SWING MY WAY

เปดิ โลกใหมก่ บั ชวี ติ ทถี่ กู เตมิ เตม็ ดว้ ยกฬี ากอลฟ์ ของ ‘นนท์ อมั ระนนั ทน’์

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

คนในแวดวงสงั คมนา่ จะรจู้ กั ‘นนท์ อมั ระนนั ทน’์ ในฐานะลกู ชายสดุ หลอ่ ของเซเลบสาว ‘ฮอลลี่ อมั ระนนั ทน’์ ทงั้ ยงั เคยโดดมาชมิ ลาง งานละครในเรอื่ ง กหุ ลาบรา้ ยของนายตะวนั แตน่ นั่ ไมใ่ ชง่ าน ถนัด หลังค้นพบว่าตัวเองหลงใหลในกีฬากอล์ฟจนชนิด ถอนตวั ไมข่ นึ้ นนทใ์ ชเ้ วลาเพยี งปเี ดยี วในการเทริ น์ โปร กอ่ น ผนั ตวั มาเปน็ โคช้ สอนกอลฟ์ อยา่ งจรงิ จงั

“หลงั ละครปดิ กลอ้ งสกั พกั ผมกเ็ ปลยี่ นเขม็ ทศิ มาเลน่ กอลฟ์ ครบั จรงิ ๆ ผมเลน่ กอลฟ์ มาตงั้ แตเ่ ดก็ แลว้ แตเ่ ลน่ แบบ มอื สมคั รเลน่ แคส่ ปั ดาหล์ ะหน จนตอนทอี่ กหกั ซงึ่ แตล่ ะคน จะมวี ธิ เี ยยี วยาตา่ งกนั ผมเลอื กทจี่ ะเลน่ กอลฟ์ ทาl ใหจ้ ากที่ ชอบอยแู่ ลว้ กลายเปน็ รกั เลย พอรสู้ กึ วา่ ตวั เองเกง่ พอกไ็ ปเทริ น์ โปร บวกกบั อยากทาl เปน็ อาชพี ตอนแรกกย็ งั ไมร่ หู้ รอกวา่ ตวั เองชอบการสอน แตพ่ อทาl ไปเรอื่ ยๆ กย็ งิ่ หลงรกั การสอน” นนท์เล่าด้วยนl้าเสียงมีความสุขถึงที่มาที่ทlาให้เขากลายมา เปน็ โคช้ สอนกอลฟ์ เมอื่ ถามวา่ อะไรคอื ความสนกุ ในการเลน่ กอลฟ์ เจา้ ตวั ตอบวา่ เขาชอบความรสู้ กึ เวลาตกี อลฟ์ โดนลกู “มนั เปน็ ความรสู้ กึ ปลดปลอ่ ยทตี่ อ้ งอาศยั สมาธดิ ว้ ยครบั กฬี า อนื่ อาจมลี กู บา้ ได้ แตก่ อลฟ์ ไมไ่ ด้ เพราะลกู เลก็ แคน่ ดิ เดยี ว ดงั นนั้ เราตอ้ งมสี มาธถิ งึ จะตโี ดนลกู แลว้ เวลาตโี ดนกลางไม้ กจ็ ะรสู้ กึ ดมี าก นนั่ เปน็ สาเหตทุ ที่ าl ใหผ้ มมาเปน็ โคช้ สอนดา้ น สวงิ โดยเฉพาะ”

ถึงจะทlางานอื่นควบคู่ไปด้วย แต่ดูเหมือนชีวิตของ นนทใ์ นตอนนจี้ ะผกู ตดิ อยกู่ บั กอลฟ์ เปน็ หลกั เพราะไมใ่ ชแ่ ค่ งานสอนที่กินเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ของเขาไปทั้งวัน ด้วย ตารางทอี่ ดั แนน่ ถงึ วนั ละ 12-14 ชวั่ โมง แตเ่ ขายงั วางแผนที่ จะทlาธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟอีกเร็วๆ นี้ด้วย นนท์ยอมรับว่า กอลฟ์ ทาl ใหช้ วี ติ ของเขาเปลยี่ นไปไมน่ อ้ ย ไมว่ า่ จะเปน็ สขุ ภาพ รา่ งกาย จติ ใจ รวมถงึ มมี นษุ ยสมั พนั ธก์ บั คนอนื่ “เมอื่ กอ่ น ผมเกบ็ ตวั มากกวา่ นคี้ รบั ชอบอยคู่ นเดยี ว แตเ่ ดยี๋ วนไี้ มช่ อบ อยคู่ นเดยี วแลว้ เพราะเหงา (หวั เราะ) คอื การเปน็ โคช้ สอน กอลฟ์ ชว่ ยใหผ้ มเขา้ กบั คนไดด้ ขี นึ้ รจู้ งั หวะวา่ เวลาไหนควร พดู อยา่ งไร พดู งา่ ยๆ คอื มมี นษุ ยสมั พนั ธแ์ ละอคี วิ ดขี น้ึ เพราะ การสอนเป็นการสื่อสารระหว่างคน เราก็ต้องดูว่าลูกศิษย์ แต่ละคนนิสัยเป็นอย่างไร แล้วควรสื่อสารกับเขาแบบไหน มนั จงึ เปน็ ความสนกุ ทไี่ ดส้ อื่ สารกบั คนหลากหลายรปู แบบ”

