ถา้ เปน็ ตอนนผี้ มจะทาV เพลงตามแนวทตี่ วั เองชอบ 60% และตามกระแสความนยิ มอกี 40%

อิทธิพลจากโซเชียลมีเดียส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง

ผมคิดว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลกับชีวิตของผมมากเลยล่ะ เพราะดว้ ยความที่ South Club เปน็ วงใหมแ่ ละยงั ไมเ่ ปน็ ที่ รจู้ กั กต็ อ้ งโปรโมตผา่ นโซเชยี ลมเี ดยี เยอะๆ แตพ่ อโปรโมต ผ่านโซเชียลมีเดีย ก็อาจมีคVาพูด ฟีดแบ็ก รวมถึงข่าวลือ ตา่ งๆ ทไี่ มด่ บี า้ ง ซงึ่ มนั กม็ ที งั้ ขอ้ ดแี ละขอ้ เสยี

อย่างที่คุณเคยลบรูปออกจากอินสตาแกรมทั้งหมดหรือ

จรงิ ๆ สาเหตทุ ที่ าV ใหผ้ มลบรปู ออกจากอนิ สตาแกรมทงั้ หมด เพราะเวลาดูภาพรวมของรูปแล้วมันไม่สวย ผมจึงลบเพื่อ เรมิ่ ลงรปู ใหม่ คอื รปู บนอนิ สตาแกรมกเ็ หมอื นเปน็ โปรไฟล์ ของผม แล้วผมก็คิดว่าแฟนๆ น่าจะเซฟรูปเก็บกันไว้แล้ว กเ็ ลยลบทงิ้

ทุกวันนี้กลัวไหม เวลาจะแสดงความคิดเห็นหรือทVาอะไร

ผมรู้สึกว่าตัวเองมีดวงที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องดราม่า เสมอ ดังนั้นตั้งแต่สมัยก่อนผมจึงไม่ค่อยสนใจเท่าไรว่า คนอนื่ จะพดู อะไร แตต่ อนนผี้ มอยใู่ นตาV แหนง่ ทตี่ อ้ งรบั ผดิ ชอบ มากขึ้น...ไม่เหมือนเมื่อก่อน ก็ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น รวมถงึ เวลาทาV อะไรกต็ อ้ งคดิ ใหม้ ากขนึ้ (เวลาอา่ นคอมเมนต์ ลบๆ เก็บมานอยด์ไหม) ครับ เพราะผมเองก็เป็นมนุษย์ คนหนงึ่ แตอ่ าจไมไ่ ดจ้ าV ทกุ คาV วา่ เขาเขยี นคอมเมนตอ์ ะไรไมด่ บ้าง โดยรวมถ้ามีคนมาคอมเมนต์ไม่ดีก็แน่นอนอยู่แล้วว่า ผมตอ้ งรสู้ กึ ไม่ OK! แตพ่ อเจอแบบนบี้ อ่ ยๆ กเ็ รมิ่ ชนิ ตอนนี้ จงึ ไมค่ อ่ ยรสู้ กึ อะไรมากแลว้ ครบั

รสู้ กึ อยา่ งไรทที่ กุ คนตา่ งกอ็ ยากรเู้ รอื่ งสว่ นตวั ของคณุ ไมเ่ วน้ แม้แต่เรื่องความรัก

ผม OK! ทกุ อยา่ งนะ ยกเวน้ เรอื่ งทจี่ ะมาหาหรอื เฝา้ อยหู่ นา้ บา้ น อนั นผี้ มไม่ OK!

เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าคุณชอบผู้หญิงแบบไหน

ผมชอบผหู้ ญงิ ทดี่ นู า่ เคารพ ฉลาด สมารท์ และมอี ะไรให้ เรยี นรู้ ยงิ่ นา่ รกั ดว้ ยยงิ่ ดคี รบั (ยมิ้ )

ผมอยากใหค้ นรนุ่ หลงั มผี มอยใู่นความทรงจา± เมอื่ เวลาทยี่ อ้ นกลบั มา นกึ ถงึ คนยคุ นี้

ไดย้ นิ วา่ คณุ เปน็ เดก็ เกเรมากอ่ น ถา้ สามารถพดู กบั ตวั เองใน ตอนนั้นได้จะบอกกับเขาว่าอย่างไร

อจิ ฉานายจงั ! ผมกย็ งั อยากมชี วี ติ แบบนนั้ อยนู่ ะ (หวั เราะ) แตต่ อนนมี้ หี ลายๆ อยา่ งทตี่ อ้ งรบั ผดิ ชอบ เวลาดอู ลั บมั้ รปู สมยั เดก็ ของตวั เองตงั้ แตเ่ กดิ จนถงึ 4 ขวบ ทกุ คนจะเรยี กผม วา่ ‘เทวดาตวั นอ้ ย’ แตพ่ อ 4 ขวบไปแลว้ ทกุ คนจะเรยี กผม วา่ ‘มารรา้ ย’ เพราะซนมาก (แลว้ ตอนนลี้ ะ่ ) ตอนนกี้ ไ็ มร่ ู้ เหมอื นกนั ครบั (หวั เราะ)

คิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นลูกที่แม่สามารถไปพูดอวดเพื่อนๆ ได้หรือยงั

ไมร่ วู้ า่ ตวั ผมเองโลภมากหรอื มมี าตรฐานสงู เกนิ ไปหรอื เปลา่ มนั จงึ ยงั ไมถ่ งึ จดุ ทผี่ มพอใจกบั การเปน็ ลกู ชายทดี่ ขี องแมส่ กั ที (แต่ทุกวันนี้แม่ก็ดูภูมิใจในตัวคุณมากนะ) ถ้าเป็นอย่างนั้น จรงิ กด็ คี รบั (เหน็ คณุ พาแมแ่ ละนอ้ งชายมางานนดี้ ว้ ย รวมถงึ ดแู ลอยา่ งดี คณุ เปน็ ผชู้ ายทรี่ กั ครอบครวั มากใชไ่ หม) ผมก็ ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนรกั ครอบครวั มากขนาดนนั้ หรอก แคค่ ดิ วา่ พวกเขา เปน็ คนทผี่ มควรดแู ล(คณุ เปน็ ลกู แบบไหน ขอี้ อ้ นหรอื มคี วาม เปน็ ผนู้ าV ) ผมจะนงิ่ ๆ คอ่ นขา้ งเยน็ ชานดิ หนงึ่ ไมค่ อ่ ยขอี้ อ้ น เทา่ ไร (มวี ธิ บี อกรกั แมอ่ ยา่ งไร) ซอื้ กระเปา๋ ใหค้ รบั (ผชู้ าย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงออกว่ารักแม่เท่าไรใช่ไหม) ผมรู้ว่า ควรทาV นะ แตไ่ มร่ วู้ า่ จะทาV ตวั อยา่ งไร

แลว้ กบั Nam Dong-hyun (นมั ดงฮยอน) นอ้ งชายของคณุ ละ่

ผมเปน็ พชี่ ายทดี่ แลว้ กท็ าV หนา้ ทเี่ ปน็ เหมอื นพอ่ ดว้ ย เขาเปน็ น้องชายคนเดียวของผม คือไม่ใช่ถึงขนาดว่าคุมไม่ให้เขา ทVานู่นทVานี่นะ แค่บางครั้งน้องชายของผมมีไอเดียอะไรที่ อยากทาV มากๆ แตผ่ มคดิ วา่ มนั ไม่ OK! กจ็ ะเตอื นเขา คอื คอ่ นขา้ งดุ แลว้ ดว้ ยความทตี่ วั ผม (อายุ 23 ป)ี อายหุ า่ งจาก นอ้ งชาย (อายุ 17 ป)ี คอ่ นขา้ งเยอะ เขาจงึ คอ่ นขา้ งจะเชอ่ื ฟงั ผมมาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ

ตอนนี้แอบภูมิใจในตัวน้องชายมากขึ้นหรือยัง เพราะเขา ทVาไดด้ ีมากกับโชว์เมื่อวาน

เทา่ ทเี่ หน็ จากคอนเสริ ต์ เมอื่ วานกร็ สู้ กึ วา่ เขาทาV ไดด้ เี หมอื นกนั ครบั ไมป่ ระหมา่ แลว้ กแ็ อก็ ทฟี กวา่ ทคี่ ดิ (นเ่ี ปน็ ครงั้ แรกเลย ใชไ่ หม ทาV ไมถงึ เลอื กพานอ้ งชายมาเปดิ ตวั ทเี่ มอื งไทยละ่ ) ใช่ ครับ นี่เป็นครั้งแรกเลย จริงๆ ส่วนตัวผมก็อยากมาเปิด คอนเสริ ต์ ทเี่ มอื งไทยอยแู่ ลว้ แฟนคลบั กเ็ รยี กรอ้ งอยากใหผ้ ม มาหลายรอบแล้ว แต่มาไม่ได้สักที คิดว่ามาครั้งนี้ก็อยาก เตรียมโชว์อะไรพิเศษให้กับแฟนๆ ที่อุตส่าห์รอกันมานาน ผมจงึ พานอ้ งชายมาเปน็ แขกรบั เชญิ พเิ ศษของคอนเสริ ต์ นี้

นอกจากดนตรี เทนนสิ และสตั วเ์ ลยี้ ง ยงั มอี ะไรทคี่ ณุ สนใจ อีกบ้าง

ผหู้ ญงิ ! (หวั เราะ)

