มลู นธิ ริ ามาธบิ ดฯี

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

Happy Give Day…ใหว้ นั เกดิ ตอ่ ชวี ติ คนนบั ลา้ น

มลู นธิ ริ ามาธบิ ดี ในพระราชปู ถมั ภ์ สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เปดิ ตวั โครงการ HAPPY GIVE DAY…ใหว้ นั เกดิ ตอ่ ชวี ติ คนนบั ลา้ น สง่ ตอ่ แนวคดิ ให้

วนั เกดิ ปนี พี้ เิ ศษกวา่ ทกุ ครงั้ โดยการมสี ว่ นรว่ มตอ่ ลมหายใจใหก้ บั ผปู้ ว่ ยอกี นบั ลา้ นชวี ติ ดว้ ยการบอกตอ่ แคมเปญใหท้ กุ คนรว่ มสนบั สนนุ ของทรี่ ะลกึ ประจาl เดอื นเกดิ หรอื บรจิ าคเงนิ เพอื่ นาl ไปจดั ซอ้ื เครอื่ งมอื แพทย์ สถาบนั การแพทยจ์ กั รนี ฤบดนิ ทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิ ดี รายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ ที่ www.ramafoundation.or.th

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.