นนทบ์ อกวา่ กอลฟ์ สอนอะไรเขาหลายอยา่ ง รวมถงึ การดคู น “มคี นบอกวา่ ถา้ อยากรวู้ า่ คนนนั้ นสิ ยั เปน็ อยา่ งไร

ใหด้ ทู สี่ นามกอลฟ์ ครบั คอื ถา้ ไปออกรอบ 18 หลมุ จะรเู้ ลย วา่ นสิ ยั ของเขาเปน็ อยา่ งไร (ถา้ ดนู นทอ์ อกรอบจะเปน็ อยา่ งไร) ก็จะเห็นว่าผมเป็นคนจริงจังครับ เวลาซีเรียสก็ซีเรียส แต่ เวลาสนกุ กเ็ ตม็ ท”ี่ ตวั ตนของนนทไ์ มไ่ ดส้ ะทอ้ นออกมาผา่ น การเล่นกอล์ฟเท่านั้น แต่แฟชั่นเป็นอีกสิ่งที่สะท้อนให้เห็น ความเตบิ โตของเขา “สมยั เทริ น์ โปรใหมๆ่ ผมบา้ แตง่ ตวั มาก ปกตคิ นอนื่ จะใสห่ มวกแกป๊ กนั แตผ่ มใสห่ มวกโบท๊ เตอร์ แลว้ กใ็ สก่ างเกงสเี หลอื งกบั เสอื้ สฉี ดู ฉาดหนอ่ ย แตต่ อนนผี้ มจะ เนน้ ใสโ่ ทนสเี รยี บกบั เสอ้ื พอดตี วั คอื กาลเวลาทาl ใหเ้ ราแตง่ ตวั เรยี บขนึ้ (หวั เราะ) เปน็ สไตลม์ ารค์ ซกั เคอรเ์ บริ ก์ ใสช่ ดุ ซาl้ ๆ แตง่ ตวั งา่ ยๆ ไปสอน แลว้ เอาเวลาทคี่ ดิ วา่ วนั นจี้ ะใสอ่ ะไรดี ไปคดิ อยา่ งอนื่ แทน สว่ นเรอื่ งอปุ กรณก์ เ็ ชน่ กนั บางคนอาจมี ไมก้ อลฟ์ หลายอนั แตผ่ มรกั เดยี วใจเดยี วเลยมอี นั เดยี ว คอื ผมไมไ่ ดบ้ า้ อปุ กรณ์ แตจ่ ะบา้ สวงิ มากกวา่ ครบั ”

