HEALTHY ROLE MODEL

ชวี ติ นา่ เอาแบบอยา่ งของสาวรกั สขุ ภาพ หนงิ -ศรยั ฉตั ร กญุ ชร ณ อยธุ ยา จรี ะแพทย์

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

ใชเ่ ปน็ ทรี่ จู้ กั แคใ่ นฐานะพธิ กี รสาวคนเกง่ เทา่ นนั้ แตท่ กุ วนั นี้ ‘หนงิ -ศรยั ฉตั ร กญุ ชร ณ อยธุ ยา จรี ะแพทย’์ ยงั กลายเปน็ ไอดอลของสาวรกั สขุ ภาพผนู้ าl เทรนดก์ ารออกกาl ลงั กายยอดฮติ อยา่ ง T25 หลงั มคี นหลงั่ ไหลเขา้ มาอา่ นบลอ็ กสว่ นตวั ของเธอทเี่ ขยี นรวี วิ มากถงึ เกอื บลา้ นววิ ! รวมถงึ ทาl ใหร้ วู้ า่ เธอนลี่ ะ่ คอื สาวรกั สขุ ภาพตวั จรงิ ทคี่ ลกุ คลอี ยกู่ บั การออกกาl ลงั กาย และมวี นิ ยั ในการใชช้ วี ติ จนนา่ เอาเปน็ แบบอยา่ งมากๆ

แรงบนั ดาลใจของสาวรกั สขุ ภาพ

หนงิ ออกกาl ลงั กายมาตงั้ แตเ่ ดก็ แลว้ คะ่ เรมิ่ ตน้ จากมคี ณุ แม่ เปน็ แรงบนั ดาลใจ จาl ไดว้ า่ ชว่ งทคี่ ณุ แมค่ ลอดนอ้ งชาย 2 คน กเ็ อาเราไปเตน้ แอโรบกิ ดว้ ย คณุ ยายกเ็ ตน้ แอโรบกิ ซงึ่ สมยั นนั้ วดิ โี อออกกาl ลงั กายของนกั แสดงฮอลลวี ดู เจน ฟอนดา้ ดงั มาก พอทาl งานเปน็ พธิ กี รกย็ งั ออกกาl ลงั กายทกุ วนั สมยั เมอื่ 16 ปี ทแี่ ลว้ พโี่ บท๊ (จามร จรี ะแพทย)์ กจ็ บี หนงิ ดว้ ยการนดั ไปวงิ่ หรอื แมก้ ระทงั่ วนั ทรี่ ตู้ วั วา่ ทอ้ ง ตอนเชา้ ยงั ไปวงิ่ แตย่ อมรบั วา่ พอคลอดลกู กห็ มดแรงบนั ดาลใจ เพราะอยากอยกู่ บั ลกู ตลอด เวลา พอลกู ประมาณ 7-8 เดอื น กป็ ฎวิ ตั ติ วั เองใหมด่ ว้ ยการ ไปเลน่ โยคะ โดยใหล้ กู รออยทู่ ศี่ นู ยพ์ ฒั นาการเดก็ ใกลๆ้ แต่ กลายเป็นไม่มีความสุขเลย สมมติว่าทlาโยคะท่าศพที่ให้ ผอ่ นคลายกไ็ มผ่ อ่ นคลาย เพราะอยากรบี ไปหาลกู สดุ ทา้ ย

