ปอรเ์ ช-่ ศวิ กร อดลุ สทุ ธกิ ลุ

อายุ: 20 ปี การศึกษา: กำ� ลงั ศกึ ษำอยทู่ ส่ี ำขำวชิ ำวเิ ทศคดศี กึ ษำ (อำเซยี น-จนี ) คณะศลิ ปศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั ธรรมศำสตร์ ผลงานเด่นที่ผ่านมา: หนงึ่ ในสมำชกิ วงบอยแบนด์ V.R.P คำ่ ยกำมกิ ำเซ่

OK! Magazine Thailand - - INTERVIEW -

บทบาทและความน่าสนใจในละคร เลือดข้นคนจาง ผมรบั บทเปน็ กว๋ ยเตยี๋ ว เปน็ หลำนคนโปรดของอำมำ่ เพรำะ วำ่ เปน็ เดก็ กำ� พรำ้ พอ่ แม่ ผมเหมอื นตวั ละครทสี่ รำ้ งสสี นั ให้ กบั ญำตพิ นี่ อ้ ง สรำ้ งควำมสขุ ใหก้ บั อำมำ่ เปน็ คนทไี่ มม่ เี รอื่ ง กบั ใครมำกทสี่ ดุ เพรำะอยำกใหค้ นรอบขำ้ งมคี วำมสขุ

โปรเจค็ ต์ 9by9TH มีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งแสดง ร้อง เตน้ ฯลฯ อะไรที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นที่ถนัดที่สุด น่ำจะเป็นกำรเต้นนะครับ เพรำะว่ำเต้นมำนำนด้วยมั้ง เริ่มมำตั้งแต่อำยุ 8 ขวบ แต่ก็มีหยุดไปบ้ำง ไม่ต่อเนื่อง ตอนแรกผมเป็นสำยคัฟเวอร์มำก่อน จำกนั้นก็พัฒนำเป็น ฮปิ ฮอป รสู้ กึ วำ่ เวลำทไี่ ดฟ้ งั เพลง เรำสำมำรถขยบั ตำมไดเ้ ลย โดยไมต่ อ้ งคดิ เยอะ หรอื พยำยำมใหต้ วั เองเขำ้ ไปอยใู่ นเพลง คงเพรำะควำมเคยชนิ

เพื่อนๆ ใน 9by9TH ที่ประทับใจที่สุด หลำยคนเลยครบั เพรำะแตล่ ะคนไมเ่ หมอื นกนั เลย อยำ่ งเตริ ด์ ผมอยกู่ บั เขำมำตงั้ แตก่ ำมกิ ำเซ่ รจู้ กั กนั มำนำน สว่ นพต่ี อ่ พเี่ จ ตอนแรกผมกลวั มำก เพรำะเขำมอี อรำ่ ทเี่ รำรสู้ กึ เกรงใจ แตพ่ อรจู้ กั กนั แลว้ พๆี่ เขำนำ่ รกั มำก พเี่ จมสเ์ ปน็ คนแรก ทเี่ ขำ้ มำคยุ กบั ผมเลย เรำคอยแลกเปลยี่ นควำมคดิ เหน็ จำก เพื่อนๆ พี่ๆ ครับเพรำะช่วยเปิดมุมมองของเรำให้กว้ำง มำกขนึ้

สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการร่วมโปรเจ็คต์นี้ กำรท�ำงำนร่วมกับคนอื่นครับ เพรำะคนอื่นเขำเก่งกว่ำเรำ

หมดเลย มหี ลำยอยำ่ งเลยทผี่ มยงั ตอ้ งวงิ่ ตำมเขำอยู่

ผู้หญิงแบบไหนที่ท�าให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง ถำ้ แนวหนำ้ ตำผมชอบ จซี ู Blackpink ครบั เหน็ แลว้ ไปไหน ไมไ่ หวเลยครบั เกบ็ ไปฝนั ไดท้ งั้ วนั

อะไรที่สาวๆ ท�าให้แล้วร้สู ึกใจระทวย คงเปน็ นสิ ยั ครบั ถำ้ เขำเขำ้ กบั เรำได้ ทำ� ใหเ้ รำสบำยใจ หรอื ถ้ำคนไหนที่ผมชอบ แค่มองหน้ำก็เขินแล้วครับ (หัวเรำะ) ผมเปน็ ผชู้ ำยออ่ นไหว

โซเชียลมีเดียในมุมมองของคุณ เวลำมใี ครมำตดิ ตำม มำชนื่ ชมเวลำเรำลงรปู หรอื เวลำเขำ้ ไป ดคู ลปิ นำ่ รกั ๆ ของคนอนื่ ๆ กท็ ำ� ใหเ้ รำสบำยใจไดเ้ หมอื นกนั หรือบำงทีได้เข้ำไปอ่ำนคอมเมนต์น่ำรักๆ ของแฟนคลับก็ ท�ำให้แฮปปี้ แต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่ำไรคือกำร สปอยลห์ นงั อยำ่ งทมี่ กี ำรสปอยลเ์ รอื่ ง Infinity War คอื มี คนเข้ำไปเขียนว่ำมีใครตำยบ้ำง ผมซีเรียสมำก โชคดีนะ ทผี่ มไปดมู ำกอ่ น

แฟนคลับและแรงผลักดัน พวกเขำเป็นอีกครึ่งที่ส�ำคัญของผมเลย เวลำไปไหนหรือ ไปงำน อีกส่วนที่เติมเต็มผมคือแฟนคลับนะครับ ทั้งกำร สง่ เสยี งเชยี ร์ ถำ่ ยรปู ดว้ ยกนั ทำ� ใหเ้ รำมคี วำมสขุ เหมอื น งำนสำ� เรจ็ ไมไ่ ดถ้ ำ้ ไมม่ แี ฟนคลบั ไปอยดู่ ว้ ย เรำรสู้ กึ อนุ่ ใจมำก เขำคอื กำ� ลงั ใจทเี่ รำสำมำรถเหน็ ไดค้ รบั

ความฝันและสิ่งที่อยากจะท�ามากที่สุดในเวลานี้ อยำกให้ 9by9TH มเี วลิ ดท์ วั ร์ อยำกใหพ้ วกเรำเกง่ มคี วำม เปน็ ตวั เองและทกุ คนชอบครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.