H&M STUDIO AUTUMN/WINTER 2018

OK! Magazine Thailand - - STYLE FOCUS -

H&M สง่ คอลเลก็ ชนั่ ใหมล่ า่ สดุ ของ H&M Studio Autumn/ Winter 2018 สา� หรบั ทงั้ ชายและหญงิ ประจา� ฤดใู บไมร้ ว่ ง/ ฤดหู นาว ปี 2018 นา� เสนอความเกใ๋ นกลนิ่ อายยอ้ นยคุ รูปทรงเรียบง่ายแต่แฝงความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ แพทเทิร์นและสีสันในเนื้อผ้า โดยเสื้อผ้าผู้หญิงจะเน้น ความโดดเดน่ ชดั เจนของรปู ทรงและรายละเอยี ดตา่ งๆ ที่ ผสมผสานระหวา่ งความเปน็ หญงิ และความเปน็ ชายในลคุ สดุ คลาสสกิ สา� หรบั เสอื้ ผา้ ผชู้ ายในซซี นั่ นยี้ งั คงเตม็ เปย่ี ม ไปดว้ ยความคลาสสกิ ทเี่ สรมิ ดว้ ยสไตลร์ ว่ มสมยั ในกลนิ่ อาย เพร็พพีผสมความพังก์แหวกแนวที่หวนให้นึกถึงแฟชั่น เจง๋ ๆในอดตี อกี ครงั้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.