PRETTY HAPPY

รา่ งกายแขง็ แรง จติ ใจแขง็ แกรง่ สมการความสขุ ทที่ าV ให้ เคต ฮดั สนั ยมิ้ ไดท้ กุ วนั

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

บอกวา่ เคต ฮดั สนั เปน็ ผหู้ ญงิ ทคี่ งออรา่ ความสดใสและความเฟรชไวไ้ ดต้ อ่ เนอื่ งยาวนาน ยงิ่ เหน็ รอยยมิ้ สวยๆ ของเธอทไี ร เรารสู้ กึ ทกุ ครงั้ วา่ เธอดเู ปน็ คนทมี่ คี วามสขุ สขุ ภาพจติ ดจี ากภายในมาสภู่ ายนอกอยา่ ง แทจ้ รงิ แถมยงั คงรปู รา่ งผอมบางไวไ้ ดเ้ สมอตน้ เสมอปลาย ราวกบั สตฟั ฟอ์ ายไุ วท้ วี่ ยั 20 ปลายๆ อยา่ งไรอยา่ งนนั้ ทสี่ าV คญั หนุ่ ของเคตยงั ฟติ แอนดเ์ ฟริ ม์ มากอกี ดว้ ย นข่ี นาดเธอเปน็ คณุ แมล่ กู สองแลว้ นะเนยี่ โดยไรเดอร์ ลกู ชายทเี่ กดิ กบั ครสิ โรบนิ สนั อดตี สามจี ากวงรอ็ ก The Black Crowes อายุ 13 ปี และบงิ แฮม ลกู ชายทเ่ี กดิ กบั แมตต์ เบลลามี อดตี สามนี กั รอ้ งวงรอ็ ก Muse อายุ 6 ขวบ เคตวยั 38 ปเี ปน็ สาวทเี่ สพตดิ การออกกาV ลงั กาย ทง้ั ยงั ใสใ่ จกบั สขุ ภาพใจดว้ ย เธอบอกวา่ ไมว่ า่ แตล่ ะวนั จะยงุ่ ขนาดไหน เธอจะตอ้ งแบง่ เวลาเพอื่ ใสใ่ จสขุ ภาพและทาV สมาธเิ พอื่ สขุ ภาพจติ ทดี่ เี สมอ ซง่ึ นนั่ ชว่ ยใหเ้ ธอมคี วามสขุ ไดใ้ น ทกุ ๆ วนั เหน็ อยา่ งนแี้ ลว้ ตอ้ งมาดเู คลด็ ลบั สขุ ภาพกายและใจของเธอดสู กั หนอ่ ย

CHANGE IS HER CONSTANT

เมอื่ พดู ถงึ การออกกาV ลงั กาย เคตมกั เปลยี่ นวธิ อี อกกาV ลงั กาย ตลอด กฎของเธอคือจะไม่ออกกVาลังกายแค่รูปแบบเดียว “ฉนั ลองออกกาV ลงั กายทกุ ประเภท และกช็ อบการออกกาV ลงั กายเอาตด์ อรด์ ว้ ย” แตท่ เี่ ธอโปรดปรานทสี่ ดุ นา่ จะเปน็ พลิ าทสี “ไม่มีการออกกVาลังกายแบบไหนที่ทVาให้ฉันรู้สึกได้กลับมา คอนเนก็ ตก์ บั รปูู รา่ งตวั เองไดเ้ ทา่ พลิ าทสี ” ปกตเิ คต จะออกกาVV ลงัั กายในชว่่ งเชา้้ หลงัั จากไปสง่่ ลกูู ๆ ที่ี่ โรงเรยีี นแลว้้ แตถ่่ า้้ เธออยใูู่่ นชว่่ งถา่่ ยหนงัั หรอืื อยูู่่ที่ี่โรงแรมช่่วงเดิินสายโปรโมตหนัังหรืือ ทาVV งานอน่ื่ื ๆ เธอกจ็็ ะพยายามออกกาVV ลงัั กาย ในชว่่ งเวลาสนั้ั้ ๆ “ถา้้ ตารางงานยงุุุ่่ ชว่่ งเชา้้ ฉนัั กข็็ อออกกาVV ลงัั กายนนูู่่ นี่ี่ นนั่ั่ และตอ่่ ดว้้ ย การวดิิ พนื้ื้ สกัั 5 นาทีี ลองพยายามคน้้ หาวธิิ ออกกVVาลัังกายท่ี่ีคุุณชอบและรูู้้สึึกคลิิกกัับ มัันจริิงๆ อย่่าออกกVVาลังกายตาม กระแส”

