My 10

‘ซอจยี อน’

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

10 พระเอกเกาหลสี ดุ ปลมื้ ของ สาวสวยอารมณด์ ‘ซอจยี อน’

10 พระเอกเกาหลสี ดุ ปลมื้ ของ สาวสวยอารมณด์ สาวเกาหลีขนานแท้ที่ได้รับความเอ็นดู จากคนไทยไม่น้อย สVาหรับสาวสวย อารมณด์ ‘ซอจยี อน’ ทมี่ กั ทาV ใหเ้ ราหลดุ ขาV ไปกบั ความ น่ารักปนขี้สงสัยของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาท คอมเมนเตเตอร์รายการ The Mask Singer ของช่อง Workpoint 23 และนกั แสดงทมี่ ลี ะครจอ่ ควิ รออกี หลาย เรื่อง ล่าสุดความสวยใสสไตล์เกาหลีของเธอยังโดนใจ Beautyletmeinbeauty จนตอ้ งยกตาV แหนง่ พรเี ซน็ เตอร์ มสู โฟมลา้ งหนา้ ใหอ้ กี ดว้ ย เสนห่ แ์ รงขนาดนี้ OK! กอ็ ด สงสยั ไมไ่ ดว้ า่ 10 พระเอกเกาหลสี ดุ ปลมื้ ของสาวเกาหลี อยา่ ง ‘จยี อน’ จะใชค่ นเดยี วกบั ทสี่ าวไทยทงั้ หลายปลมื้ อยหู่ รอื เปลา่ กไ็ มร่ !ู้

Nam Joo-hyuk

กอ่ นจะมาเปน็ พระเอก ‘นมั จฮู ยอก’ เคยเปน็ นายแบบ มากอ่ นคะ่ ตอนแรกจยี อนกไ็ มร่ จู้ กั แตอ่ ยดู่ ๆี ชอื่ ของ เขากข็ น้ึ มาในฟดี พอเขา้ ไปเสริ ช์ ดกู ร็ สู้ กึ วา่ ทาV ไมผชู้ าย คนนนี้ า่ รกั จงั เขาเปน็ คนหลอ่ ทอี่ าจไมไ่ ดเ้ ปะ๊

แตด่ รู วมๆ แลว้ มเี สนห่

Jo In-sung

จยี อนชอบ ‘โจอนิ ซอง’ มาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ อาจเพราะชอบ คนสงู อยแู่ ลว้ ดว้ ยคะ่ เรยี กวา่ ตดิ ตามผลงานทงั้ ซรี สี แ์ ละ หนงั ของเขาเกอื บทกุ เรอื่ ง คอื ถา้ เปน็ โจอนิ ซองแสดง ตอ้ งหามาดใู หไ้ ด้ เวลาแสดงกเ็ ขา้ ถงึ ทกุ บทบาท กอ่ นจะ มาเปน็ นกั แสดง เขากเ็ คยเปน็ นายแบบมากอ่ นเหมอื นกนั

Lee Dong-wook Kim Soo-hyun

‘คมิ ซฮู ยอน’ เปน็ ผชู้ ายทหี่ ลอ่ และนา่ เอน็ ดใู นเวลา เดยี วกนั ซรี สี เ์ รอื่ ง You Who Came from the Stars ทาV ใหเ้ ขาดงั มากๆ จยี อนกช็ อบเขาจากเรอื่ งนลี้ ะ่ คะ่ ชอบเวลาเขายมิ้ จรงิ ๆ ตอนแสดงซรี สี พ์ เี รยี ด