จงึ คยุ กบั สามวี า่ ไมไ่ ดแ้ ลว้ ถา้ ตดิ ลกู กห็ าวธิ อี อกกาl ลงั กายที่ ทlาไดท้ ี่บ้านดีกว่า เขาก็ไปหาข้อมูลว่ามีการออกกlาลังกาย ตวั หนง่ึ ชอื่ Insanity เปน็ ซดี มี โี ปรแกรม 2 เดอื น ซงึ่ คอ่ นขา้ ง หนักหน่วง ตอนแรกแค่วอร์มอัพ 10 นาทีจะตายให้ได้... นมี่ นั ออกกาl ลงั กายบา้ อะไร แตห่ นงิ เปน็ คนมงุ่ มนั่ ตนื่ เชา้ มา ปวดระบม วนั ที่ 2 กเ็ ลน่ ซาl้ อกี ยงิ่ เลน่ กย็ งิ่ ชอบ เพราะไมต่ อ้ ง ใชอ้ ปุ กรณแ์ ละเหน็ ถงึ การเปลยี่ นแปลงของรา่ งกาย ผา่ นไป 2-3 ปเี ขากผ็ ลติ ตวั ใหมช่ อื่ T25 ออกมา ซงึ่ ใชเ้ วลาแค่ 25 นาที เปน็ ฉบบั ยอ่ แตไ่ มห่ นกั เทา่ กบั Insanity จรงิ ๆ หนงิ เคย เขยี นรวี วิ Insanity ลงบลอ็ กของตวั เอง saraichatt.com ก็ มคี นอา่ นบา้ ง และเขยี นรวี วิ T25 ไวเ้ กอื บปี กระทงั่ กระแส T25 ดงั ขนึ้ มา ทนี เี้ วลาคนหาขอ้ มลู กเ็ ดง้ มาทบี่ ลอ็ กของหนงิ ทาl ใหม้ คี นอา่ นหวั ขอ้ นเี้ กอื บลา้ นววิ ซงึ่ เยอะมาก ตงั้ แตน่ นั้ คนจึงเห็นมุมมองนี้ของหนิงว่าเป็นผู้หญิงออกกlาลังกายมา ตลอด

รา่ งกายทดี่ มี าพรอ้ มสขุ ภาพทดี่

ด้วยความที่ใน 1 วันต้องใช้พลังงานเยอะมากในการเป็น พิธีกร หนิงจึงเริ่มต้นวันด้วยการออกกlาลังกาย ซึ่งทlาให้ สดชนื่ และอยไู่ ดท้ งั้ วนั แตพ่ อ 3 ทมุ่ ปบุ๊ นาฬกิ าชวี ติ จะสงั่ เลย วา่ ถงึ เวลานอนแลว้ หนงิ นอนวนั ละ 9 ชวั่ โมง โดยเขา้ นอน 3 ทมุ่ และตนื่ 6 โมงเชา้ ทกุ วนั ยกเวน้ วนั ไหนมงี านดกึ จรงิ ๆ คือจะเป็นคนมีวินัยเรื่องสุขภาพ เมื่อก่อนเพราะอยากสวย และหนุ่ ดี แตต่ อนนอี้ ยากสขุ ภาพแขง็ แรงเพอื่ ลกู บางทถี า้ เห็นคนไปออกกlาลังกายแล้วถ่ายรูปลงอินสตราแกรมก็อย่า ไปวา่ เขานะ เพราะมนั คอื ความสขุ ของเขา เดยี๋ วนกี้ ลายเปน็ หนงิ มแี ฟนคลบั แมๆ่ หรอื แฟนคลบั ทชี่ อบออกกาl ลงั กาย พอ ตนื่ เชา้ มากน็ งั่ กดไลคร์ ปู และทกั ทายวา่ วนั นไี้ ปออกกาl ลงั กาย หรอื ยงั รวมถงึ ไดเ้ จอเพอื่ นใหมๆ่ ในฟติ เนสดว้ ย หนงิ วา่ การรกั สขุ ภาพเปน็ เทรนดท์ ดี่ เพราะประเทศไทยกาl ลงั เขา้ สู่ ยคุ ผสู้ งู อายุ เราจงึ ตอ้ งยงิ่ ดแู ลตวั เองเปน็ พเิ ศษ เพอื่ ไมใ่ หเ้ ปน็ ภาระของลกู หลาน แลว้ เปน็ ตวั อยา่ งใหล้ กู ของเราดว้ ย หนงิ

