SUPER STREET CHIC

อพั เดตสไตลส์ ดุ เกก๋ บั ลกู จา๋ -วรนิ ทรา ฤทธสิ์ กลุ ชยั

OK! Magazine Thailand - - STYLE TALK -

จากการออกกาl ลงั กายทลี่ กู จา๋ -วรนิ ทรา ฤทธสิ์ กลุ ชยั ภรรยาสาวคนสวยของนกั แสดงและดเี จหนมุ่ อารมณด์ เผอื ก-พงศธร จงวลิ าส ใหค้ วามสาl คญั เรอ่ื งการแตง่ ตวั กเ็ ปน็ อกี เรอื่ งทเี่ ธอจรงิ จงั เปน็ อยา่ งมาก ลา่ สดุ เธอ ยงั มาอพั เดตเทรนดเ์ สอื้ ผา้ ของแบรนดส์ ดุ เลฟิ Givenchy คอลเลก็ ชนั่ พรฟี อลลก์ นั อยา่ งออกรส เรยี กวา่ ทกุ ชดุ ทวี่ นั นเี้ ราจดั ให้ ลว้ นเขา้ ตาสาวสวยอยา่ งจงั รบั รองเลยวา่ หลงั จบงาน ลกู จา๋ คงแอบไปชอ้ ปเขา้ ตเู้ สอื้ ผา้ อยหู่ ลายชดุ

คุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ Givency มาก เริ่มรู้จักแบรนด์นี้ มาตั้งแต่เมื่อไร

นา่ จะชว่ งเรยี นมหาวทิ ยาลยั คะ่ เปน็ ชว่ งทไี่ มต่ อ้ งใชก้ ระเปา๋ นกั เรยี นแลว้ กเ็ ลยเรม่ิ ชอ้ ปปง้ิ กระเปา๋ และตอ้ งไมเ่ หมอื นใคร ดว้ ย (หวั เราะ) ซงึ่ Givenchy รนุ่ Antigona เปน็ สไตลท์ ถกู ใจมาก ตอบโจทยเ์ ราทงั้ รปู ทรงและการใชง้ าน ลา่ สดุ ก็ เพงิ่ ซอื้ กระเปา๋ ของ Givenchy รนุ่ GV3 เมอื่ เดอื นเมษายน ทผี่ า่ นมา เรยี กวา่ เหน็ ปบุ๊ กซ็ อื้ ทนั ทเี ลย เพราะนอกจากจะเปน็ แบรนดโ์ ปรดแลว้ ยงั ชอบดไี ซน์ รวมไปถงึ ชอบการนาl โลโก้ 4G มาปรบั เปน็ ดบั เบลิ้ G เพมิ่ ความนา่ สนใจขนึ้ ไปอกี ซงึ่ ลูกจ๋าเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ส่วนเสื้อผ้าชอบใส่ Givenchy ในวนั สบายๆ ชดุ เขาจะมคี วามเท่ สตรที ดมู ลกู เลน่ นคี่ อื เหตผุ ลทชี่ อบแบรนดน์

ในอินสตาแกรม ลูกจ๋าเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างหลากหลาย แต่ความจริงแล้วชอบแต่งตัวสไตล์ไหนเป็นพิเศษ

แลว้ แตว่ นั เลย ถา้ วนั ไหนทต่ี อ้ งไปทาl งาน กจ็ ะแตง่ ตวั ใหด้ โู ต หนอ่ ย เพราะเราทาl ธรุ กจิ ดว้ ย (คณุ ลกู จา๋ เปน็ เจา้ ของคลนิ กิ Gardett Natural Beauty and Slimming Center และรา้ น ทาl ผม The Mystiq Hair Bar) ถา้ วนั สบายๆ กอ็ ยา่ งทบี่ อกคอื ใสเ่ สอื้ ยดื กางเกงยนี ส์ ซงึ่ อาจจะมชี นิ้ ทเี่ ปน็ ของ Givenchy มามกิ ซแ์ อนดแ์ มตชด์ ว้ ย แตก่ จ็ ะมบี างวนั ทรี่ สู้ กึ วา่ อยากแตง่ ตวั จังเลย ก็จะลุกขึ้นมาแต่งตัวแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันค่ะ (หวั เราะ) แตถ่ า้ เปน็ ชดุ ทแี่ พท้ างจะเปน็ ชดุ เรยี บๆ แตม่ ดี เี ทล อยา่ งชดุ สดี าl เรยี บแตค่ ตั ตงิ้ ดี หรอื ชดุ สเี รยี บแตม่ ลี กู ไมแ้ บบนี้ จะสะดดุ ตาเปน็ พเิ ศษ