DANCING CAN BE A GREAT RELEASE

พดู ถงึ ความเครยี ด ใครๆ กค็ งตอ้ งเคยรบั มอื กบั ความเครยี ด กนั ทงั้ นนั้ แตว่ า่ แตล่ ะคนกม็ วี ธิ คี ลายเครยี ดแตกตา่ งกนั ไป “การเตน้ ชว่ ยฉนั ไดเ้ ยอะเลย ฉนั รสู้ กึ ดขี นึ้ มากๆ” ไมแ่ ปลกที่ เราจะเหน็ เคตเขา้ คลาสเตน้ ทสี่ ตดู โิ อสดุ โปรดบอ่ ยๆ ตอนวา่ ง จากการถา่ ยหนงั ซงึ่ เธอเตน้ เกง่ และนา่ มองสดุ ๆ “บางครงั้ ถา้ เครยี ด ฉนั จะลอ็ กตวั เองอยใู่ นหอ้ งและเตน้ คะ่ ฉนั จะเปดิ เพลงใหด้ งั สดุ ๆ และเตน้ แบบบา้ ๆ บอๆ ไปเลย!”

I LIKE LIVING MY LIFE, JUST RELAX!

“ฉนั ชอบประโยคทบี่ อกวา่ ‘ชวี ติ คอื การใชช้ วี ติ ’ ของนกั เขยี น เฟมนิ สิ ตท์ ชี่ อื่ ชารล์ อตต์ เพอรก์ นิ ส์ กลิ แมน มาก เธอบอกวา่ ชวี ติ คอื การเคลอื่ นไหว การเหน็ การทาVV สงิ่ิ่ ทด่ีี่ กีี บัั เรา ทสี่ ดุ มนั ไมใ่ ชว่ า่ วนั หนงึ่ ฉนั ตนื่ ขนึ้ มาแลว้้ รเูู้้ ลยวา่่ เราควรดแู ลตวั เองอยา่ งไร ทกุ อยา่ งตอ้้ งใชเ้้ วลา ในการคน้ หาและเรยี นรู้ และฉนั กย็ งั คงเรยีี นรูู้้

ในทุกๆ วัน ถามว่าควรออกกVาลังกาย

แบบไหน ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาว่าคุุุณ ชอบทVาอะไร เพราะนั่นช่วยให้คุณอยาก ออกกาV ลงั กาย การออกกาV ลงั กายควรจะ เปน็ การเคลอื่ นไหวรา่ งกายในรปู แบบไหน กไ็ ดท้ ที่ าV ใหค้ ณุ รสู้ กึ ดคี ะ่ ”

สว่ นเรอื่ งอาหารการกนิ เคตคอ่ นขา้้ ง ระมดั ระวงั ปกตเิธอจะกนิ อาหาร5มอื้ เลก็็ ๆ ตอ่ วนั เนน้ กนิ อาหารทไี่ มผ่ า่ นกระบวนการและ พืชผักเป็นหลัก หลังอาหารเช้าและหลัังออก

กาV ลงั กายเธอจะกนิ โปรตนี เชค กนิ สลดัั เปน็็ มอื้ื้ กลางวนั และกนิ ขนมในชว่ งบา่ ยๆ กอ่ นมอ้ืื้ เยน็็ การกนิ อาหารทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพเปน็ เรอื่ งสาVV คญัั แต่่ เธอกไ็ มถ่ งึ ขนั้ เขม้ งวด ขอตามใจปากบา้้ ง “บาง ครั้งฉันก็อยากกินอะไรตามใจอยากบา้้าง ไม่ไ่ได้้ อยากกนิ ของทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพเสมอไป ถา้ อยากกนิิ อาหารในร้านอร่อยๆ ฉันก็จะกิน ปล่อยให้ ตัวเองได้ทVาแบบนี้บ้าง สัปดาห์ละครั้งก็ OK! นะคะ”

