IT’S NEVER TOO LATE TO START

ชวี ติ หา่ งไกลโรคสดุ แฮปปข้ี อง หญงิ -กรณุ า วจั นะพกุ กะ

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

ภาพดี ชวี ติ เปลยี่ น คอื ประโยคทอี่ ธบิ ายชวี ติ ของ ‘หญิง-กรุณา วัจนะพุกกะ’ ในตอนนี้ได้เป็น อยา่ งดี เพราะตงั้ แตล่ กุ ขนึ้ มาปฏวิ ตั ติ วั เองใหม่ เธอก็เปลี่ยนจากสาวที่มีสารพัดโรครุมเร้ากลายเป็นสาว สขุ ภาพดที ใี่ ครเหน็ เปน็ ตอ้ งอจิ ฉา ดว้ ยวนิ ยั ในการดแู ลตวั เอง ชนดิ เครง่ ครดั แตไ่ มไ่ ดเ้ ครง่ เครยี ด ทง้ั ยงั ทาl ใหเ้ รารวู้ า่ ไมม่ คาl วา่ สายเกนิ ไปสาl หรบั การออกกาl ลงั กาย

แรงบนั ดาลใจของสาวรกั สขุ ภาพ

มนั เรมิ่ ตน้ มาจากตอนทหี่ ญงิ สขุ ภาพไมด่ กอ่ นหนา้ นหี้ มอสงั่ หา้ มหญงิ ใสร่ องเทา้ สน้ สงู ไปตลอดชวี ติ เพราะหญงิ ใสร่ องเทา้ สน้ สงู มากๆ ทกุ วนั ตงั้ แตเ่ รยี นมหาวทิ ยาลยั ปี 1 จนกระทงั่ ทาl งาน แลว้ ระหวา่ งวนั กไ็ มเ่ คยเปลยี่ นเลย จๆู่ วนั หนงึ่ กป็ วด หลงั มาก เนอื่ งจากกลา้ มเนอื้ หลงั อกั เสบ หมอบอกวา่ จะหาย กต็ อ่ เมอื่ ออกกาl ลงั กาย แตห่ ญงิ เปน็ คนไมช่ อบออกกาl ลงั กาย กเ็ ลยบอกวา่ ไมม่ ที าง แลว้ เลอื กทจี่ ะไมใ่ สร่ องเทา้ สน้ สงู แทน จากเดมิ ทเี่ คยผอมกน็ าl้ หนกั เพมิ่ ขนึ้ มาเรอ่ื ยๆ ประมาณ 10 กโิ ลกรมั อาจเพราะอายมุ ากขน้ึ ดว้ ย ตอนนนั้ อายุ 36-37 ปี เรมิ่ มปี ญั หาเรอื่ งคอเลสเตอรอลและความดนั หลงั จากอยกู่ บั ความอว้ นมา 3 ปคี รงึ่ รสู้ กึ วา่ ไมไ่ ดแ้ ลว้ กต็ ดั สนิ ใจออกกาl ลงั กาย ตอนแรกแคอ่ ยากสขุ ภาพดี แตป่ รากฏวา่ นาl้ หนกั ลดไป 14 กโิ ลกรมั ภายใน 1 เดอื นครงึ่ จากทใี่ สเ่ สอื้ ผา้ ไซส์ L คบั กลายเปน็ XXS มนั เปน็ ผลพลอยไดท้ แี่ ฮปปม้ี าก ผหู้ ญงิ เรา เวลาเหน็ ตวั เองดดู กี อ็ ารมณด์ แลว้ นนั่ กท็ าl ใหส้ ขุ ภาพจติ ของ เราดตี ามไปดว้ ย ปญั หาสขุ ภาพตา่ งๆ หายหมดเลย ไมว่ า่ จะเปน็ คอเลสเตอรอลและความดนั ทกี่ ลบั มาอยใู่ นเกณฑป์ กติ ไมเกรน อาการปวดหวั เขา่ และขอ้ เทา้ ทหี่ าสาเหตไุ มไ่ ด้ หรอื แม้แต่กล้ามเนื้อหลังที่เคยอับเสบ คือร่างกายแข็งแรงมาก ทุกวันนี้หญิงสามารถกลับมาใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันโดยไม่ รสู้ กึ อะไรเลยคะ่

