LEVI’S® UNITED BY THE BEAT ดนตรรี วมเราใหเ้ ปน็ หนงึ่

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEMENT FEATURE -

“วงไทยเทเนี่ยม” ศิลปินฮิปฮอปสุด แนวสไตลอ์ เมรกิ นั แตม่ ไี ลฟส์ ไตลช์ วี ติ ทแี่ ตกตา่ งกนั ทงั้ ศาสนา, วถิ ชี วี ติ และ อาชพี คา� จา� กดั ความของ ค�าว่าดนตรีของพวกเขา ไม่ใช่เพียงอาชีพ แต่เป็น สงิ่ ทรี่ กั และเปน็ ภาษากลาง ในการสื่อสารเพื่อให้ชีวิต มีความคล้องจองและมี ความหมาย ดว้ ยความเปน็ หนงึ่ เดยี วกนั จงึ สรา้ ง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นศิลปินฮิปฮอปแนวหน้า ของเมอื งไทย วงไทยเทเนี่ยมมาพร้อมกับ Levi’s® คอลเลก็ ชนั่ ใหมส่ า� หรบั ผชู้ าย ในแนวStreetStyle แหง่ ยคุ 80s และ 90s แฟชนั่ การเฟดส,ี การเลน่ สี และเสอื้ ฮดู้ และอนิ สดุ กบั การเลน่ กบั โลโกข้ นาด ใหญ่ และนบั ตงั้ แตย่ คุ 80s แฟชนั่ รองเทา้ ผา้ ใบ และยีนก็มักจะมาคู่กันเป็นชุดเสมอ Sneaker

Jean ของลวี ายส์ ® จงึ ออกแบบใหเ้ หมาะกบั การ ใสร่ องเทา้ ผา้ ใบใหด้ โู ดดเดน่ อนิ เทรนดโ์ ดยเฉพาะ กบั รองเทา้ ผา้ ใบสไตลส์ ตรที ของคณุ

เพราะดนตรคี อื “ภาษาสากล” ทเี่ ปน็ มากกวา่ เสยี งเพลงทหี่ ลอมรวมอารมณ์ และความรสู้ กึ ของผคู้ นทกุ เพศ ทกุ วยั ทกุ เชอื้ ชาติ และภาษา เปน็ ศลิ ปะแหง่ การ สอื่ สารทสี่ รา้ งแรงบนั ดาลใจและเชอื่ มโยงผคู้ นทวั่ ทกุ มมุ โลกรวมกนั บรษิ ทั ดเี ค เอสเอช (ประเทศไทย) จา� กดั และแบรนดล์ วี ายส์ ® จงึ ผดุ แคมเปญพเิ ศษ United by The Beat ดนตรที า� ใหเ้ รามารวมกนั ดว้ ยการขบั เคลอื่ นผา่ นแฟชนั่ และดนตรี ดึงศิลปินฮิปฮอประดับต�านานอย่างไทยเทเนี่ยม แท็กมือร่วมกับมารีญา พลู เลศิ ลาภ นางแบบ นกั รอ้ งสาว ทหี่ วนกลบั มามผี ลงานเพลงอกี ครง้ั ในรอบ 8 ปี การรวมตวั ในครงั้ นจี้ ะนา� พาทกุ คนมาสนกุ รว่ มกนั พรอ้ มสะทอ้ นตวั ตนของ พวกเขาผา่ นดนตรแี ละแฟชนั่ ทเี่ ปน็ เอกลกั ษณร์ ะดบั ตา� นานของแบรนดล์ วี ายส์® “มารญี า พลู เลศิ ลาภ” ลกู ครงึ่ ไทย-สวเี ดน จากนกั รอ้ งแนวปอ๊ ป-แดนซเ์ บอรแ์ รกของคา่ ยเพลง Small Room สเู่ สน้ ทางมสิ ยนู เิ วริ ส์ ไทยแลนด์ 2017 ทมี่ าพรอ้ มความสามารถมากมาย เธอมองดนตรเี ปน็ สงิ่ ทสี่ วยงาม ไมม่ คี า� วา่ เพศหรอื เชอื้ ชาติ ถา้ มี Beat ดนตรี ไมว่ า่ คณุ จะอยทู่ ไ่ี หน ฟงั เพลงอะไร กส็ ามารถรวมตวั ไปดว้ ยกนั ขยบั มนั สไ์ ปดว้ ยกนั ได้ เพราะ Beat เปน็ ตวั กา� กบั อารมณก์ บั ชวี ติ ของเรา ซซี นั่ นี้ Levi’s® ของผหู้ ญงิ ไดร้ บั อทิ ธพิ ลมาจากสตรที แวรจ์ ากลายกราฟกิ บนเสอื้ ยดื เสอื้ คอกลม และเสอื้ ฮดู้ ยงั มี Plus แจค็ เกต็ ยนี ตดิ กระดมุ สา� หรบั สาวๆ ทชี่ อบใสเ่ สอ้ื ทรงหลวมๆ พรอ้ มเตมิ ความเรโทรและสปอรต์ ตแี้ บบยคุ 80s และ 90s ทงั้ เสอ้ื ครอปทรงบอ๊ กซี่ กางเกงยนี เอวสงู และเสอ้ื ยดื ทมี่ โี ลโกส้ ะดดุ ตาของลวี ายส์ รวมถงึ สปอรต์ แวร์ ในโทนสแี บบ Low key ใหฟ้ ลี ลงิ่ แบบ DIY อกี ดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.