CHRIS PRATT

IS REALLY A FUNNY GUY

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

จะปล่อยมุกฮาจนขโมยซีนผู้ชมทั่วโลกมาแล้วในหนังรวม

ซเู ปอรฮ์ โี รฟ่ อรม์ ยกั ษ์ Avengers: Infinity War เมอื่ เดอื น เมษายน ลา่ สดุ ในเดอื นมถิ นุ ายนนี้ ครสิ แพรตต์ พระเอกรวยอารมณข์ นั หรอื สตาร-์ ลอรด์ จาก Guardians of the Galaxy คมั แบก็ จอเงนิ อยา่ งรวดเรว็ กบั หนงั ไดโนเสารเ์ รอื่ งดงั Jurassic World: Fallen Kingdom ซงึ่ึ่

เปน็ ภาคตอ่ ของ Jurassic World ในปี 2015 ประกบคกูู่่ บัั

ไบรซ์ ดลั ลาส ฮาวเวริ ด์ นางเอกสาวคนเดมิ ของเขา Jurassic World: Fallen Kingdom นVาเสนอเรื่องราว เกยี่ วกบั แคลร์ เดยี รงิ (ไบรซ์ ดลั ลาส ฮาวเวริ ด์ ) นางเอกซงึ่ กอ่ ตงั้ องคก์ รใหมข่ นึ้ ทมี่ี่ ชีี อืื่ วา่ Dinosaur Protection Group หรอืื กลมุ่ ผคู้ มุ้ ครองพทิ กั ษไ์ ดโนเสาร์ แต่ ภารกิจของพวกเขากลับยากยิ่งขึ้น เมอื่ ตอ้ งหาทางอพยพเหลา่ ไดโนเสาร์ ออกจากเกาะหลังจากการปะทุของ ภูเขาไฟยักษ์ที่จะคร่าชีวิตของสิ่งมี ชวี ติ ทกุ ชนดิ บนเกาะและทาV ใหเ้ กาะ แหง่ นลี้ กุ เปน็ ไฟ เธอจงึ จาV ตอ้ งกลบั ไป ขอความชว่ ยเหลอื จากคนรกั เกา่ อยา่ ง โอเวน เกรดี้ (ครสิ แพรตต)์ พระเอก สุุุดเท่ผู้พูดคุยกับไดโนเสาร์รู้เรื่องให้ กลัับมาช่วยเธออีกครั้ง ทั้งนี้คริสและ ไบรซ์ก็เพิ่งเดินทางไปโปรโมทหนังที่ ลอนดอนเมอื่ เดอื นพฤษภาคม

สาV หรบั ครสิ ตวั ละครในหนงั และ ซรี สี ห์ ลายๆ เรอื่ งทเี่ ขาเลน่ ตลกอยา่ งไร ตวั จรงิ ของเขากต็ ลกอยา่ งนนั้ เขาเปน็ คน ทรี่ วยอารมณข์ นั อยา่ งแทจ้ รงิ ซง่ึ นอกจาก แฟนๆ จะรู้สึกได้จากผลงานการแสดง ของเขา กย็ งั สมั ผสั ความฮาของหนมุ่ ลาV่ รายนี้ได้จากการโพสท่าบนพรมแดง ตลอดจนภาพและแคปชนั่ ฮาๆ ทอี่ ยใู่ น อนิ สตาแกรมสว่ นตวั ตอ้ งบอกวา่ หนมุ่ ครสิ ฮาจรงิ แบบไมม่ กี กั๊ ไมเ่ กก๊ หลอ่ นลี่ ะ่ มงั้ ที่ ทาV ใหเ้ ขาเปน็ หนงึ่ ในนกั แสดงชายเจา้ เสนห่ ที่เรียกรอยยิ้มของผู้คนรอบข้างได้เสมอ คอนเฟริ ม์ ไดจ้ ากรปู เหลา่ นเี้ ลย

คริส แพรตต์ กับไบรซ์ ดัลลาส ฮาวเวิร์ด เดินสายโปรโมท Jurassic World: Fallen Kingdom

ผลงานเรื่องล่าสุดเมื่อ เดือนพฤษภาคม ที่ลอนดอน

แชะภาพกับ Monument to the Bandeiras ประติมากรรมขนาดใหญ่ในเมืองเซาเปาลู บราซิล

อัพรูปคู่กับเจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นางเอกหนัง Passengers ในปี 2016 ก็ยังจะแกล้งลงให้เห็นแค่เสี้ยวหน้าของเธอ!

อยากได้ความหน้าเป็นบนพรมแดง ขอให้บอกคริส แพรตต์!

ขนาดออกกVาลังกายก็ยังมิวายทVาหน้าฮาๆ

ใช้ไดร์เป่าผมมาเป่าตัว แล้วยังเก๊กท่าเซ็กซี่อีกแน่ะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.