Romantic Couple

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

จะวา่ ไป ถา้ บอกวา่ นคิ กบั ปรยิ งั กาเกบ็ เรอื่ งทพี่ วกเขาคบกนั ไวเ้ ปน็ ความลบั กอ็ าจจะไมถ่ กู เสยี ทเี ดยี ว พดู งา่ ยๆ คอื พวกเขา ปฏเิ สธไมใ่ หผ้ คู้ นมาเขา้ มายมุ่ ยา่ มกบั ชวี ติ สว่ นตวั มากเกนิ ไป มากกว่า ในขณะที่นิคกับปริยังกาพยายามเอาตัวออกห่าง จากสายตาของผู้คนและปาปารัซซี่ที่ตามส่องทุกความ

เคลื่อนไหว แต่ทั้งคู่ก็ใช้เวลาร่วมกันและใช้เวลาร่วมกับ ครอบครัวของแต่ละฝ่ายมาตลอด ไม่ว่าจะควงกันไปดู คอนเสริ ต์ ดกู ารแขง่ ขนั กฬี า ดบั เบลิ้ เดทกบั คขู่ องโจ โจนาส (พี่ชายนิค) กับโซฟี เทอร์เนอร์ คู่หมั้นนักแสดงจากซีรีส์ Game of Thrones หรอื ไปรว่ มงานแตง่ งานญาตขิ องทงั้ สอง ฝ่าย แม้จะรักกันไม่นาน แต่สุดท้ายความรักก็สุกงอมจน พวกเขามาถึงปลายทางที่แฮปปี้เอนดิ้ง หนุ่มนิคโรแมนติก มากนะขอบอก! วิธีขอแต่งงานของเขานั้นเรียกได้ว่าเป็น ความฝนั ของสาวแทบทกุ คน เมอ่ื รายงานขา่ ววา่ เขาลงทนุ ปดิ ชอ็ ปของแบรนดเ์ ครอื่ งประดบั สดุ คลาสสกิ Tiffany & Co. ใน ลอนดอน เพอื่ ซอื้ แหวนหมนั้ วงสวยใหก้ บั ปรยิ งั กา รวมทงั้ เพอื่ ฉลองวนั เกดิ ครบรอบ 36 ปขี องเธอเมอื่ เดอื นกรกฎาคม และ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นิคกับปริยังกาก็บินไปเข้าพิธี รบั คา� อวยพรจากครอบครวั และญาตผิ ใู้ หญข่ องฝา่ ยสาวอยา่ ง เปน็ ทางการตามธรรมเนยี มของอนิ เดยี กอ่ นจะเขา้ สพู่ ธิ วี วิ าห์ อย่างเป็นทางการต่อไป งานนี้แฟนคลับของนักร้องหนุ่ม เจา้ ของเพลงดงั “Chains”, “Jealous”, “Close”, “Levels” คงตอ้ งอกหกั กนั ไป แต่ OK! กข็ อแสดงความยนิ ดกี บั ขา่ ว หมนั้ ของหนมุ่ นคิ กบั สาวปรยิ งั กาดว้ ยคนคา่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.