TRAINER MELISSA ALCANTARA

รปู รา่ งเปะ๊ สขุ ภาพดี มคี วามมนั่ ใจ ตามคา� แนะนา� ของเมลสิ ซา อลั คานตารา เทรนเนอรค์ ใู่ จของเซเลบหนุ่ แซบ่ คมิ คารด์ าเชยี น

OK! Magazine Thailand - - BODY & SOUL -

หลงั มานเี้ ราเหน็ เซเลบสดุ แซบ่ คมิ คารด์ าเชยี น ดฟู ติ แอนดเ์ ฟริ ม์ ขนึ้ เยอะมาก ซงึ่ ชว่ ย ขับเน้นให้รูปร่างเอสเคิร์ฟแสนสะบึมของเธอ ดูทั้งสตรองและ เซก็ ซมี่ ากขนึ้ ไปอกี งานนกี้ ต็ อ้ งยกเครดติ ใหเ้ มลสิ ซา อลั คานตารา เทรนเนอรค์ ใู่ จของเธอทชี่ ว่ ยปน้ั หนุ่ ของคมิ ใหเ้ จดิ จรสั จนทกุ คนตอ้ ง หนั มอง แมต้ อนนคี้ มิ จะเปน็ คณุ แมล่ กู สามแลว้ กต็ าม เมลสิ ซาเอง ก็เคยไม่มั่นใจและรู้สึกไม่ OK! กับรูปร่างของตัวเองมาก่อน จนกระทงั่ หนั มาจรงิ จงั กบั การออกกา� ลงั กายเพอื่ สขุ ภาพหลงั มลี กู ซึ่งผลลัพธ์คือเธอดูสตรองจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง น�าไปสู่การเป็นเทรนเนอร์ทั้งออนไลน์และส่วนตัวที่ประสบความ สา� เรจ็ คนหนงึ่ ของวงการ เมลสิ ซาบอกวา่ แรงจงู ใจเปน็ สงิ่ สา� คญั ที่ กระตนุ้ ใหเ้ ราลกุ ขนึ้ มาเรมิ่ ตน้ ทา� อะไรสกั อยา่ ง และสงิ่ สา� คญั คอื เรา ควรออกก�าลังกายให้เป็นนิสัยจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต “ปกตฉิ นั ออกกา� ลงั กายสปั ดาหล์ ะ 6 วนั ซงึ่ เนน้ ออกกา� ลงั กายเพอื่ สรา้ งกลา้ มเนอื้ เปน็ หลกั สว่ นอกี 1 วนั ทเี่ หลอื ฉนั จะออกกา� ลงั กาย ดว้ ยทา่ เคลอื่ นไหวทวั่ ไป ทา� กจิ กรรมทชี่ ว่ ยใหร้ า่ งกายไดพ้ กั นวดบา้ ง อะไรบา้ ง นอกจากนฉี้ นั ยงั เนน้ การกนิ อาหารทอี่ ดุ มดว้ ยโภชนาการ จงกนิ อาหารทชี่ ว่ ยบา� รงุ ซอ่ มแซม และดตี อ่ สขุ ภาพของคณุ เพราะ สารอาหารดๆี ไมไ่ ดม้ าจากถงุ มนั ฝรงั่ นะคะ”

รูปร่างของคุณน่าทึ่งมาก ก่อนอื่นต้องถามว่าอะไรที่ดึงดูด ให้คุณหันมาออกก�าลังกาย และคุณออกก�าลังกายมานาน แค่ไหน ฉันเริ่มออกก�าลังกายเพราะเหนื่อยกับความรู้สึกเหนื่อยล้า ในทกุ ๆ วนั เหนอื่ ยกบั การเดนิ ผา่ นกระจกแลว้ ตงั้ ใจไมอ่ ยาก มองมนั เพราะมนั จะทา� ใหฉ้ นั นกึ ถงึ ภาพลกั ษณท์ ดี่ ไู มด่ ขี อง ตวั เองในสายตาของคนอนื่ ฉนั เลยหนั มาเรมิ่ ตน้ ออกกา� ลงั กาย เพราะต้องการเปลี่ยนตัวเอง และไม่มีอะไรจะดีกว่าการมี ความสขุ กบั รปู รา่ งและสขุ ภาพของตวั เอง ฉนั อยากมสี ขุ ภาพ และรปู รา่ งทดี่ เี พอื่ ตวั เอง มงุ่ มนั่ เรยี นรู้ และอยากเปน็ คนที่ ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดจากภายในสู่ภายนอก ทั้งหมดนี้ เรมิ่ ตน้ เมอื่ ตอนฉนั เรยี นระดบั มหาวทิ ยาลยั ในชว่ งอายตุ น้ 20 ทจี่ รงิ ถา้ ฉนั เรมิ่ ออกกา� ลงั กายตงั้ แตอ่ ายุ 16 ปกี ค็ งดี ตอนนนั้ ฉนั เรม่ิ จากเขา้ ยมิ เพอื่ รดี ไขมนั ทไี่ มจ่ า� เปน็ ออก รปู รา่ งจะได้ ดูน่ามองขึ้น ซึ่งนั่นก็ท�าให้ต้องออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอ เยอะมาก ฉนั ไมม่ คี วามรเู้ รอื่ งการออกกา� ลงั กายเทา่ ไร จะ เรยี กวา่ ไมม่ เี ลยกไ็ ด้ คดิ แตว่ า่ แคว่ งิ่ บนลวู่ งิ่ กค็ งจะทา� ใหฉ้ นั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.