GAL POWER

แกล กาดอ็ ต ฮโี รห่ ญงิ สดุ มหศั จรรย์ ทที่ าV ใหเ้ ราทงึ่ ในความสตรอง

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

กนั ตามตรงแกล กาดอ็ ต คอื วนั เดอรว์ แู มน มากอ่ นหนา้ ทจี่ ะรบั บทฮโี รส่ าวสดุ สตรองนใี้ น

หนงั ซเู ปอรฮ์ โี ร่ Wonder Woman เสยี อกี เพราะกอ่ น จะมาเปน็ นกั แสดง เธอเคยควา้ มงกฎุ นางงามอสิ ราเอลใน ปี 2004 ทงั้ ยงั เปน็ ทหารในกระทรวงกลาโหมของอสิ ราเอล ตอนอายุ 20 ปี รวมทงั้ ทาV งานนางแบบควบคไู่ ปดว้ ย! ตอน เดก็ ๆ เธอกเ็ ตบิ โตมาพรอ้ มกบั ความชนื่ ชอบการทาV กจิ กรรม เอาตด์ อรแ์ ละเลน่ กฬี า เธอจงึ เหมาะกบั บทวนั เดอรว์ แู มน สดุ ๆ และควา้ หวั ใจเราไดท้ นั ทจี ากการรบั บททแี่ สดงถงึึ พลงั หญงิ ในหนงั Wonder Woman ไดอ้ ยา่ งชดั เจน แม้้ แกลจะเคยผา่ นการฝกึ เปน็ ทหารในกองทพั อสิ ราเอลมาแลว้้ แต่กว่าจะพร้อมถ่ายทVาหนังเรื่องนี้ เธอก็ต้องฟิตหุ่นอย่่าง หนักหน่วงจนเราอัศจรรย์ใจในความทุ่มเท แต่แน่นอนว่่า ไม่เกินความสามารถของดาวจรัสแสงผู้นี้ จนในที่สุุดเธอ ปน้ั หนุ่ ทมี่ าพรอ้ มกลา้ มเนอื้ แบบกาV ลงั ดี แตไ่ มด่ แู มนเกนิิ ไป สมเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงได้สVาเร็จ แกลไม่เพียงแต่ฟิตรปููปู ร่า่าง เพอื่ เลน่ หนงั อยา่ งเดยี ว ชวี ติ ในวนั ธรรมดา สาวพราวเสนห่่ วัย 32 ปียังชื่นชอบการออกกVาลังกายและกินอาหารที่ี่มีี ประโยชนต์ อ่ รา่ งกายเสมอดว้ ย

ISRAELI MILITARY

แกลเคยเปน็ ทหารในกองทพั อสิ ราเอลนาน 2 ปี ซงึ่ เธอกไ็ มเ่ คย คดิ มากอ่ นวา่ ประสบการณน์ นั้ จะมสี ว่ นชว่ ยเตรยี มความพรอ้ ม ใหเ้ ธอในการรบั บทฮโี รห่ ญงิ สดุ มหศั จรรยอ์ ยา่ งวนั เดอรว์ แู มน “การเทรนเพอื่ รบั บทวนั เดอรว์ แู มนทาV ใหฉ้ นั นกึ ถงึ ชว่ งเวลาที่ เขา้ รบั การฝกึ ตอนเปน็ ทหารมากๆ” ดาราสาวบอก และเธอ กล่าวว่าตอนเทรนเพื่อรับบทวันเดอร์วูแมนนั้น หนักหนา สาหสั และเขม้ ขน้ กวา่ ตอนฝกึ ในกองทพั เสยี อกี !

6-HOUR WORKOUT FOR A WONDER WOMAN BODY

กว่าที่สาวแกลจะเป็นเจ้าของรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มแบบ วนั เดอรว์ แู มนไดน้ นั้ เธอผา่ นการเทรนมาแบบเขม้ ขน้ และ ดว้ ยความโปรฯ ของเทรนเนอรส์ ว่ นตวั เธอจงึ ปน้ั กลา้ มเนอื้ เพมิ่ ขนึ้ มาไดถ้ งึ 14 ปอนด!์ (ราว 6.3 กโิ ลกรมั !) เชอื่ หรอื ไม่ วา่ แกลออกกาV ลงั กาย 6 ชวั่ โมงตอ่ วนั เปน็ เวลา 6 เดอื นกอ่ น ถา่ ย Wonder Woman "ฉนั ออกกาV ลงั กายในยมิ 2 ชวั่ โมง ซอ้ มควิ บู๊ 2 ชวั่ โมง และขมี่ า้ อกี 2 ชวั่ โมง ซงึ่ มนั หนกั มากๆ" ดาราสาวใหส้ มั ภาษณใ์ นรายการ Live with Kelly and Ryan

