งคงาม

OK! Magazine Thailand - - EDITOR’S TALK -

โรแมนตกิ อบอนุ่ และนา่ จดจาl คอื คาl นยิ ามของพธิ เี สกสมรสระหวา่ งเจา้ ชายแฮรกี่ บั เมแกน มารเ์ คลิ ทเี่ พงิ่ ผา่ นพน้ ไป มากไปกวา่ นนั้ พธิ เี สกสมรสครงั้ นยี้ งั สรา้ งประวตั ศิ าสตรห์ นา้ ใหมท่ แสดงถงึ ความใจกวา้ งของราชวงศอ์ งั กฤษในการโอบรบั วฒั นธรรมทแี่ ตกตา่ งของฝง่ั เจา้ สาว จนกลายเปน็ พธิ ที เี่ รยี บงา่ ย นา่ รกั รวบรวมความแตกตา่ งรวมกนั เปน็ หนงึ่ เดยี ว สว่ นตวั แลว้ ผมชอบชว่ งทนี่ กั รอ้ งประสานเสยี ง The Kingdom Choir รอ้ งเพลง “Stand By Me” กใ็ ครเลยจะคดิ วา่ เพลงอเมรกิ นั คลาสสคิ แบบนจี้ ะอยใู่ นพธิ เี สกสมรสของราชวงศแ์ หง่ องั กฤษ ได!้ รว่ มเกบ็ ความทรงจาl นไี้ ปดว้ ยกนั จากสกปู๊ พเิ ศษในฉบบั ครบั

ชว่ งนก้ี ระแสกฬี ามาแรงทงั้ จากมหกรรมฟตุ บอลโลกทกี่ าl ลงั จะเกดิ ขนึ้ กลางเดอื นนี้ รวมถงึ ไลฟส์ ไตลข์ องคนใน ปจั จบุ นั ทหี่ นั มาดแู ลตวั เองกนั มากขนึ้ ในฉบบั นเี้ ราสมั ภาษณ์ 4 เซเลบรติ กบั 3 ชนดิ กฬี าทพี่ วกเขาคลงั่ ไคล้ ทาl ใหร้ วู้ า่ กฬี านอกจากทาl ใหร้ า่ งกายแขง็ แรงแลว้ ยงั อาจจะทาl ใหบ้ างคนไดพ้ บรกั รกั ษาอาการอกหกั และไดค้ น้ พบตวั เองใน เวอรช์ นั่ ทดี่ กี วา่ ไดเ้ หมอื นกนั ตดิ ตามอา่ นในคอลมั น์ Thai Focus ครบั และเรอื่ งกฬี ายงั ไมห่ มดแคน่ นั้ พบกบั บทสมั ภาษณ์ นกั กฬี าขมี่ า้ โปโลหญงิ หนงึ่ เดยี วในทมี ชาตไิ ทยคณุ พลอย ปน่ิ แสง ในคอลมั น์ Interview ครบั

พบกนั ใหมฉ่ บบั หนา้ ครบั

วรี วฒั น์ อจั จตุ มานสั บรรณาธกิ ารบรหิ าร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.