ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

เปดิ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารนวตั กรรมวทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล ในวาระครบรอบ 15 ปี ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั จดั งาน เปดิ ตวั ‘หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารวจิ ยั และนวตั กรรมวทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล ตนั สรี ดร.สรุ นิ ทร์ พศิ สวุ รรณ’ เพอื่ รา� ลกึ ถงึ คณุ ความดแี ละเปน็ แรงบนั ดาลใจใหแ้ กน่ กั วทิ ยาศาสตรแ์ ละ นกั วจิ ยั รนุ่ ใหม่ ณ ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.