The One to Watch

ฝนั ใหไ้ กลและไปใหถ้ งึ กบั แบม-ปตี ภิ ทั ร คตู ระกลู พธิ กี รหนา้ ใหมท่ อี่ ยากกา้ วไกลถงึ ระดบั โลก

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Aim High, Dream Big, Work Hard

ฝนั ใหไ้ กลและไปใหถ้ งึ กบั แบม-ปตี ภิ ทั ร คตู ระกลู พธิ กี รหนา้ ใหม่ ทอี่ ยากกา้ วไกลถงึ ระดบั โลก

ดี สนกุ สนานและเปน็ กนั เองคง เปน็ คาV จาV กดั ความทเี่ หมาะสม กับพิธีกรหน้าใสวัย 26 ปีคนนี้ 'แบม-ปีติภัทร คูตระกูล' ปจั จบุ นั แบมเปน็ พธิ กี รรายการ สวสั ดี Station คกู่ บั แหมม่ - สรุ วิ ภิ า กลุ ตงั วฒั นา ทางชอ่ ง one 31 และยงั เปน็ ดเี จทคี่ ลนื่ Get102.5 อกี ทงั้ ยงั มงี านเอม็ ซอี ดั แนน่ ตลอดทงั้ อาทติ ยอ์ กี ดว้ ย

พธิ กี รหนา้ ใสไฟแรงเฟรอ่

แบมเรมิ่ งานพธิ กี รครงั้ แรกทางชอ่ ง Travel Chanel จากนนั้ จงึ เขา้ มาทาV งานดเี จทคี่ ลนื่ Get 102.5 แตท่ กี่ ลายเปน็ ทรี่ จู้ กั มากขึ้นก็คงเป็นตอนที่เป็นผู้ดVาเนินรายการเรียลลิตี้ Top Chef Thailand ซซี นั 1 ทางชอ่ ง ONE พอจบรายการกม็ โอกาสรว่ มงานกบั พแี่ หมม่ ทรี่ ายการ สวสั ดี Station การ ร่วมงานกับพี่แหม่มถือเป็นโอกาสที่ดีของแบม เป็นการฝึก วิชาทอล์กโชว์ไปในตัว พี่แหม่มจะทVาให้ดูว่าต้องเข้าหา แขกรับเชิญแบบไหน ต้องพูดแบบไหน เวลาไหนที่เหมาะ การเรยี บเรยี งคาV หรอื ดวู ธิ คี ดิ วธิ คี ยุ ระหวา่ งพแี่ หมม่ กบั ทมี งาน เหลา่ นเี้ ปน็ เรอื่ งทแี่ บมคอยสงั เกตและนาV มาใชก้ บั ตวั เองครบั

พธิ กี รคอื อาชพี ทใี่ ชใ่ นชวี ติ

ตอนเรยี นมหาวทิ ยาลยั ผมเลอื กเรยี นดา้ นการเงนิ ทคี่ ณะ พาณชิ ยศาสตรแ์ ละการบญั ชี จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั ภาค ภาษาองั กฤษ ซงึ่ อาจจะดไู มเ่ ขา้ กนั กบั อาชพี ทที่ าV เทา่ ไร แต่ ที่เลือกเพราะก่อนหน้านี้เราไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยาก ทาV งานอะไรในอนาคต คณุ พอ่ คณุ แมเ่ ลยแนะวา่ ควรเรยี นรู้ เรื่องธุรกิจและตัวเลขไว้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิต ประจาV วนั แตพ่ อไดม้ าทาV งานพธิ กี ร มนั กลายเปน็ ความสนกุ และรสู้ กึ ชอบมากขนึ้ เรอื่ ยๆ แบมชอบมากทไี่ ดเ้ จอคนใหมๆ่ ไดพ้ ดู คยุ แลกเปลยี่ นความคดิ อกี จดุ หนงึ่ ทบี่ อกวา่ เราคงชอบ อาชีพนี้มากคงเป็นตอนที่สอบได้ทุนนักบินของสายการบิน แหง่ หนงึ่ ตอนนนั้ มคี วามรสู้ กึ ทแี่ รงขนึ้ มาจากขา้ งในเลยวา่ ไม่อยากเลิกทVางานตรงนี้ ตอนสอบได้ก็ดีใจนะครับ รู้สึก ประสบความสาV เรจ็ เราทาV ถงึ เปา้ หมาย ซงึ่ พอทาV ความเขา้ ใจ กบั ตวั เองกพ็ บวา่ ความจรงิ แลว้ การเปน็ นกั บนิ เปน็ แผนสาV รอง ของเรา อาชพี นที้ าV ใหร้ สู้ กึ มนั่ คง มงี านทาV ไปจนถงึ เกษยี ณ มี สวสั ดกิ ารหลงั เกษยี ณ เซฟตวั เองดี แตถ่ งึ อยา่ งไรแบมกร็ สู้ กึ วา่ สนกุ กบั งานพธิ กี รมากกวา่ อยากไปใหส้ ดุ ยงิ่ พอมาประเมนิ กบั คนอนื่ ทเี่ ปน็ พธิ กี รเหมอื นกนั เรากร็ สู้ กึ วา่ หลายๆ อยา่ งที่ คดิ วา่ ทาV ไมไ่ ด้ แตพ่ อพยายามทาV เรากท็ าV เหมอื นเขาได้ และ มคี วามสขุ ดว้ ย ในทสี่ ดุ กต็ ดั สนิ ใจเลอื กเปน็ พธิ กี รครบั

สVาหรับครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไร ทุกคนแฮปปี้มาก ครบั เพราะเขาเหน็ ศกั ยภาพและรจู้ กั ธรรมชาตขิ องเราดี พอ่ บอกว่าถ้าให้แบมไปอ่านหนังสือเพื่อสอบความรู้ความ สามารถ และอบรมทกุ 6 เดอื นอยา่ งทนี่ กั บนิ เขาตอ้ งทาV กนั แบมไม่น่าจะแฮปปี้ มาทVางานตรงนี้น่าจะเป็นทางที่ใช่ มากกวา่

พธิ กี รบนเวที VS พธิ กี รในรายการ

ถงึ แมจ้ ะเปน็ งานพธิ กี ร แตร่ ปู แบบของงานแตล่ ะงานกต็ า่ งกนั นะครับ จึงทVาให้แบมต้องคอยเรียนรู้กับงานต่างๆ ตลอด อยา่ งการเปน็ พธิ กี รบนเวทตี ามงานอเี วนทต์ า่ งๆ กบั พธิ กี รใน รายการทมี่ กี ารบนั ทกึ เทปจะมรี ปู แบบการทVางานไมเ่ หมอื น กนั ซงึ่ พธิ กี รรายการกย็ งั มรี ายละเอยี ดแยกยอ่ ยไปอกี ดว้ ยวา่ เปน็ รายการอะไร แบบไหน ถา้ แบบเรยี ลลติ กี้ บั เกมโชวจ์ ะ คลา้ ยกบั งานอเี วนท์ คอื งานจะดาV เนนิ ไปเรอื่ ยๆ ไมเ่ หมอื นกนั อยา่ งหนงึ่ คอื ถา้ เปน็ รายการสดหา้ มพลาด แตถ่ า้ เปน็ รายการ บนั ทกึ เทปยงั แกไ้ ขได้ ถา้ เปน็ รายการบนั ทกึ เทปกจ็ ะมจี งั หวะ เช่น ต้องรอจังหวะแคป อินเสิร์ต อย่างเรียลลิตี้ก็จะเก็บ แอคชนั่ เยอะ ดงั นนั้ เราจะรบี พดู ตอ่ เลยไมไ่ ด้ เพราะตอ้ งมี การเหน็ รแี อคชนั่ ของแตล่ ะคน แลว้ กต็ อ้ งดดู ว้ ยวา่ ตรงไหนที่ ตอ้ งใหค้ วามสาV คญั ตรงไหนตอ้ งมรี แี อคชนั่ ตรงนผี้ อ่ น ตรงนี้ พดู เรว็ ขนึ้ ได้ หรอื ตรงนใี้ หเ้ นน้