กอ่ นหนา้ นนั้ กด็ งั แตพ่ อยงิ่ มาแสดงซรี สี เ์ รอื่ งนยี้ งิ่ พคี เลย

Song Joong-ki

‘ซงจงุ ก’ิ เขาแตง่ งานไปแลว้ (หวั เราะ) จรงิ ๆ กอ่ นหนา้ นนั้ เขาดงั อยแู่ ลว้ นะคะ แตม่ คี วามรสู้ กึ วา่ ทาV ไมไมด่ งั เปรยี้ งสกั ที จนมาแสดงซรี สี เ์ รอื่ ง Descendants of the Sun ทนี ดี้ งั เปรย้ี งเลย เราก็ โอย๊ ! ดี จยี อนอนิ กบั ซรี สี เ์ รอื่ งนมี้ าก (ลากเสยี ง) อาจไมไ่ ดต้ ดิ ตามแบบตอนตอ่ ตอน

แตร่ อดแู บบรวดเดยี วจบภายใน 1 วนั ชอบมาก ชว่ งนนั้ ชอบมคี นเอารปู อยา่ งฉากจบู

แลว้ เขยี นทบั ตรงหนา้ ของนางเอก ‘ซงฮเยคโย’ วา่ ตวั เอง คอื จยี อนไมไ่ ดท้ าV แบบนนั้ นะ

แตค่ วามรสู้ กึ มนั ใช่ (หวั เราะ) พอรวู้ า่ คนู่ จี้ ะแตง่ งานกนั กร็ สู้ กึ วา่ เหมาะสมกนั ดี

ไมไ่ ดม้ คี วามอจิ ฉาใดๆ เพราะซงฮเยคโยคอื นางเอกทเี่ ปน็ ไอดอลของจยี อนอยแูู่ ลว้

Gong Yoo

‘กงย’ู คนนยี้ งั ไมไ่ ป (หมายถงึ ยงั ไมแ่ ตง่ งาน) ยงั มคี วามหวงั อยู่ (หวั เราะ) สว่ นใหญค่ นที่ จยี อนชอบจะแนวนลี้ ะ่ คะ่ คอื เปน็ ผชู้ ายสงู กงยกู เ็ ปน็ หนงึ่ ในนนั้ เขามเี สนห่ แ์ ละมเี ซก็ สแ์ อพพลี ดว้ ย ตาของเขาจะลกึ แลว้ ดดู งึ ดดู รสู้ กึ วา่ ถา้ กอดแลว้ ตอ้ งอบอนุ่ แน!่ คอื ดเู ปน็ ผชู้ ายโรแมนตกิ และอบอนุุ่ แตไ่ มร่ วู้ า่ ตวั จรงิ ของเขาเปน็ อยา่ งไรนะ แคเ่ หน็ แลว้ รสู้ กึ วา่ อยากโดนเขากอด สว่ น ‘อดี งอคุ ’ กช็ อบคะ่ เขาอยใู่ นวงการบนั เทงิ มานานพอสมควรแลว้้ ลา่ สดุ มขี า่ ววา่ มแี ฟนไปแลว้ แตย่ งั ไมแ่ ตง่ งาน จยี อนชอบและตดิ ตาม ผลงานของเขามาตงั้ แตซ่ รี สี เ์ รอื่ ง My Girl ดแู ลว้ กอ็ นิ เหมอื นตอนดู ซงจงุ กิ และเมอื่ ปที แี่ ลว้ จยี อนกลบั ไปตรวจรา่ งกายทเี่ กาหลี แลว้ บงั เอญิ เจอกบั เขาทโี่ รงพยาบาล! เขาใสช่ ดุ สฟี า้ ของโรงพยาบาล ตอนนนั้ กไ็ ด้ แตแ่ อบดเู ฉยๆ เพราะอยใู่ นโรงพยาบาล

Ji Jin-hee T.O.P

ชอบ ‘ทอ็ ป’ เพราะหลอ่ คะ่ (หวั เราะ) ชอบตงั้ แตเ่ ขาเปน็ แรป็ เปอรอ์ ยวู่ ง Big Bang แลว้้ ตดิ ตามมาถงึ หนงั ทเี่ ขาแสดงดว้ ย ทา่ ทางของเขาเวลาทาV อะไรกด็ เู ทไ่ ปหมด อยา่ งเวลา ถ า่ ย โฆ ษ ณ ากจ็ ะ เ ปน็ แนวหลอ่ ๆ เทๆ่ คอื ไมต่ อ้ งทาV อะไรกเ็ ทแ่ ลว้้

