LESS IS MORE

“สวยทสี่ ดุ ” คงตอ้ งยกคำ± นใี้ หก้ บั เมแกน มำรเ์ คลิ หรอื ดชั เชส ออฟ ซสั เซกซ์ เจำ้ สำวคนสวยของเจำ้ ชำยแฮรร์ ทเี่พงิ่ ผำ่นพธิ เีสกสมรสไปเมอื่ ไมน่ ำนมำนี้ และเมกอพั ลคุ ในวนั สำ± คญั ของเธอนนั้ กท็ ำ± ใหเ้ รำตะลงึ ถงึ ควำมสวย แบบเปน็ ธรรมชำติ ซงึ่ เนน้

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY STYLE -

1.เนน้ การบาl รงุ ผวิ ดว้ ยสกนิ แครก์ อ่ นลงเมกอพั เตมิ ความ ชมุ่ ชนื่ ใหผ้ วิ กบั Shiseido Essential Energy Day Emulsion SPF 30 PA+++ (75 มล. ราคา 2,000 บาท) อมิ ลั ชน่ั สตู ร กลางวนั ใหผ้ วิ เนยี นนมุ่ เปลง่ ประกาย

2.สาl หรบั วนั สาl คญั การมาสก์ หนา้ เปน็ อกี หนงึ่ ทางเลอื ก ทชี่ ว่ ยฟน้ื ฟผู วิ ไดท้ นั ที ลอง Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask (3,650 บาท) มาสกแ์ ผน่ ครมี โสมเขม้ ขน้ ทชี่ ว่ ยใหผ้ วิ ดสู วยฉาl่ ขนึ้ ได้ 3.เพอื่ ไมใ่ หผ้ วิ ดหู มองคลาl้ ปกปอ้ งผวิ จากแสงแดดดว้ ย Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Gel SPF50+ PA++++ (950 บาท) กนั แดดสตู รเจล เนอื้ บางเบา สบาย ผวิ ทาซาl้ ไดร้ ะหวา่ งวนั

4.ปรบั สภาพผวิ ใหเ้ นยี นสวยดว้ ย Bronx Colors Studioline Magic Foundation Primer (950 บาท) ไพรเมอรเ์ นอื้ เจล เนยี นนมุ่ ซมึ ซาบรวดเรว็ ชว่ ยใหค้ วามชมุ่ ชนื้ และควบคมุ ความมนั สว่ นเกนิ เพอื่ เมกอพั ตดิ ทนนาน

5.งานผวิ ของเธอนนั้ แทบไมม่ กี ารปกปดิ ดว้ ยรองพนื้ และ คอนซลี เลอร์ แตเ่ พอื่ ใหผ้ วิ ดสู วยเปน็ ธรรมชาติ เลอื กใช้ รองพนื้ ทเี่ บาบาง อยา่ ง Bobbi Brown Skin Long-wear Weightless Foundation SPF 15 (2,000 บาท) โดยใช้ ฟองนาl้ Sigma Beauty 3DHD Blender (470 บาท) คอ่ ยๆ เบลนด์ เกลยี่ ใหท้ วั่ หนา้ เพอื่ ใหผ้ วิ ดสู วยไรท้ ตี่ 6.แต่งตาในโทนสีนl้าตาลแบบสโมกกี้อายส์ ใช้ Dior

Backstage Eye Palette สี In Warm Neutrals 001 (สอบถามราคาที่ เคานเ์ ตอร)์ ไมต่ อ้ งลงเขม้ มาก ลงสี นาl้ ตาลทเี่ ปลอื กตาแลว้ เกลยี่ ใหฟ้ งุ้ กพ็ อ 7.เตมิ ไลเนอรส์ นี าl้ ตาลชดิ ขอบตาบน

และล่าง เพื่อให้ตาดูคมขึ้น ลอง It Cosmetics No-tug Waterproof Gel Eyeliner สี Brown (920 บาท) ครมี เจลอายไลเนอรส์ ตู ร

กนั นาl้ เนอื้ เนยี นนมุ่

8.ดดั ขนตาใหง้ อนสวย แลว้ ปดั มาสคารา่ ดว้ ย Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara (1,350 บาท) 9.เขียนคิ้วไม่ต้องหนามาก แต่เขียนให้โก่งนิดหนึ่งตาม สไตลเ์ มแกน ใช้ Benefit Goof Proof Brow Pencil สี 04 Medium (1,000 บาท) ดนิ สอเขยี นควิ้ หวั ตดั เฉยี งสตู ร กนั นาl้ ทใี่ ชง้ านงา่ ย

10.ปดั แกม้ ดว้ ยสชี มพอู อ่ นๆ อยา่ ง NARS Orgasm 2018 Collection Orgasm Blush XL Size Limited Edition (1,550 บาท)

11.บาl รงุ รมิ ฝปี ากดว้ ย Fresh Sugar Lip Hydrating Balm - Limited Edition กลน่ิ Peach (740 บาท)

12.ใชล้ ปิ สตกิ สนี ดู้ อมชมพู ดเู ปน็ ธรรมชาติ Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick สี Ruthless (990 บาท) เนอื้ แมตตแ์ ตไ่ มแ่ หง้ เกนิ ไป สแี นน่ ตดิ ทนนาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.