พธิ กี รหนมุ่ สดุ เปะ๊ กบั เคสตดิ อา่ ง

แบมเคยตดิ อา่ งบนเวทดี ว้ ยครบั บางคนอาจจะรสู้ กึ แยแ่ ละ ไมอ่ ยากเปน็ พธิ กี รอกี เลย แตแ่ บมคดิ วา่ เราตอ้ งฝกึ มนั ใหไ้ ด้ ทุกอย่างอยู่ที่เรามอง ที่ผ่านมาแบมไม่เคยมองเห็นสิ่งที่ทVา ไมไ่ ดห้ รอื ยงั ทาV ไมไ่ ดว้ า่ เปน็ ความลม้ เหลว เพราะจะลม้ เหลว หรอื ไมอ่ ยทู่ ที่ ศั นคตขิ องเราเอง แบมคดิ วา่ แคส่ นกุ และเรยี นรู้ จากมนั อยา่ งเรอื่ งตดิ อา่ ง ตอนนกี้ ย็ งั แกป้ ญั หาอยนู่ ะครบั คอื จะมอี กั ษรบางตวั จะมปี ญั หากบั มนั หรอื บางโอกาสทที่ าV ให้ เรารสู้ กึ เกรง็ จนเกดิ อาการนี้ วธิ แี กค้ อื ฝกึ ครบั ถา้ มปี ญั หาเรอื่ ง ตวั อกั ษร กฝ็ กึ ใหค้ นุ้ ปาก ถา้ มปี ญั หากบั การเจอผใู้ หญ่ ตอน ขึ้นเวที ก็ฝึกจVาชื่อผู้ใหญ่และฝึกตัวเองให้เจนเวที เตรียม ความพรอ้ มใหต้ วั เองมากๆ ทงั้ สครปิ ตง์ าน แฮนดส์ ครปิ ต์ แบมจะใหค้ วามสาV คญั มากวา่ อะไรอยตู่ รงไหน ทาV ใหท้ กุ อยา่ ง กลายเปน็ ธรรมชาติ

พธิ กี ร เปา้ หมาย อนาคต

แบมอยากใหต้ วั เองไปถงึ ระดบั โลกครบั มนั เปน็ ความจรงิ แต่ อยใู่ นอนาคตนะ (หวั เราะ) แบมเชอื่ ในเรอื่ งฝนั ใหไ้ กล ไปใหถ้ งึ เพราะถา้ ไมถ่ งึ มนั กจ็ ะตกอยแู่ ถวนนั้ แหละ ถา้ เราอยากเปน็ พธิ กี รระดบั โลก กต็ อ้ งฝกึ ฝนตลอดอยแู่ ลว้ แตท่ กุ อยา่ งไมม่ อะไรตายตวั ซงึ่ แบมชอบแบบนดี้ ว้ ย เพราะไมร่ วู้ า่ วนั ขา้ งหนา้ จะเปน็ อยา่ งไร แตเ่ ราจะทาV ทกุ ๆ งานใหเ้ ตม็ ที่ เรยี นรู้ พฒั นา และแกไ้ ขตลอดเวลา ใครจะรวู้ า่ ในอนาคตแบมอาจจะไมไ่ ด้ เป็นพิธีกรแล้วก็ได้ แต่ก็สนุกกับการตั้งเป้าหมายไว้ไกลๆ และเดนิ หนา้ ไปเรอื่ ยๆ แลว้ มาดซู วิ า่ จะเกดิ อะไรขนึ้

พธิ กี รทแี่ อบปลมื้

พี่พีเค (ปิยวัฒน์ เข็มเพชร), พี่หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยธุ ยา จรี ะแพทย์ , พแี่ หมม่ -สรุ วิ ภิ า กลุ ตงั วฒั นา, พจี่ นู สาวติ รี โรจนพฤกษ์ ฯลฯ ทกุ คนลว้ นมเี สนห่ เ์ ปน็ ของตวั เอง (ถ้าวันหน่ึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับพิธีกรชื่อดังระดับโลก อยากรว่ มงานกบั ใคร) ถา้ เปน็ ไปไดผ้ มอยากทาV งานรว่ มกบั เอลเลน ดเี จเนอเรส เจา้ ของและพธิ กี รรายการ The Ellen Show หรอื จมิ มี่ ฟอลลอน พธิ กี รรายการชอื่ ดงั จากรายการ Late Night with Jimmy Fallon เพราะนคี่ อื รายการและพธิ กี ร ทผี่ มแอบปลมื้ มากๆ มี 2 รายการนแี้ หละครบั ทชี่ อบ ผม ชอบอะไรทดี่ สู บายและเปน็ ตวั ของตวั เอง เอลเลนและจมิ มมี่ มกุ หนา้ ตายมาตลอด แตโ่ ดยรวมแลว้ กค็ อื ความรสู้ กึ บวกๆ ทเี่ กดิ ขนึ้ ในรายการครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.