Travel ETC

รชี ารจ์ พลงั ทา่ มกลางบรรยากาศเงยี บสงบ ปรนนบิ ตั ริ า่ งกายและจติ ใจ ที่ อเวยก์ าญจนบรุ เทวมนั ตรท์ รารสี อรต์ แอนดส์ ปา

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Let’s Get Away

ชารจ์ พลงั ทา่ มกลางบรรยากาศเงยี บสงบ

ปรนนบิ ตั ริ า่ งกายและจติ ใจที่

อเวยก์ าญจนบรุ เทวมนั ตรท์ รารสี อรต์ แอนดส์ ปา

สังเกตไหมว่าในวันทlางานแต่ละวัน เราใช้ เวลาไปกบั การตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั ผคู้ น นงั่ ทาl งาน อยหู่ นา้ จอคอมพวิ เตอร์ ใชโ้ ทรศพั ทม์ อื ถอื ตลอดจนคอนเนก็ ต์ กบั แพลตฟอรม์ โซเชยี ลมเี ดยี ตา่ งๆ มากนอ้ ยแคไ่ หน เมอื่ ลอง กลบั มาดตู วั เอง กพ็ บวา่ เราใชเ้ วลากบั สงิ่ เหลา่ นไ้ี ปมากมาย นยี่ งั ไมน่ บั รวมความเครยี ดทเี่ กดิ จากการทาl งานอกี เพราะ ฉะนั้นการพาตัวเองออกไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและมี บรรยากาศเงยี บสงบบา้ งเปน็ บางครงั้ จงึ เปน็ อกี หนงึ่ ตวั เลอื ก ทดี่ ที จี่ ะชว่ ยใหค้ ณุ ไดต้ ดั ขาดจากความวนุ่ วาย ผอ่ นคลายจาก ความเครียด โดยมีบรรยากาศและความเงียบสงบของ ธรรมชาตเิ ปน็ เครอื่ งปรนนบิ ตั ริ า่ งกายและจติ ใจ เราขอแนะนาl อเวยก์ าญจนบรุ เทวมนั ตรท์ รารสี อรต์ แอนดส์ ปา ต.ทา่ มะขาม อ.เมอื ง จ.กาญจนบรุ เพราะเพยี ง 3 ชวั่ โมงจากกรงุ เทพฯ คณุ กจ็ ะไดป้ รบั โหมดสกู่ ารพกั ผอ่ นแบบเงยี บสงบอยา่ งเตม็ ตวั

อเวยก์ าญจนบรุ เทวมนั ตรท์ รารสี อรต์ แอนดส์ ปา ไดร้ บั การยอมรับในฐานะหนึ่งในรีสอร์ตชั้นนlาใจกลางเมือง กาญจนบรุ เปน็ รสี อรต์ ในสไตลโ์ คโลเนยี ลทสี่ วยงาม โดยไดร้ บั อิทธิพลจากทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก ให้บริการ หอ้ งพกั ทตี่ กแตง่ อยา่ งสวยงามทงั้ หมด 104 หอ้ ง เหมาะกบั ทกุ ไลฟส์ ไตล์ โดดเดน่ เรอื่ งการบรกิ ารอยา่ งไทยและรงั สรรค์ ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้มาเยือนมั่นใจว่าได้หลบหนี จากความวนุ่ วายตามคอนเซป็ ตท์ วี่ างไว้ ทางทมี งานพาเรา นงั่ เรอื ไปตามแมน่ าl้ แควราว 10 นาที เหน็ ววิ สะพานแมน่ าl้ แคว สถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสlาคัญของ กาญจนบรุ เพอื่ ไปขนึ้ ฝง่ั ของโรงแรมดา้ นทต่ี ดิ รมิ แมน่ าl้ ซงึ่ นี่ ชว่ ยบลิ ดค์ วามรสู้ กึ ผอ่ นคลายกอ่ นถงึ รสี อรต์ ไดด้ เี ลยทเี ดยี ว