ทุกวันนี้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่มีแฟนๆ ตามติดไหม

ผมเองกไ็ มร่ วู้ า่ มแี ฟนคลบั ตามไปทกุ ทหี่ รอื เปลา่ แตต่ อนนกี้ ยงั มแี ฟนคลบั ทชี่ นื่ ชอบผมอยเู่ หมอื นกนั ถามวา่ อดึ อดั ไหม มนั เปน็ เรอื่ งทชี่ ว่ ยไมไ่ ดน้ ะครบั แตผ่ มกไ็ มไ่ ดอ้ ดึ อดั อะไร ดว้ ย ความทผี่ มเปน็ ศลิ ปนิ เวลาออกไปหา้ งหรอื กนิ ขา้ วกจ็ ะมคี น จาV ได้ แลว้ มาขอถา่ ยรปู หรอื ลายเซน็ บา้ ง ซงึ่ กเ็ ปน็ เรอื่ งปกติ

อาชีพศิลปินมักถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนมากมาย แต่ขณะ เดียวกันก็น่าจะมีมุมที่ทVาให้คุณโดดเดี่ยวบ้างเหมือนกัน ใช่ไหม

ผมวา่ กถ็ กู ทคี่ นจะคดิ และพดู กนั แบบนี้ อยา่ งคอนเสริ ต์ South Club (Nam Tae-hyun) Music Fan Meeting in Bangkok ทผี่ า่ นไปเมอื่ วาน เวลาอยบู่ นเวทกี ม็ คี นกรดี๊ ใหผ้ มมากมาย แตพ่ อกลบั ถงึ หอ้ งกว็ า่ งเปลา่ แลว้ มคี วามเหงาเขา้ มาแทนที่ อีกอย่างคือความเป็นส่วนตัวก็จะน้อยกว่าคนทั่วไป อย่าง เวลาจะออกไปข้างนอกกับคนอื่นก็ไม่ได้ ดังนั้นส่วนใหญ่ ผมจงึ อยแู่ ตใ่ นบา้ น

คุณมีวิธีดึงพลังด้านบวกของตัวเองออกมาอย่างไร

ฟงั เพลงใหอ้ ารมณด์ คี รบั ไมม่ อี ะไรพเิ ศษทจี่ ะทาV ใหผ้ มมพี ลงั หรอื แอก็ ทฟี หรอก แตเ่ มอื่ ไรทคี่ อนเสริ ต์ เรมิ่ ขนึ้ อารมณข์ อง ผมกจ็ ะดขี นึ้ มาเองโดยอตั โนมตั รวมถงึ ทา่ ทางตา่ งๆ (ลลี า การรอ้ งเพลงบนเวท)ี กจ็ ะออกมาเอง ถา้ บอกวา่ ผมแอบไป ซอ้ มหนา้ กระจกมากอ่ น มนั นา่ จะสนกุ กวา่ ใชไ่ หมครบั แต่ จรงิ ๆ ไมม่ เี ลย (หวั เราะ) คอื มนั นา่ จะเปน็ สงิ่ ทผ่ี มเรยี นรมู้ า ตงั้ แตเ่ ปน็ ศลิ ปนิ ฝกึ หดั แลว้ พออยบู่ นเวทกี แ็ สดงออกมาเอง โดยไมร่ ตู้ วั

อะไรคือเป้าหมายที่คุณอยากจะไปให้ถึง

ถา้ เปน็ เปา้ หมายในเมอื งไทย ผมอยากจะเปดิ คอนเสริ ต์ ทเี่ ลน่ แตเ่ พลงของวง South Club เอง ทา่ มกลางผชู้ มสกั 5 หมนื่ คน ถา้ เปน็ เปา้ หมายในชวี ติ กน็ า่ จะเหมอื นคนทวั่ ไปครบั ไมต่ อ้ ง มีอะไรมาก แค่มีทุกสิ่งเพียงพอให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็ OK! แล้ว พูดง่ายๆ คือการสร้างครอบครัวและอยู่อย่าง มีความสขุ แตถ่ า้ เปน็ เปา้ หมายในการเปน็ ศลิ ปนิ ผมอยากให้ คนรนุ่ หลงั มผี มอยใู่ นความทรงจาV เมอื่ เวลาทยี่ อ้ นกลบั มานกึ ถงึ คนยคุ นี้ หรอื ใหค้ นรนุ่ หลงั พดู กนั วา่ ในยคุ ของแมเ่ คยมศี ลิ ปนิ แบบผม

นายแบบ: Nam Tae-hyun เสื้อผ้า: Givenchy, Louis Vuitton, Loewe, Prada, ีndrea Pompilio, Takeo Kikuchi, ีllsaints แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ:...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.