จากสาวเกลยี ดการออกกาl ลงั กาย กลายเปน็ สาวรกั สขุ ภาพ

เมอื่ กอ่ นหญงิ ไมอ่ อกกาl ลงั กายคะ่ เกลยี ดดว้ ย เพราะไมช่ อบ เหงอื่ ไมช่ อบความรอ้ น และเหนอื่ ย คอื แคไ่ ปตา่ งจงั หวดั หรอื ไปสวนสนุกแล้วต้องเดินก็ โอ้โห! เหนื่อยจัง หญิงขอนั่ง วลี แชรเ์ ลยนะ ทงั้ ทไี่ มเ่ จบ็ อะไร เรยี กวา่ อยขู่ า้ งนอกไมไ่ ด้ แต่ เดยี๋ วนรี้ สู้ กึ ไมเ่ หนอื่ ยแลว้ ลา่ สดุ เพงิ่ ไปเขาคชิ ฌกฏู มาเมอื่ ตน้ ปี หญงิ เดนิ ขนึ้ และลงโดยไมต่ อ้ งพกั เลย

ออกกาl ลงั กายควบคไู่ ปกบั การกนิ คลนี

เราต้องลองดูก่อนว่าชอบออกกlาลังกายแบบไหน ลองดู หลายๆ อยา่ ง หญงิ ชอบยกเวท เพราะรสู้ กึ วา่ สนกุ และนาl้ หนกั ลดอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั แตก่ ต็ อ้ งควบคไู่ ปกบั ควบคมุ อาหารดว้ ย เพราะตอ่ ใหอ้ อกกาl ลงั กายหนกั แคไ่ หน แตไ่ มค่ วบคมุ อาหาร กไ็ มไ่ ดผ้ ล มนั ตอ้ งประกอบกนั สว่ นสาl คญั ของการลดนาl้ หนกั 70% คอื อาหาร แลว้ กอ็ อกกาl ลงั กายเพอื่ ใหเ้ ฟริ ม์ ปกตหิ ญงิ ออกกาl ลงั กายวนั เวน้ วนั ครงั้ ละ 2 ชวั่ โมง โดยมเี ทรนเนอร์ สว่ นตวั ดแู ลอยา่ งใกลช้ ดิ เขาไมใ่ ชเ่ ทรนเนอรอ์ ยา่ งเดยี ว แต่ เป็นทั้งนักกายภาพและนักโภชนาการให้ด้วย คือหญิงเล่น ฟิตเนสที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพราะด้วยความที่อายุ เยอะแลว้ กต็ อ้ งมเี ทรนเนอรค์ อยดแู ละใหค้ าl แนะนาl สว่ นเรอื่ ง อาหารหญงิ จะกนิ คลนี 5 วนั ตอ่ สปั ดาห์ ตงั้ แตว่ นั จนั ทร-์ ศกุ ร์ คอื กนิ ใหเ้ ปน็ วนิ ยั กนิ แบบคลนี ทงั้ หมดจรงิ ๆ ไมก่ นิ แปง้ ขาว เลย นมก็เป็นนมอัลมอนด์ ขนมปังก็เป็นโฮลวีต ข้าวเป็น ไรซเ์ บอรแี่ ละควนิ วั แตพ่ อวนั เสาร-์ อาทติ ย์ เปน็ ชที เดยก์ ก็ นิ เตม็ ทเี่ ลย มนั เหมอื นเปน็ รางวลั ใหต้ วั เอง ถา้ กนิ คลนี 7 วนั จะเครยี ด แลว้ ทาl ไดแ้ คร่ ะยะสนั้ พอวนั หนง่ึ จะระเบดิ แลว้ อาจมีอาการโยโย่ได้ คือหญิงตั้งใจกินแบบนี้ไปตลอดชีวิต ดงั นนั้ จงึ ไมก่ นิ คลนี 7 วนั เพราะเดยี๋ วกเ็ ลกิ ขออยสู่ ายกลาง ดกี วา่