สว่ นนกั กอลฟ์ ทนี่ นทย์ กใหเ้ ปน็ ที่ 1 ในใจกค็ อื ไทเกอร์ วดู ส์ “ผมเหน็ เขาเลน่ กอลฟ์ มาตงั้ แตเ่ ดก็ สไตลก์ ารเลน่ ของ เขาเปน็ แบบดดุ นั ซงึ่ ผมเองกม็ สี ไตลก์ ารเลน่ ทดี่ ดุ นั คลา้ ยๆ ไทเกอร์เหมือนกัน แต่พออายุมากขึ้นก็ซอฟต์ลง เพราะ รา่ งกายแกข่ นึ้ ไทเกอรก์ เ็ ปน็ อกี คนทตี่ อ้ งเปลยี่ นวงสวงิ เพอื่ ให้ เขา้ กบั สรรี ะหลงั จากเขา้ รบั การผา่ ตดั ตอนนวี้ งสวงิ ของเขา ไมเ่ หมอื นเดมิ แลว้ ผมชอบไทเกอรต์ รงทเี่ ขาเปน็ คนทไี่ มไ่ ด้ เกง่ ทสี่ ดุ ในดา้ นใดดา้ นหนงึ่ แตเ่ กง่ รอบดา้ น คอื เขาสามารถ ดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มร้อยในทุกช็อต ซึ่งคน สว่ นใหญท่ าl ไมไ่ ด้ นนั่ ทาl ใหเ้ ขาไมม่ จี ดุ ออ่ นในเกม กอ่ นหนา้ นี้ ตวั เขาโดนสอื่ วจิ ารณเ์ ยอะมาก แตก่ ก็ ลบั มาไดเ้ รว็ มากและ ยังมีสิทธิ์ที่ชนะด้วย เขาอาจไม่ได้ลงแข่งเยอะเหมือนสมัย หนมุ่ แลว้ แตผ่ มยงั ตดิ ตามเขาอยเู่ รอื่ ยๆ ครบั ” ไทเกอร์ วดู ส์ ไมใ่ ชแ่ คไ่ อดอล แตน่ นทย์ งั กลา่ ววา่ เขาคอื ผพู้ ลกิ มมุ มองของ กอล์ฟที่หลายคนมองว่าเป็นกีฬาสlาหรับคนสูงวัยเท่านั้น “ปจั จบุ นั เปลยี่ นไปเยอะครบั ตงั้ แตไ่ ทเกอรม์ ากเ็ ปลย่ี นไปหมด ตอนนคี้ นเลน่ กอลฟ์ หนั มาฟติ รา่ งกายกนั เยอะ จากคนทไี่ มม่ กลา้ มกฟ็ ติ ใหม้ กี ลา้ ม แตห่ ลายคนกไ็ มม่ กี ลา้ ม ทสี่ าl คญั ทสี่ ดุ คอื ความยดื หยนุ่ และแขง็ แรงของรา่ งกาย ผมกย็ งั ตอ้ งเพมิ่ ตรงนเี้ หมอื นกนั คอื ผมแขง็ แรง แตไ่ มม่ คี วามยดื หยนุ่ ผชู้ าย ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ ก็ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยโยคะ มนั จะมที า่ โยคะสาl หรบั กอลฟ์ โดยเฉพาะ โยคะชว่ ยหลายอยา่ ง รวมถงึ เรอื่ งสมาธดิ ว้ ย”

สlาหรับนนท์แล้วกอล์ฟไม่ใช่แค่อาชีพ แต่ยังเป็น กจิ กรรมทที่ าl ใหเ้ ขาไดร้ แี ลก็ ซด์ ว้ ย “การเดนิ ทางสาl หรบั ผม คือการไปเที่ยวอย่างเดียว แต่ถ้าทlางานคืออยู่กับที่ดีกว่า จรงิ ๆ ไมไ่ ดเ้ นน้ วา่ ตอ้ งอยกู่ บั ทขี่ นาดนนั้ แตก่ ารเปน็ โปรกอลฟ์ เพอื่ จะไปแขง่ ตอ้ งเดนิ ทางตลอด คอื สนกุ แตเ่ ครยี ด ไหนจะ เจต็ แลก็ แลว้ ยงั ตอ้ งแขง่ อกี มนั ยากนะ” นนั่ เปน็ สาเหตทุ ทาl ใหน้ นทส์ นกุ กบั การเปน็ โคช้ และเลอื กทจี่ ะเดนิ ทางไปเลน่ กอลฟ์ ตามทตี่ า่ งๆ เพอื่ รแี ลก็ ซม์ ากกวา่ “ผมอยากไปเทยี่ ว และเล่นกอล์ฟด้วย เพราะการเล่นกอล์ฟคือการรีแล็กซ์ อยา่ งหนงึ่ ของผม (มที ไ่ี หนเปน็ พเิ ศษไหม) ผมอยากไปเลน่ กอลฟ์ ในสนามทอี่ งั กฤษ ซงึ่ เปน็ หนงึ่ ในสนามทเี่ กา่ แกท่ สี่ ดุ ปกตจิ ะมรี ายการแขง่ 4 เมเจอรต์ อ่ ปี หนงึ่ ในนนั้ อยทู่ อี่ งั กฤษ สว่ นตวั ผมชอบวฒั นธรรมและคนทนี่ นั่ อยแู่ ลว้ พอเลน่ กอลฟ์ เสรจ็ กไ็ ปเทยี่ วตอ่ ไดเ้ ลย”

นนท์แย้มถึงแพลนในอนาคตอันใกล้ของเขาที่หนี ไมพ่ น้ เรอื่ งกอลฟ์ อยดู่ “ถงึ ผมจะชอบการสอน แตส่ กั วนั หนงึ่ กต็ อ้ งอยากมอี ะไรเปน็ ของตวั เอง ตอนนจี้ งึ กาl ลงั คยุ โปรเจค็ ต์ กบั เพอื่ น ซงึ่ กเ็ กยี่ วกบั กอลฟ์ นลี่ ะ่ ครบั ” เรยี กวา่ กอลฟ์ ไมไ่ ด้ ตอ่ ยอดแคค่ วามสขุ ใหน้ นทเ์ ทา่ นนั้ แตย่ งั ตอ่ ยอดธรุ กจิ ใหเ้ ขา เตบิ โตไปพรอ้ มๆ กบั การไดท้ าl ในสงิ่ ทตี่ วั เองรกั อกี ดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.