อยากให้เขาโตมาด้วยความมีวินัยว่าการออกกlาลังกายเป็น สิ่งจlาเป็นในชีวิต หลายคนชอบบอกว่าไม่มีเวลา แต่หนิง มองวา่ มนั คอื หนา้ ที่ ซงึ่ กเ็ หมอื นกบั การไปซอื้ ของกนิ เขา้ บา้ น ทอี่ าจเสยี เวลา แตต่ อ้ งไปเพราะไมม่ อี ะไรจะกนิ แลว้ ดงั นนั้ การออกกาl ลงั กายคอื หนา้ ทที่ ตี่ อ้ งทาl เพอื่ จะไดไ้ มต่ อ้ งเสยี เงนิ ไปหาหมอ

40 กะรตั ทเี่ หมอื นกลบั มา 20 ใหมอ่ กี ครงั้

หนงิ แทบไมม่ ปี ญั หาเรอื่ งสขุ ภาพเลยคะ่ ลา่ สดุ เปน็ หวดั หลงั จาก ไมไ่ ดเ้ ปน็ มานาน เพราะตดิ มาจากลกู สว่ นไมเกรนเปน็ มา ตงั้ แตเ่ ดก็ แตก่ อ็ อกกาl ลงั กายสกู้ บั มนั ทาl ใหเ้ ปน็ นอ้ ยมาก สมยั กอ่ นตอนอายุ 20 ปี รสู้ กึ วา่ อายุ 40 ปี คอื แกม่ าก แต่ ไมเ่ ลย...ตอนนหี้ นงิ อายุ 40 ปแี ลว้ ยงั รสู้ กึ วา่ ตวั เองแขง็ แรง เหมือนกลับมาอายุ 20 ปีอีกครั้งเลย แล้วก็ยังมั่นใจว่าอีก 20 ปกี จ็ ะเปน็ แบบนี้ หนงิ จะดแู ลตวั เองใหด้ ที สี่ ดุ เพราะมนั คอื ความสขุ ของเรา แลว้ กอ็ ยากเปน็ แรงบนั ดาลใจใหค้ นอนื่ ดว้ ย

การขยบั เทา่ กบั ออกกาV ลงั กาย

บางคนบอกวา่ อยา่ ยกเวท มนั จะทาl ใหก้ ลา้ มขนึ้ ...ไมจ่ รงิ คะ่ ตราบใดที่คุณไม่ได้ยกเวทแบบอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอก หนิงว่าผู้หญิงมีกล้ามนิดๆ หน่อยๆ ไมเ่ หน็ นา่ เกลยี ดตรงไหน เดยี๋ วนมี้ ฟี ติ เนสทกุ ที่ คณุ กล็ งทนุ ไปฝกึ ใหพ้ อรเู้ ทคนคิ หลงั จากนนั้ ลงทนุ ซอื้ อปุ กรณง์ า่ ยๆ ไว้ ออกกาl ลงั กายเองทบี่ า้ นกไ็ ด้ สมมตวิ า่ ตดิ ซรี สี เ์ กาหลกี ด็ แู ละ ออกกาl ลงั กายไปดว้ ย ลองคดิ วา่ ไลฟส์ ไตลข์ องตวั เองเหมาะกบั การออกกาl ลงั กายแบบไหน อยา่ งหนงิ ไมช่ อบเลน่ โยคะ เพราะ เปน็ คนไฮเปอร์ แตบ่ างคนอาจชอบโยคะหรอื ปน่ั จกั รยานก็ เลน่ ไป ขอแคใ่ หม้ อี ยใู่ นชวี ติ ประจาl วนั วนั กอ่ นไดค้ ยุ กบั พตี่ า่ ย (เพญ็ พกั ตร์ ศริ กิ ลุ ) เขาบอกวา่ พเี่ ปน็ คนไมอ่ อกกาl ลงั กาย แต่ หนุ่ ดเี พราะอะไรรไู้ หม...พที่ าl งานบา้ นและทาl สวนเอง ซงึ่ นนั่ คอื การออกกาl ลงั กายอยา่ งหนงึ่ หรอื เลอื กเดนิ ขนึ้ บนั ไดแทนการ ใชล้ ฟิ ต์ กถ็ อื เปน็ การประหยดั พลงั งาน แถมไดอ้ อกกาl ลงั ไป ในตวั ดว้ ย ทาl ใหเ้ ปน็ นสิ ยั คณุ แมข่ องหนงิ อายุ 61 ปี หนกั กวา่ หนงิ แค่ 1-2 กโิ ลกรมั เพราะเดนิ รอบหมบู่ า้ นทกุ เชา้ วงิ่ ไมไ่ หว กเ็ ดนิ