ชวี ติ หา่ งไกลโรคตอ้ งรจู้ กั กนิ

ทกุ วนั ตอ้ งมวี นิ ยั มากๆ พอลมื ตาปบุ๊ หญงิ กนิ นาl้ กอ่ นเลย 3 แกว้ ใหญ่ ตอ่ ดว้ ยกรกี โยเกริ ต์ ใสก่ ราโนลา่ และนาl้ ผงึ้ เสรจ็ แลว้ ก็กินอาหารเช้า กลางวัน และเย็นไม่เกิน 6 โมง แล้วใน ระหว่างวันก็ดื่มชาเขียวเพื่อช่วยการเผาผลาญ จริงๆ อีก ปัจจัยสlาคัญที่ทlาให้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองก็ เพราะคุณแม่เป็นมะเร็งเมื่อต้นปี ช่วงที่หญิงเริ่มออกกlาลัง กายนนั่ ละ่ ตอนแรกชอ็ กและเครยี ดมาก แตก่ พ็ ยายามรกั ษา และทlาคีโมเรียบร้อยโดยไม่มีอาการแพ้เลย ตอนนี้สุขภาพ แขง็ แรงดแี ลว้ เพราะหญงิ ดแู ลเรอื่ งอาหารใหค้ ณุ แมอ่ ยา่ งดี พอเหน็ คณุ แมป่ ว่ ยรสู้ กึ วา่ ไมอ่ ยากเปน็ เลย เราตอ้ งดแู ลตวั เอง ให้ดี เป้าหมายของหญิงที่ไม่น้อยกว่าการมีสุขภาพดีคือ ไมอ่ ยากเปน็ มะเรง็ การมสี ขุ ภาพดไี มใ่ ชท่ าl แค่ 3-6 เดอื น แต่ เราตอ้ งทาl ทกุ วนั มนั จะเหน็ ผลไดใ้ นระยะยาว เมอื่ กอ่ นหญงิ ไปสถาบนั เสรมิ ความงาม แตต่ งั้ แตอ่ อกกาl ลงั กายไมไ่ ดไ้ ปเลย เพราะวา่ งกไ็ ปฟติ เนส แตส่ งิ่ ทไ่ี ดก้ ลบั มาคอื ผวิ สวยกวา่ ตอน ไปสถาบนั เสรมิ ความงามอกี

การผดั วนั ประกนั พรงุ่ ไมช่ ว่ ยอะไร

บอกอยา่ งเดยี วสนั้ ๆ วา่ คดิ แลว้ ทาl เลยคะ่ คดิ กลางวนั ทาl เยน็ คดิ เยน็ ทาl เชา้ พรงุ่ นี้ อยา่ ไปเลอื่ น เพราะหญงิ กเ็ คยเปน็ มา กอ่ น คดิ วา่ เดยี๋ วสนิ้ เดอื น เดยี๋ วหลงั ปใี หม่ เดยี๋ วหลงั วนั เกดิ เดยี๋ วหลงั สงกรานต์ คอื เลอื่ นมาเกอื บ 2 ปี จนถงึ วนั ทใี่ ส่ เสอื้ ผา้ ไซส์ L ยงั คบั ซงึ่ นา่ เกลยี ดมาก ตอนนนั้ คดิ เหมอื นกนั วา่ ทนั ไหม เพราะจะอายุ 40 ปแี ลว้ แตท่ นั คะ่ หญงิ บอกเลยวา่ อายเุ ทา่ ไรกท็ นั ขอแคค่ ดิ แลว้ ทาl เลย อยา่ มาอา้ งเหตตุ า่ งๆ นานา แลว้ ประโยคทบี่ อกวา่ You Are What You Eat กนิ อะไรได้แบบนั้นคือจริง ทlาอะไรก็ได้แบบนั้นเหมือนกัน ทกุ อยา่ งจะสะทอ้ นออกมาทตี่ วั เรานลี่ ะ่ คะ่

เซเลบริตี้: กรุณา วัจนะพุกกะ แต่งหน้า-ทlาผม: โชติรส โรดดอน ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: Anytime Fitness Lumphini โทร.061-169-9868

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.