Drake’s Personal Life

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

เดรคเปน็ แรป็ เปอรท์ มี่ าจากเมอื งโทรอนโตของแคนาดา โดยเปน็ ลกู ชายของเดนนสิ แกรหม์ คณุ พอ่ นกั ดนตรผี วิ สเี ชอื้ สายแอฟรกิ นั -อเมรกิ นั จากเมมฟสิ เทนเนสซี่ กบั คณุ แมแ่ ซนดี้ ชาวแคนาเดยี น ผวิ ขาวเชอื้ สายยวิ อชั เคนาซิ แตท่ งั้ คหู่ ยา่ ขาดกนั ตอนเดรคอายุ 5 ขวบ โดยเดรคกบั แมย่ งั อยทู่ ี่ โทรอนโต สว่ นคณุ พอ่ นกั ดนตรกี ลบั ไปใชช้ วี ติ ทเี่ มมฟสิ แตท่ งั้ ครอบครวั กย็ งั มคี วามสมั พนั ธท์ ดี่ ี ตอ่ กนั เดรคมชี อื่ เสยี งจากการเปน็ นกั แสดงวยั รนุ่ ในซรี สี ์ Degrassi: The Next Generation ใน ชว่ งตน้ ปี 2000 แตด่ ว้ ยความทมี่ คี วามฝนั อยากเปน็ แรป็ เปอร์ เขาจงึ ลาออกจากการเลน่ ซรี สี เ์ รอื่ งนี้ แลว้ หนั ไปเอาดดี า้ นการเปน็ ศลิ ปนิ อยา่ งจรงิ จงั สา� หรบั เรอื่ งความรกั ทผี่ า่ นมาแรป็ เปอรเ์ จา้ เสนห่ ต์ กเปน็ ขา่ วอนิ เลฟิ กบั สาวๆ เพยี บ แต่ ขา่ วทเี่ ราไดย้ นิ มากทสี่ ดุ คอื ขา่ วรกั ๆ เลกิ ๆ กบั ปอ๊ ปสตารส์ ายแซบ่ รอิ านนา่ นนั่ เอง และทงั้ คยู่ งั เคย รว่ มงานกนั หลายครงั้ นอกจากนเี้ ดรคยงั เคยมขี า่ วเดทกบั เจนนเิ ฟอร์ โลเปซ ดว้ ย ลา่ สดุ เขากเ็ พงิ่ มลี กู ชายชอื่ อโดนสิ ซงึ่ เพงิ่ ลมื ตาดโู ลกเมอื่ เดอื นตลุ าคมปที ผี่ า่ นมา โดยเกดิ กบั โซฟี บรสุ โซ ศลิ ปนิ สาวและอดตี นกั แสดงหนงั โปช๊ าวฝรง่ั เศส อดตี สาวทเี่ ขาเคยควงดว้ ย โดยแรป็ เปอรด์ งั คอนเฟริ ม์ เรอื่ งนผี้ า่ นทอ่ นแรป็ ในเพลง “March 14” จากอลั บมั้ ใหม่ Scorpion ของเขา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.