MEDITATION IS HELPFUL

สาV หรบั เคต สขุ ภาพใจทดี่ สี าV คญั ไมแ่ พส้ ขุ ภาพรา่ งกายเลย ปี 2016 เธอใหส้ มั ภาษณว์ า่ “การนงั่ สมาธเิ ปลยี่ นชวี ติ ฉนั ไดด้ ที่สุด คุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยนะถ้าได้ลองนั่ง สมาธอิ ยา่ งจรงิ จงั ฉนั ฝกึ นงั่ สมาธมิ าได้ 1 ปคี รงึ่ ปกตฉิ นั นงั่ สมาธใิ นชว่ งเชา้ 20 นาที และพยายามจะนงั่ อกี 20 นาทใี น ชว่ งบา่ ยคะ่ ” เคตมองวา่ สขุ ภาพจติ ทดี่ นี าV ไปสสู่ ขุ ภาพรา่ งกาย ทดี่ ดี ว้ ย แตถ่ า้ รสู้ กึ แยเ่ มอื่ ไหร่ เธอกจ็ ะหนั ไปหาครอบครวั และเพอื่ นซที้ ไี่ วใ้ จได้ นกั แสดงสาวยงั บอกดว้ ยวา่ อยา่ ซเี รยี ส กบั ชวี ติ มากเกนิ ไป เพราะชวี ติ กม็ ที งั้ ขนึ้ ทงั้ ลง “ฉนั คดิ วา่ การ คน้ หาสมดลุ ชวี ติ ควรเนน้ ทสี่ มดลุ ทางอารมณน์ ะคะ บางครงั้ ความเครยี ดทเ่ี ราเจออาจเปน็ ความเครยี ดทดี่ กี ไ็ ด้ ประเดน็ สาV คญั กค็ อื ชวี ติ เราไมไ่ ดเ้ รยี บงา่ ยเสมอไป หรอก เพราะฉะนนั้ เราตอ้ งฝกึ เรยี นรทู้ จี่ ะเอน็ จอยกบั โมเมนตน์ นั้ ๆ ทเี่ ราเจอ” เวลามปี ญั หา คนหนงึ่ ทเี่ คต มัักโทร.หาเสมอคือโกลดี้ ฮอว์น คุณแม่สุดที่รักของ เธอ “ครงั้ หนงึ่ แมบ่ อกฉนั วา่ ไมว่ า่ ปญั หาทเี่ ราเจอจะหนกั หนาสาหสั หรอื เราควบคมุ อะไรไมไ่ ดแ้ คไ่ หน แตท่ กุ อยา่ ง กจ็็ ะผา่่ นไปไดแ้ ละเรากจ็ ะยงั OK! อย”ู่

FROM PASSION TO BUSINESS

ความรกั ในการออกกาV ลงั กายยงั สง่ ผลใหเ้ คตตอ่ ยอดสงิ่ ทเี่ ธอ รกั ดว้ ยการทาV ธรุ กจิ แบรนดเ์ สอื้ ผา้ สาV หรบั สาวทเี่ ปน็ เวริ ก์ เอาต์ เลฟิ เวอรใ์ นชอื่ Fabletics รว่ มกบั บรษิ ทั อคี อมเมริ ซ์ Justfab ในปี 2013 ดว้ ย ธรุ กจิ นป้ี ระสบความสาV เรจ็ อยา่ งงดงาม และ ยังคงมีการเปิดช็อปสาขาใหม่ๆ ของ Fabletics เพิ่มขึ้น เรอื่ ยๆ “สาV หรบั ฉนั Fabletics คอื ไลฟส์ ไตลท์ ดี่ ตี อ่ สขุ ภาพ และชว่ ยใหผ้ หู้ ญงิ รสู้ กึ ดกี บั ตวั เอง” ตอกยาV้ ความเปน็ กรู ดู า้ น สุขภาพ ด้วยการที่เคตจรดปากกาเขียนหนังสือเกี่ยวกับ สขุ ภาพ ความงาม และไลฟส์ ไตลช์ อื่ Pretty Happy: Healthy Ways to Love Your Body ในปี 2016 เพอื่ ใหเ้ ปน็ ไกดไ์ ลน์ เรอื่ งสขุ ภาพทดี่ แี บบองคร์ วมในโลกทยี่ งุ่ แหยงิ และวนุ่ วายใน ปจั จบุ นั แกส่ าวๆ ทวั่ โลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.