เรมิ่ ดว้ ยการหาแรงกระตนุ้ และคดิ บวก

สงิ่ ทยี่ ากทสี่ ดุ คอื การเรมิ่ ตน้ ลกุ ขนึ้ มาบอกตวั เองวา่ วนั นฉี้ นั จะ ออกกาl ลงั กายนลี่ ะ่ แตถ่ า้ ออกกาl ลงั กายไปแลว้ 1-2 สปั ดาห์ หนงิ รบั ประกนั วา่ คณุ จะเหน็ ถงึ การเปลยี่ นแปลงทเี่ กดิ ขนึ้ โดย อตั โนมตั ทงั้ ในแงร่ า่ งกาย จติ ใจ และพลงั ทมี่ มี ากขนึ้ กวา่ ตอนไมอ่ อกกาl ลงั กาย หนงิ วา่ คณุ ตอ้ งเรมิ่ จากหาแรงกระตนุ้ ใหต้ วั เอง ซงึ่ แรงกระตนุ้ ของหนงิ คอื ลกู เราอยากอยกู่ บั เขา ไปนานๆ หรอื เมอื่ 2 เดอื นกอ่ นมคี นทกั หนงิ วา่ อว้ นขนึ้ หรอื เปลา่ แทนทจี่ ะโกรธ เราตอ้ งคดิ บวกวา่ เขาหวงั ดี แลว้ กพ็ สิ จู นใ์ ห้ เขาเหน็ วา่ ฉนั ผอมได้ ไมใ่ ชว่ า่ อว้ นแลว้ อยา่ งไรกล็ ดไมไ่ ด...้ มนั ไมจ่ รงิ คณุ ยงั ไมเ่ รมิ่ ดว้ ยซาl้ คอื ไมจ่ าl เปน็ ตอ้ งออกกาl ลงั กาย ใหผ้ อม แตอ่ ยา่ งนอ้ ยใหส้ ขุ ภาพแขง็ แรง แลว้ เลอื กกนิ ถงึ วนั หนงึ่ รปู รา่ งจะปรบั ตวั จนเกดิ ความสมดลุ โรคตา่ งๆ กจ็ ะ ไมม่ แตไ่ มค่ วรตงึ เกนิ ไป อยา่ งทหี่ นงิ เลกิ ดมื่ กาแฟมาแลว้ 1 เดอื น ไมไ่ ดห้ มายความวา่ จะเลกิ ไปตลอดชวี ติ นะ หนงิ เลกิ เพอื่ ใหน้ าl้ หนกั กลบั มาในจดุ ทพี่ อใจ หลงั จากนจี้ ะมวี นั ชที เดย์ ที่ขอกินกาแฟเย็นสักแก้ว หรือกินข้าวเย็นเป็นพาสต้าบ้าง สงิ่ ทค่ี วรลดกม็ แี คน่ า้l ตาลเทา่ นนั้ เอง เพราะรา่ งกายสามารถ หานl้าตาลได้จากข้าวและผลไม้อยู่แล้ว นl้าอัดลมก็ไม่มี ประโยชน์ แตน่ านๆ จะดมื่ สกั ทกี ไ็ มเ่ ปน็ ไร คอื อยา่ ใหถ้ งึ กบั ชวี ติ ตอ้ งทกุ ขท์ รมานขนาดนนั้ เลย

เซเลบริตี้: ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: Anytime Fitness Lumphini โทร.061-169-9868

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.