พมิ พศิ า จริ าธวิ ฒั น์

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

สาวสวยเวริ ก์ กงิ้ วแู มนแหง่ ยคุ อยา่ งแพรทเี่ ปน็ คนชา่ งเลอื ก เธอชอบบาl รงุ ผวิ ดว้ ย Origins Mini Trio Mask สว่ นเมกอพั นนั้ กอ่ นแตง่ หนา้ เธอชอบใช้ Benefit The Porefessional Pearl Primer เป็นสิ่งที่เธอขาดไม่ได้ และปิดท้ายด้วย Lancôme La Vie Est Belle L’éclat ทใี่ หก้ ลนิ่ หอมหวาน สดใสกอ่ นออกจากบา้ น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.