Benja Chicken

เนอื้ ไกพ่ รเี มยี มเลยี้ งดว้ ยขา้ วกลอ้ ง

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

เนอื้ ไกส่ ดซเู ปอรพ์ รเี มยี มจากการเลย้ี งไกด่ ว้ ยขา้ วกลอ้ งเปน็ ครงั้ แรกในโลก Benja Chicken เปน็ ผลติ ภณั ฑธ์ รรมชาติ 100% หอม นมุ่ ฉา�่ กวา่ เนอื้ ไกท่ วั่ ไป ปลอดสาร ปลอดภยั ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและยาปฏิชีวนะ รับรอง มาตรฐานโดย NSF ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจใน สขุ ภาพ จา� หนา่ ยแลว้ ในซเู ปอรม์ ารเ์ กต็ ชนั้ นา� ทวั่ ไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.