ผู้บริหารและพนักงานของรีสอร์ตต้อนรับทีมสื่อด้วย มื้อกลางวันกับเมนูอาหารไทยรสชาติอร่อยจัดจ้าน ครีเอท โดยเชฟมือโปรฯ รวมทั้งเมนูสุดฮิตจากละครปังแห่งปี บพุ เพสนั นวิ าส ไมว่ า่ จะหมสู รง่ กงุ้ แมน่ าl้ เผา รวมทงั้ มะมว่ ง นาl้ ปลาหวาน ขอบอกวา่ รสชาตเิ ลศิ เลอจรงิ ๆ นะออเจา้ ใน ขณะทอี่ าหารมอื้ อนื่ ๆ กร็ สชาตถิ กู ปาก มาพรอ้ มบรกิ ารอนั นา่ ประทบั ใจ ทงั้ นที้ างรสี อรต์ ยงั มเี มนเู พอื่ สขุ ภาพสาl หรบั ไว้ ใหบ้ รกิ ารแขกผใู้ สใ่ จสขุ ภาพดว้ ย เราไดเ้ ยยี่ มชมหอ้ งพกั สไตล์ ต่างๆ ที่อยู่ในหลายอาคารของรีสอร์ต ซึ่งล้วนได้รับการ ตกแตง่ ในสไตลโ์ คโลเนยี ล หากยงั สอดแทรกความเปน็ ไทย เขา้ ไป แตท่ ชี่ อบคอื บรรยากาศของรสี อรต์ ทเี่ งยี บสงบมากถงึ มากทสี่ ดุ ทงั้ ยงั แวดลอ้ มดว้ ยแมกไมแ้ ละดอกไมง้ ามๆ ถา้ ชมววิ จากหอ้ งพกั กจ็ ะเหน็ ภาพทสี่ บายตาของแมกไม้ ตน้ ไม้ แมน่ าl้ และภเู ขา รวมทง้ั แปลงผกั ปลอดสารพษิ ทท่ี างโรงแรม ปลกู ไวเ้ พอื่ นาl ผลผลติ ไปใชไ้ ดด้ ว้ ย แนะนาl วา่ ชว่ งบา่ ยๆ ลอง ไปนงั่ ทสี่ ระวา่ ยนาl้ จบิ คอ็ กเทล และชมววิ เพลนิ ๆ กจ็ ะรสู้ กึ ชลิ ลด์

อกี หนง่ึ ไฮไลตท์ เี่ ราเลฟิ มากขอยกให้ เลอ เทวา สปา (Le Dheva Spa) สปาสดุ หรทู นี่ าl เสนอทสี่ ดุ ของการปรนนบิ ตั รา่ งกายและจติ ใจ ชนดิ พรอ้ มเปลยี่ นความเหนอื่ ยลา้ ของคณุ ให้เป็นความรู้สึกผ่อนคลายได้ทันที กับบริการทรีตเมนต์ที่ คดั สรรมาอยา่ งดี 5 ประเภท ไดแ้ ก่ นวดแผนไทย นวดประคบ สมนุ ไพร นวดศรี ษะแบบอนิ เดยี นวดผอ่ นคลายกลา้ มเนอื้ และนวดบlาบัดอโรมาเพื่อสุขภาพ โดยบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในการนวดแขนงต่างๆ ทั้งนี้ทรีตเมนต์แต่ละ รายการใชเ้ วลาราว 60-90 นาที เพอ่ื ฟน้ื ฟรู า่ งกายและจติ ใจ อยา่ งเตม็ ประสทิ ธภิ าพ นอกจากนยี้ งั มบี รกิ ารบาl รงุ สขุ ภาพ ผวิ กายใหช้ มุ่ ชนื้ ผา่ นการทาl บอดแี้ รป็ (Body Wrap) หรอื การ ใชผ้ ลติ ภณั ฑธ์ รรมชาตปิ กคลมุ ผวิ กาย ชว่ ยในการขบั สารพษิ ออกจากรา่ งกายและฟน้ื ฟสู ภาพผวิ อยา่ งลาl้ ลกึ สง่ ผลใหผ้ วิ กาย นมุ่ ลน่ื และเปลง่ ประกายอกี ดว้ ย เรามโี อกาสลอง Le Dheva Warm Oil Massage ซงึ่ เปน็ การนวดนาl้ มนั ทเี่ ปน็ ซกิ เนเจอร์ ของทนี่ ขอบอกวา่ มนั ใหค้ วามรสู้ กึ ผอ่ นคลายสบายตวั แบบ พีคมาก ด้วยสไตล์การนวดนl้ามันที่ไม่เหมือนใครและลง นาl้ หนกั ในการนวดไดอ้ ยา่ งดงี าม ผลคอื ความรสู้ กึ เบาสบายตวั พรอ้ มความรสู้ กึ เชงิ บวกตลอดการพกั ผอ่ นทงั้ ทรปิ

จองหอ้ งพกั หรอื สอบถามเพมิ่ เตมิ ทโ่ี ทร.034-615-999 เวบ็ ไซต์ https://awayresorts.com/resorts/kanchanaburidheva-mantra และเครอื ขา่ ยสงั คมออนไลน์ https://www. facebook.com/awaykanchanaburi

วิวสวยๆ ริมระเบียง ห้องพัก เห็นทั้งต้นไม้ แม่นl้ำ และภูเขำ

วิวสระว่ำยนl้ำที่รำยล้อมด้วย แมกไม้มำกมำย สบำยตำสุดๆ

ล็อบบี้มีขนำดใหญ่และ ตกแต่งอย่ำงสวยงำม

ควำมหรูหรำและโอ่โถงของ ห้องพัก Presidential Suite

ห้ำมพลำด Le Dheva Warm Oil Massage กำรนวดนl้ำมัน สุดผ่อนคลำยของที่นี่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.