Rain

ชอบ ‘เรน’ ตงั้ แตเ่ ปน็ นกั รอ้ ง ตอนเขามาโปรโมตที่ เมอื งไทยกไ็ ปตามดว้ ยคะ่ คอื เปน็ ศลิ ปนิ คนแรกทจี่ ยี อน ไปตามดตู อนเขาไปออกรายการตา่ งๆ รสู้ กึ วา่ เขามี เสนห่ เ์ วลาเตน้ และรอ้ งเพลง ตอนนนั้ แคข่ ยบั แวน่ คนกก็ รดี๊ แลว้ เขาอาจไมใ่ ชค่ นหลอ่ เปะ๊ แตท่ าV อะไรกด็ มู เี สนห่ ไปหมด จยี อนไมช่ อบคนหลอ่ มากๆ แตช่ อบคนมเี สนห่ ค์ ะ่ ‘จจีี นิ ฮ’ี กช็ อบคะ่ แตจ่ ยี อนไมไ่ ดช้ อบเขาจากซรี สี พ์ เี รยี ดนะคะ ชอบจากซรี สี ย์ คุ ปจั จบุ นั นลี่ ะ่

ลา่่ สดุ เขาเพงิ่ แสดงซรี สี เ์ รอื่ ง Misty จบไป การแสดงของเขาเทพมาก บางทเี วลาดซู รี สี อ์ าจรสู้ กึ วา่ นกัั แสดงคนนพี้ ยายามเกนิ ไปหรอื เปลา่ ดแู ลว้ อดึ อดั แตจ่ จี นิ ฮไี มเ่ ปน็ แบบนนั้ เขาเปน็ คนทแ่ี สดงได้ ธรรมชาตมิ าก เหมอื นตวั ละครนนั้ คอื ตวั ตนของเขาจรงิ ๆ คอื ไมเ่ หมอื นกาV ลงั แสดงอยูู่

แลว้ ดว้ ยหนา้ ตาบวกกบั นาV้ เสยี ง มนั ทาV ให้ โอย๊ ...ละลาย (หวั เราะ)

Park Hae-jin

‘ปารค์ แฮจนิ ’ คนนคี้ อื ใชม่ าก! จาV ไดว้ า่ ไดด้ ซู รี สี ท์ เี่ ขาแสดงแลว้ ชอบมาก กอ่ นหนา้ จะเปน็ ดารา จยี อนเปน็ พธิ กี รประจาV ใหก้ บั งาน Korean Festival ทเ่ี มอื งไทย ซงึ่ ครงั้ หนงึ่ เคยมโี อกาสได้ สมั ภาษณป์ ารค์ แฮจนิ ดว้ ย ดว้ ยความทสี่ ว่ นตวั ชอบเขาอยแู่ ลว้ วนั งานกเ็ ลยเตรยี มชอ่ ดอกไมไ้ ปให้ เขาหลงั เวที ตอนนนั้ จยี อนยงั เดก็ นอ้ ยมากเลยคะ่ พอไดจ้ งั หวะเอาชอ่ ดอกไมไ้ ปใหก้ บ็ อกเขาวา่ ยนิ ดที ไี่ ดร้ จู้ กั คะ่ เขากจ็ บั มอื แลว้ บอกวา่ นถี่ อื วา่ รบั แลว้ ใหเ้ อาชอ่ ดอกไมน้ กี้ ลบั ไปเถอะ เพราะอยากใหจ้ ยี อนมากกวา่ โอโ้ ห! คนื นนั้ นอนไมห่ ลบั เลยคะ่ คอื มโนไปเองแลว้ (หวั เราะ)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.