JKN Mega Showcase Diamond Blue 1.8.18

เจเคเอน็ แสดงศกั ยภาพสนิ คา้ คอนเทนตร์ ะดบั โลก ตอกยา�้ ความสา� เรจ็ “ซรี สี อ์ นิ เดยี -ฟลิ ปิ ปนิ ส์ ตดิ ตาคนไทย”

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหำชน) ผู้น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับโลกของ เมอื งไทย จดั งำนแถลงผลงำนประจำ� ปี 2018 เผยคอนเทนต์ สนิ คำ้ พรเี มยี มของบรษิ ทั ทนี่ ำ� เขำ้ มำจำกหลำกหลำยประเทศ สู่สำยตำผู้บริหำรช่องโทรทัศน์ในเมืองไทยและคู่ค้ำต่ำง ประเทศ รวมทงั้ เหลำ่ แฟนคลบั ทม่ี ำรว่ มงำน ภำยใตช้ อื่ งำน JKN Mega Showcase: Diamond Blue 1.8.18 ในธีม หมิ พำนตอ์ วตำร สรำ้ งใหเ้ ปน็ ดนิ แดนอญั มณสี นี ำ�้ เงนิ ภำยใต้ แนวคดิ ”MagicofContent” โดยปนี แี้ บง่ ออกเปน็ 8Magic Moments และ 18 Magic love songs โดยรบั เกยี รตจิ ำก นำยสนธริ ตั น์ สนธจิ ริ วงศ์ รฐั มนตรวี ำ่ กำรกระทรวงพำณชิ ย์ เปน็ ประธำนพธิ กี ลำ่ วเปดิ งำนในครงั้ นี้

งานนมี้ เี หลา่ ดาราจากตา่ งประเทศมารว่ มงานคบั คงั่ โดยมดี าราดงั จากอนิ เดยี ภารตะพนั ลา้ น อารช์ ชิ ชารม์ า จาก สดี าราม ศกึ รกั มหาลงกา, ซานายา่ อริ านจี าก ลขิ ติ แคน้ แสนรกั , เนอรเ์ บย์ วธั วา และ อชิ านท์ บานชุ าลี จาก หนมุ าน สงครามมหาเทพ รวมทั้งคลื่นซีรีส์ลูกใหม่จากประเทศ ฟลิ ปิ ปนิ ส์ เจรโิ ค โรซาเลส และมาฮา ซลั วาดอร์ จาก สดุ ทาง สิเน่หา, แดเนียล พาดิลล่า จากกระสุนวุ่นรัก, แคธธีน เบอรน์ ารโ์ ด จาก ตราบฟา้ สญั ญาใจ นอกจากนี้ในงานยังได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทุก สาขาทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ดารานักร้อง เซเลบรติ ชี้ อื่ ดงั อาทิ แตว้ ณฐพร-เคน ภภู มู ิ จากละครนาคี ทเี่ ตรยี มโกอนิ เตอร์ สง่ คอนเทนตไ์ ปออกอากาศทวั่ โลก, พงิ้ กี้ สาวกิ า-นทั มเี รยี -ใหม่ เจรญิ ปรุ ะ นกั รอ้ งเพลงประกอบซรี สี ์ นาคนิ , ทาทา-ไก่ อญั ชลุ ี จากเพลงประกอบซรี สี ์ มหากาลี เทวพี ทิ กั ษโ์ ลก, กระแต จากเพลงประกอบซรี สี ์ ลขิ ติ แคน้ แสนรกั , มาเรยี ม เกรย-์ เบน ชลาทศิ เพลงประกอบซรี สี ์ ราธานผพู้ ทิ กั ษท์ รี่ กั เธอ, มาชา่ วฒั นพานชิ เพลงประกอบ ซรี สี บ์ ษุ บาสงั หาร, มอส ปฎภิ าณ จากเพลงประกอบซรี สี ์ สัญญารัก ตราบนิรันดร์, เจินเจิน บุญสูงเนิน จากเพลง ประกอบซีรีส์ราชินีเจ้าสังเวียน เป็นต้น รวมทั้งมิสแกรนด์ ไทยแลนดท์ งั้ 10 คนทมี่ ารว่ มเฉดิ ฉายในงานนดี้ ว้ ย เรยี กได้ ว่าอลังการงานสร้างทั้งงานตลอดทั้งวัน กับ JKN Mega Showcase: Diamond Blue 1.8.18

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.