MAKE YOU FEEL CONFIDENT

มนั่ ใจไปกบั MEDENT ยาสฟี นั สมนุ ไพรทไี่ มเ่ หมอื นใคร

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEMENT FEATURE -

กอ่ นอนื่ ขอใหล้ มืิ ภาพยาสฟี นั สมนุ ไพรแบบเดมิ ๆ ทดี่ เู ชย โบราณ และเหมาะกบั ผสู้ งู อายเุ ทา่ นนั้ เพราะนคี่ อื ยาสฟี นั สมนุ ไพรผสาน พลงั ของนา�้ ยาบว้ นปากรปู แบบใหมท่ อี่ ดุ มดว้ ยสารสกดั ธรรมชาติ ชว่ ยใหป้ ากสะอาดระหวา่ งวนั จบในขนั้ ตอนเดยี วในชอ่ื MEDENT

ยำสฟี นั สมนุ ไพรผสานนา�้ ยาบว้ นปาก MEDENT เกดิ ขนึ้ จากความตั้งใจของบริษัท MEDEE GLOBAL HOLDING CO.,LTD. ที่อยากผลิตยาสีฟันสมุนไพรคุณภาพด้วย ภาพลกั ษณท์ ตี่ า่ งจากยาสฟี นั สมนุ ไพรแบบเดมิ ๆ เพอื่ เขา้ ถงึ กลมุ่ คนรนุ่ ใหมอ่ ยา่ งแทจ้ รงิ จงึ ไมน่ า่ แปลกใจทวี่ างจา� หนา่ ย เพยี งไมน่ าน แต่ MEDENT กส็ ามารถสรา้ งปรากฏการณใ์ น โลกโซเชยี ล อกี ทงั้ ยงั ครองใจเหลา่ เซเลบรติ ี้ ดารานกั แสดง และออนไลนอ์ นิ ฟลเู อนเซอรไ์ ดไ้ มย่ าก ความพเิ ศษของ MEDENT คอื เปน็ ยาสฟี นั ทผี่ ลติ จาก สมนุ ไพรเกอื บ 100 % ไมม่ สี ว่ นผสมของแปง้ หรอื ครมี ผสาน ดว้ ยพลงั นา�้ ยาบว้ นปาก ใชเ้ พยี งเลก็ นอ้ ยขนาดเทา่ กบั เมลด็ ถวั่ เขยี ว แปรงใหเ้ กดิ ฟอง แลว้ กลวั้ ปากใหท้ วั่ นาน 30 วนิ าที กท็ า� ใหป้ ากสะอาดแบบ 2 in 1 ด้วยประสิทธิภาพจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดนี่เองท�าให้ใช้ MEDENT แคเ่ พยี งเลก็ นอ้ ย แตผ่ ลลพั ธท์ ไี่ ดก้ ลบั ดเี ยยี่ ม หาก ใชจ้ า� นวนเทา่ กบั เมลด็ ถวั่ เขยี วตามคา� แนะนา� จะสามารถใชไ้ ด้ นานกวา่ ยาสฟี นั ทวั่ ไปถงึ 7 เทา่ หรอื ใชไ้ ดม้ ากกวา่ 500 ครงั้ และใชไ้ ดน้ านถงึ 5 เดอื นเลยทเี ดยี ว นอกจากสูตรสมุนไพรผสานน�้ายาบ้วนปากแล้ว MEDENT ยังมีสูตรชาร์โคลน�าเข้าจากญี่ปุ่นและไตรโคซาน สารสกดั จากเปลอื กหอยสา� หรบั คนจดั ฟนั สตู รพเิ ศษนยี้ งั ลด การท�าปฏิกิริยาระหว่างคราบกับเหล็กดัดฟัน ฟันสะอาด เหลก็ ไมด่ า� ขจดั คราบลกึ ถงึ ซอกเหงอื กและฟนั หมดปญั หา คราบพลคั หนิ ปนู บหุ รี่ ชา กาแฟ ระงบั กลน่ิ ปากไดต้ ลอด ทงั้ วนั และชว่ ยยบั ยงั้ แบคทเี รยี รกั ษาแผลภายในชอ่ งปากอนั เปน็ ปญั หาใหญข่ องคนจดั ฟนั

มจี ำ� หนำ่ ยที่ LAZADA, Shoppee, Line: @medent, Facebook: MEDENT, Tel: +66935645465, ตวั แทนจำ� หนำ่ ย, รำ้ นทนั ตกรรม และรำ้ นขำยยำทวั่ ไป

MEDENT 2 in 1 บรรจุ 80 กรมั ราคา 259 บาท

MEDENT CHARCOAL บรรจุ 80 กรมั ราคา 450 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.