ทั้งห้าลุคที่ถ่ายกับ OK! ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ชอบมากคะ่ เพราะทกุ ลคุ ของ Givenchy ใสไ่ ดจ้ รงิ อยา่ ง เสอื้ สแี ดงถงึ แมจ้ ะหนานดิ หนงึ่ แตก่ น็ า่ สนใจ ถา้ ในชวี ติ จรงิ คงเลอื กใสใ่ นชว่ งทอี่ ากาศเยน็ ๆ ลกู จา๋ เปน็ คนชอบการแตง่ ตวั แบบนนี้ ะคะ แตด่ ว้ ยความทเ่ี ราตวั เลก็ กเ็ ลยกลวั ทจี่ ะใสช่ ดุ หลวมๆ แตพ่ อมาแมตชก์ บั รองเทา้ สน้ สงู กลายเปน็ วา่ OK! เลย แลว้ ทปี่ ระทบั ใจคอื กระเปา๋ GV Bucket ของเขาเพราะ ใชง้ านไดถ้ งึ 3 รปู แบบ เชน่ คลอ้ งแขน สะพายไหล่ ปรบั สาย ใหย้ าวแลว้ สะพายเปน็ ครอสบอดกี้ ไ็ ด้ สว่ นลคุ เชติ้ ทเี่ ปน็ รนั เวย์ ลุคเสอื้ กับกางเกงยีนส์ สะพายกระเป๋า GV3 ก็ลงตัวมาก ชอบดเี ทลตา่ งๆ ของกางเกงตวั นี้ คอื ไมใ่ ชย่ นี สเ์ รยี บๆ ทวั่ ไป แตย่ งั มรี ายละเอยี ด พอใสก่ บั เสอื้ แนวนแ้ี ลว้ รสู้ กึ เทด่ สาl หรบั ลคุ กระโปรงนเี่ ปน็ ลคุ ในชวี ติ ประจาl วนั ของตวั เองเลย เพราะ มกี ระโปรงหนงั คอ่ นขา้ งเยอะ เราจะแมตชก์ บั เสอื้ ยดื สว่ น เสอื้ ลาย 4G นี่ ลกู จา๋ ชอบเสอื้ ตวั นอ้ี ยแู่ ลว้ และปกตเิ รากใ็ สเ่ สอื้ ตวั โครง่ กบั กางเกงขาสนั้ และรองเทา้ สน้ สงู อยแู่ ลว้ เหมอื นกนั สlาหรับลุคกางเกงยีนส์กับเสื้อแจ็คเก็ตเรียกได้ว่าเป็นลุคที่

ชอบมากทสี่ ดุ โดยเฉพาะกางเกง ความจรงิ เปน็ คนชอบใส่ กางเกงขายาวนะคะ แต่ด้วยความที่เรามีสะโพกก็เลยหา กางเกงใส่ยากนิดหนึ่ง แต่พอมาลองตัวนี้กลายเป็นสร้าง ความมั่นใจให้เราเลย เพราะใส่แล้วเก็บสะโพก ดูขายาว ยงิ่ มาใสก่ บั แจค็ เกต็ นยี่ งิ่ ลงตวั

ตงั้ แตเ่ ปน็ แฟนคลบั ของ Givenchy มา เหน็ ความเปลย่ี นแปลง อะไรของแบรนด์นี้บ้าง

จากตอนนั้นมาตอนนี้ Givenchy ดูทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆ อยา่ งคอลเลก็ ชนั่ นกี้ เ็ ขา้ ถงึ งา่ ยขนึ้ ดว้ ยสสี นั แบบเอริ ธ์ โทนและ เปน็ สที ชี่ อบ และยงั มลี กู เลน่ ของดไี ซนท์ าl ใหเ้ สอื้ ผา้ ดสู นกุ ขนึ้ บางชิ้นก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย บางทีอาจป็น เพราะเราทโี่ ตขนึ้ ดว้ ยกเ็ ลยรสู้ กึ วา่ Givenchy เปน็ แบรนดท์ มเี สอื้ ผา้ และแอคเซสซอรเี่ หมาะกบั เราหลายชนิ้

ลุคไหนที่เผือก พงศธร มักเอ่ยชมเสมอ

ลคุ ทเี่ รารสู้ กึ ไมส่ วย วนั นนั้ เขาจะชม (หวั เราะ) คอื วนั ทไี่ ม่ แตง่ หนา้ ใสเ่ สอื้ ยดื กางเกงยนี ส์ รองเทา้ ผา้ ใบ เขาจะบอกวา่ วนั นสี้ วยมากเลย พเี่ ผอื กจะไมช่ อบวนั ทแี่ ตง่ หนา้ แตง่ ตวั แต่ เขาเขา้ ใจ เพราะเราเปน็ อยา่ งนตี้ งั้ แตก่ อ่ นทจ่ี ะเจอเขา อะไร ทเี่ ราเปน็ มากอ่ นทจี่ ะเจอเขาจะเปน็ สงิ่ ทเี่ ขาไมว่ า่ เรา เขาจะ รสู้ กึ วา่ เราเปน็ ของเราแบบนมี้ ากอ่ น

กว่าจะมาถึงวันนี้ ผ่านการแต่งตัวมาหลายรูปแบบไหม เปลยี่ นมาเยอะมาก เรยี กวา่ ตามวยั เลย อยา่ งชว่ งวยั 20 ตน้ ๆ จะเปน็ คนทใี่ สช่ ดุ แบบหวานมากๆ ลายแมวทงั้ เซต็ บา้ ง ลาย หอยบา้ ง แลว้ กม็ ชี ว่ งทชี่ อบแนวสตรที มากๆ ลกู จา๋ วา่ การ แตง่ ตวั ไมม่ ถี กู ผดิ หรอก แคส่ นกุ กบั การแตง่ ตวั ไปเรอื่ ยๆ แต่ พอโตขนึ้ ทาl งานดว้ ยกเ็ ลยพยายามดชู ดุ ทเี่ ขา้ กบั วยั เขา้ กบั โอกาส และสถานทมี่ ากขนึ้ ทกุ วนั นเี้ วลายอ้ นมาดรู ปู สมยั กอ่ น กแ็ อบฮา แตห่ ลงั จากแตง่ งานกเ็ ปลยี่ นการแตง่ ตวั ไปเยอะมาก กลายมาเปน็ อยา่ งทเี่ หน็ กนั ทกุ วนั นนี้ ะ่ คะ่

เซเลบริตี้: วรินทรา ฤทธิ์สกุลชัย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า: Givenchy สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ แต่งหน้า-ทlาผม: เอกวรา ภิญโญ ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ นักศึกษาฝึกงาน: เพชรไพลิน เกิดแสง,...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.