สVาหรับสาวที่ไม่ได้มีเทรนเนอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ ออกกVาลังกายไฮเทคทั้งหลาย คุณก็สามารถปั้นเรียวแขน เฟริ ม์ ๆ แบบสาวแกลได้ เฮยล์ ยี แบรดลยี หนงึ่ ในเทรนเนอร์ ของเธอแนะนาV ใหท้ าV ทา่ วดิ พนื้ 30 วนิ าที ตอ่ ดว้ ยทา่ แพลงค์ 30 วนิ าที โดยทาV ทา่ นตี้ ดิ ตอ่ กนั 4 เซต็ ตอ่ วนั

ACTIVE ON HER OWN TIME

แมต้ อนไมต่ อ้ งเทรนอยา่ งเขม้ ขน้ เพอื่ ถา่ ยหนงั การเวริ ก์ เอาต์ กย็ งั คงเปน็ สว่ นหนงึ่ ในชวี ติ ของแกล"ในชวี ติ ประจาV วนั ถา้ ไม่ ตอ้ งทาV งาน ฉนั ชอบเลน่ แพดเดลิ บอรด์ และTrx(totalbody Resistance Exercise) ซงึ่ เปน็ การออกกาV ลงั กายทชี่ ว่ ยสรา้ ง กลา้ มเนอื้ เเละกระชบั สดั สว่ นไดด้ การออกกาV ลงั กายแบบนี้ ชว่ ยใหเ้ ราไดอ้ อกกาV ลงั กายทวั่ ทงั้ รา่ งกาย ฉนั ออกกาV ลงั กาย แบบคาร์ดิโอด้วย แต่ไม่ชอบเท่าไหร่ ส่วนตัวชอบเล่นเวท มากกวา่ "

HEALTHY DIET

สาวยมิ้ สวยคนนยี้ งั ชอบกนิ อาหารทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพดว้ ย “ฉนั เปน็ คนชอบกนิ คะ่ อยากดมื่ ดาV่ กบั อาหาร แตข่ ณะเดยี วกนั ฉนั มองวา่ อาหารคอื เชอื้ ไฟอยา่ งหนงึ่ และกอ็ ยากมอบสงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ ใหแ้ กร่ า่ งกายของตวั เอง” เธอชอบกนิ ผกั สด อยา่ งพรกิ หวาน เซเลรี่ มะเขอื เทศเชอรี่ กบั ขนมปงั ปง้ิ หนา้ อะโวคาโด หรอื ไมก่ อกไก่ เนอื้ ปลา (ทมี่ าพรอ้ มกระเทยี ม เลมอน และไธม)์ แกล ยงั มกั จะอพั รปู อาหารและผลไมเ้ พอื่ สขุ ภาพลงอนิ สตาแกรม ส่วนตัวของเธออยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะสตรอว์เบอร์รี่และ มะเขอื เทศสด นอกจากนสี้ ตารส์ าวยงั บอกวา่ ในแตล่ ะวนั เธอ จะดมื่ นาV้ เยอะมากๆ ดว้ ย

DON’T BE TOO STRICT

แมว้ า่ แกลจะชอบกนิ อาหารทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพ อดุ มดว้ ยโภชนาการ แตเ่ ธอบอกวา่ อยา่ เครง่ เกนิ ทกุ อยา่ งอยทู่ กี่ ารบาลานซ์ ใน อาหาร 1 จานของคณุ อาจจดั ใหป้ ระกอบดว้ ยลนี โปรตนี 50 เปอรเ์ ซน็ ต์ และผกั ใบเขยี ว 50 เปอรเ์ ซน็ ต์ หากอาหารทเี่ รา กนิ มสี ารอาหารไมเ่ พยี งพอ กอปรกบั เรานอนนอ้ ยดว้ ย นนั่ จะทVาให้ประสิทธิภาพในการออกกVาลังกายลดลง 20-30 เปอรเ์ ซน็ ตไ์ ดเ้ ลย “ฉนั ไมไ่ ดเ้ ขม้ งวดเรอื่ งการกนิ ของตวั เอง มากขนาดนนั้ ฉนั อนญุ าตใหต้ วั เองกนิ ทกุ อยา่ งได้ แตว่ า่ ก็ ตอ้ งลองคาV นวณปรมิ าณและคณุ คา่ ของอาหารทกี่ นิ ดหู นอ่ ย” และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เธอให้ความสVาคัญ “จงมีความสุขกับ การกิน อย่ากินอาหารตอนขับรถ อย่ากินอาหารตอนคุย โทรศพั ท์ จงเคารพอาหารทคี่ ณุ กนิ และใหเ้ วลาตวั เองไดอ้ มิ่ อรอ่ ยและมคี วามสขุ ไปกบั มนั ”

แกลกับยารอน วาร์ซาโน แฟนหนุ่ม นักธุรกิจชาวอิสราเอล คู่นี้แต่งงานกันมา นับตั้งแต่ปี 2008 ปัจจุบันมีลูกสาว ด้วยกัน 2 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.